© Bács-Kiskun Megyei TIT, Kecskemét, Rákóczi út 2.

Szakosztályi

események

Összeszőve - Kulturális Örökség Szakosztály

A   Magyar   Kultúra   Napja   alkalmából   Barcsikné Tercsi   Ibolya   szövő   népi   ipar művész   és   népi játszóházvezető   alkotásaiból   „30   éve   össze - sző ve”   cím mel   rendeztünk   kiállítást,   melynek ün nepélyes    megnyitója    január    21-én    volt szék házunkban.   A   Mató   Adrienn   vezetésével és   Vadas   Lász ló   hangszeres   kíséretével   fellépő hel véciai   Kenderkóc   Tánccsoport   so ra   után meg nyitóbeszédet   tartott   Tóth   Viktor,   a   Nem - ze ti    Művelődési    In tézet    Bács-Kiskun    megyei Iro jának    vezetője.    A    megnyitó    beszéd ből idézünk:   „   …   Az   elmúlt   egy   évben,   amióta meg ismertem   őt   és   a   mun káit,   olyan   sze - lyi ség   rajzolódott   ki   előttem,   akire   minden   e - set ben   számíthatok,   aki   nem   nagyon   tud   ne - met   mondani,   alázattal   áll   hoz zá   munkájához és   az   élethez,   végtelenül   önzetlen,   szerény   és ba rát gos.   Ezen   tulajdonságait   az   alko sai - ba   is   beleszövi,   hiszen   ha   meg nézzük   az   itt lát ható   székely   festékeseket,   mind   a   precízen meg lasz tott    hagyományos    minta    és    szín - világot.    (…)    A    festékesek    már    több    év- százados   múltra   te kin te nek   vissza   Csíkban   és Gyer gyóban,    min ta világuk,    színviláguk    is    az év szá zadok   alatt   alakult   ki,   és   ezek   te kin tenek le   most   ránk   innen   a   fa lak ról   is.   A   festékesek –   azontúl,   hogy   vészeti   alkotások,   -   sokkal inkább    használati    tárgyként,    fali kár pit ként, ágy takaróként,    asztalterítőként,    szőnyegként funkcionáltak   a   gi   időkben   és   funkcionálnak ma   is   a   házakban,   templomokban,   az   épü let   i - ga zi díszeként. (…)”

Világháló és társadalom - Média- és Kommuni-

káció Tudományi Szaosztály

Rendezvényünk    a    Média    és    Kommunikáció Tudományi   szakosztály   el ső,   alakuló   ese - nye   volt.   E   szakosztály   április   12-én   15   órai kez det tel    rendezett    ala ku ló    ülést,    melyen bemutatásra   került   dr.   Szécsi   bor   "Média   és tár sa da lom     az     in formáció     korában"     című könyve.   A   tet   kiadója   a   Magyar   Tu do nyos Akadémia   támogatásával   az   Aka mi ai   Kiadó. Bevezetőt     mon dott     dr.     Király     László     ny. egyetemi    tanár,    a    TIT    elnökségének    tag ja, Mák   Kornél   Kecskemét   Megyei   Jogú   Város   al - pol gár mestere.   Ülésel nök   Sza bics   István   TIT igazgató   volt.   A   könyvet   bemutatta   a   szerző dr.   Szé csi   Gábor   intézetigazgató,   tan szék ve - zető   e gye temi   tanár,   a   TIT-MKT   Szakosztálya elnöke.   A   szerző   szakmai   te keny sége:   Dr. Szécsi   Gábor   kandidátus,   habilitált   doktor,   a Pécsi   Tu do mány egyetem   Böl csé szet tudományi Karának   (PTE   BTK)   egyetemi   magán tanára,   a Pécsi    Tu d o mányegyetem    Kultúra tu do mányi, Pe da gus képző    és    Vidék fej lesz si    Karának (PTE    KPVK)    tanszékvezetője,    a    PTE    KPVK Kecskeméti    Re gio nális    Felnőtt-képzési    Köz - pont jának    ve ze je,    a    Magyar    Tudo nyos Aka démia     Böl csészet tu do mányi     Ku tató köz - pont jának   tudományos   mun katársa,   a   PTE BTK   Filozófiai   Doktori   Is ko nak   törzstagja, ma ve zető    tanára,    a    Szegedi    Tu do mány e - gye tem      Juhász      Gyula      Pe da gus pző Karának   címzetes   főiskolai   tanára.   Ven dég ku - tató   és   -pro fes szor   volt   Helsinkiben,   Lon don - ban,   Heidel berg ben   és   Szegeden.   Több   ma - gyar   és   nemzetközi   tudományos   társaság   tag - ja,   elnöke,   a   Magyar   Kom munikáció tu do nyi Társaság   alapító   tagja,   a   Magyar   Al kal ma zott Fi lozófiai   Társaság   elnöke.   Az   Or szá gos   Tu - dományos   Diákköri   Tanács   kom mu ni ció ért felelős   alelnöke,   a   Nem zeti   Te hetség se gítő   Ta - nács   Tár sadalmi   Kapcsolatok   és   Média   Bizott - ságának    tagja,    a    TIT    Bács-Kis kun    Me gye i Szer vezete   elnök nek   tagja.   Számos   pub li - ciója   je lent   meg   külföldi   és   hazai   tu do - nyos    folyóiratokban,    tanulmány    te tekben, több   kommunikáció-el le ti   szak könyv   szer - zője és szer kesz tője.

Quo vadis agrárium? - Közgazdaságtudományi

Szakosztály

A    tavalyi    -    dr.    Csath    Magdolna    közgazdász professzor   -   előadását   az   i dén   áp rilisban   dr. Ras kó   György   agrárközgazdász   előadása   - vet te     áp ri lis     21-én     14.30     órai     kezdettel. Nagysikerű   előadásának   címe:   A   ma gyar   me - gazdaság   összehasonlító   elemzése.   Az   ese - ményt   Burits   Pál   mo de rálta,   aki   a   TIT   Köz- gaz daságtudományi    Szak osztá lyá nak    al el - ke.   Az   előadás   prezentációját   megtekintheti   a TIT facebook oldalán. Az     előadó     szakmai     tevékenysége:     Raskó György   1952-ben   született   Karcagon.   Agrár- ér telmiségi   családból   származik.   A   Pannon hal - mi   Ben cés   Gimnáziumban   érettségizett,   majd a   Marx   Károly   Köz gaz da ság tu do mányi   Egye te - men,   az   agrárszakon   végezte   felsőfokú   ta nul - nyait.   1980-ban   doktorált.   1977-1982   - zött    az    Agrárgazdasági    Ku tató in zet    tu-do - nyos   munkatársa.   A   kádári   rendszer   agrár - po litikáját   bíráló   írásai   miatt   1982-ben   kutatói be sorolását     megvonták.     1983-ban     a     FAO meg hívására   Algériában   számvitelt   és   vállalat- gazdaságtant   tanított   a   blidai   Mezőgazdasági Mérnöktovábbképző   Intézetben.   1984-85-ben Mexi kóban   dolgozott   az   ottani   mezőgazdasági minisztérium   tanács adó jaként   a   PIPMA   prog - ram ban,   emellett   vállalat-gazdaságtant   taní - tott   Veracruz   állam   Mérnöktovábbképző   Inté - ze tében    (Cotaxla).    1986-ban    Kolumbiában dolgozott    egy    gabonatermesztési    projekten Antio chia   tartományban,   majd   1987   és   1989 között    a    brazil    mezőgazdasági    minisztérium megbízásából    a    San    Francisco    folyó    völgyi öntözési     mega projekten     vállalkozás-szer ve - zés sel   foglalkozott   Bahia   és   Pernam bu co   álla - mok ban. A   rendszerváltozásban   bízva   1989   végén   csa - lád jával   együtt   visszatért   Magyarországra.   - vid   ideig   a   Vízépítő   Tröszt   külföldi   be fekte té- se it    irá nyította    igazgatóként,    majd    a    Föld - művelésügyi    Minisztériumban    a    Privatizációs osztály    megszervezésével    és    vezetésével bíz ták   meg.   1991   tavaszán   helyettes   állam tit - kár,   majd   júniustól   közigazgatási   állam titkárrá nevezték   ki.   Részt   vett   a   kárpótlási   törvények és   a   va gyon politikai   irányelvek   kidol go - ban,   nevéhez   fűződik   a   ter me szö vetkezetek átalakítása,   valamint   az   első   agrárpiaci   rend - tar tás   meg al kotása.   Az   Állami   Vagyon ügy nök - ség   igaz ga ta nácsának   tagjaként   fe lelős   volt az   élel mi szer ipari   vállalatok   és   az   állami   gaz - da ságok   pri va ti ciós   koncepciójának   kidolgo - sáért. 1994-ben   a      Győr-Moson-Sopron   megyei   VI. számú   választó ke let ben   egyéni   parlamenti képviselői   mandátumot   szerzett   az   MDF   szí - nei ben.   1996-ban   egyik   kezdeményezője   az MDF-ből   való   kiválásnak.   Meg a lapítója   és   első alelnöke   a   Magyar   Demokrata   Néppártnak.   Az 1998-as   országgyűlési   választásokon   való   si - ke rtelen    szereplés    után    fel hagy    a    politikusi pályával   s   mezőgazdasági   üzleti   vállalkozások lét re hozására   koncentrál.   Résztulajdonosa   és aktív    ügyvezetője    több    me gazdasági    és élelmiszeripari   vállalkozásnak   (Csopak   Holding Zrt.,   Lajos komáromi   Győzelem   Kft.   Raskó   és Pap    Kft.)    Több    igaz gató ta csi,    illetve    fel ü - gye bizottsági     tisztséget     is     betölt     (Sága Foods   Zrt.,   Agro gorzsa   Zrt.   Royal   Tokaji   Bo - szati   Zrt.)   Társadalmi   te keny gei:   Ma gyar Kül gazdasági   Szövetség,   társelnök,   az   Egye te - mi   Katolikus   Gim názium   Alapítvány   ku ra riu - nak   elnöke.   A   Firenzei   Mező gaz da gi   Aka - mia   levelező   tagja.   Tanít   az   ELTE   Tár sa da - lom tudományi   In zetében,   emellett   rend sze - re sen   publikál   agrárgazdasági   témájú   ta nul - nyokat,   cikkeket   a   hazai   és   a   külföldi   di - á ban.
TIT Hírlevél 2016.01
A tudásba való befektetés mindig a legnagyobb hozamot fizeti. Benjamin Franklin
© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Kecskemét, Rákóczi út 2.
TIT Hírlevél 2016.01

Szakosztályi események

Összeszőve - Kulturális Örökség Szakosztály

A   Magyar   Kultúra   Napja   alkalmából   Barcsikné   Tercsi   Ibolya   szövő   népi ipar művész   és   népi   játszóházvezető   alkotásaiból   „30   éve   össze sző ve” cím mel   rendeztünk   kiállítást,   melynek   ün nepélyes   megnyitója   január 21-én   volt   szék házunkban.   A   Mató   Adrienn   vezetésével   és   Vadas   Lász - ló   hangszeres   kíséretével   fellépő   hel véciai   Kenderkóc   Tánccsoport   - so ra   után   meg nyitóbeszédet   tartott   Tóth   Viktor,   a   Nem ze ti   Művelődési In tézet   Bács-Kiskun   megyei   Iro jának   vezetője.   A   megnyitó   beszéd - ből   idézünk:   „   …   Az   elmúlt   egy   évben,   amióta   meg ismertem   őt   és   a mun káit,   olyan   sze lyi ség   rajzolódott   ki   előttem,   akire   minden   e set - ben   számíthatok,   aki   nem   nagyon   tud   ne met   mondani,   alázattal   áll hoz zá   munkájához   és   az   élethez,   végtelenül   önzetlen,   szerény   és   ba - rát gos.   Ezen   tulajdonságait   az   alko sai ba   is   beleszövi,   hiszen   ha meg nézzük   az   itt   lát ható   székely   festékeseket,   mind   a   precízen   meg - lasz tott   hagyományos   minta   és   szín világot.   (…)   A   festékesek   már több   év-százados   múltra   te kin te nek   vissza   Csíkban   és   Gyer gyóban, min ta világuk,   színviláguk   is   az   év szá zadok   alatt   alakult   ki,   és   ezek   te - kin tenek   le   most   ránk   innen   a   fa lak ról   is.   A   festékesek   –   azontúl,   hogy vészeti   alkotások,   -   sokkal   inkább   használati   tárgyként,   fali kár pit - ként,   ágy takaróként,   asztalterítőként,   szőnyegként   funkcionáltak   a   - gi   időkben   és   funkcionálnak   ma   is   a   házakban,   templomokban,   az épü let i ga zi díszeként. (…)”

Világháló és társadalom - Média- és Kommuni-

káció Tudományi Szaosztály

Rendezvényünk   a   Média   és   Kommunikáció   Tudományi   szakosztály   el - ső,   alakuló   ese nye   volt.   E   szakosztály   április   12-én   15   órai   kez det - tel   rendezett   ala ku ló   ülést,   melyen   bemutatásra   került   dr.   Szécsi   - bor   "Média   és   tár sa da lom   az   in formáció   korában"   című   könyve.   A   - tet   kiadója   a   Magyar   Tu do nyos   Akadémia   támogatásával   az   Aka - mi ai   Kiadó.   Bevezetőt   mon dott   dr.   Király   László   ny.   egyetemi   tanár,   a TIT   elnökségének   tag ja,   Mák   Kornél   Kecskemét   Megyei   Jogú   Város   al - pol gár mestere.   Ülésel nök   Sza bics   István   TIT   igazgató   volt.   A   könyvet bemutatta   a   szerző   dr.   Szé csi   Gábor   intézetigazgató,   tan szék ve zető   e - gye temi   tanár,   a   TIT-MKT   Szakosztálya   elnöke.   A   szerző   szakmai   te - keny sége:   Dr.   Szécsi   Gábor   kandidátus,   habilitált   doktor,   a   Pécsi   Tu - do mány egyetem   Böl csé szet tudományi   Karának   (PTE   BTK)   egyetemi magán tanára,   a   Pécsi   Tu d o mányegyetem   Kultúra tu do mányi,   Pe da - gus képző   és   Vidék fej lesz si   Karának   (PTE   KPVK)   tanszékvezetője,   a PTE   KPVK   Kecskeméti   Re gio nális   Felnőtt-képzési   Köz pont jának   ve ze - je,   a   Magyar   Tudo nyos   Aka démia   Böl csészet tu do mányi   Ku tató köz - pont jának   tudományos   mun katársa,   a   PTE   BTK   Filozófiai   Doktori   Is - ko nak   törzstagja,   ma ve zető   tanára,   a   Szegedi   Tu do mány e gye - tem   Juhász   Gyula   Pe da gus pző   Karának   címzetes   főiskolai   tanára. Ven dég ku tató   és   -pro fes szor   volt   Helsinkiben,   Lon don ban,   Heidel berg - ben   és   Szegeden.   Több   ma gyar   és   nemzetközi   tudományos   társaság tag ja,    elnöke,    a    Magyar    Kom munikáció tu do nyi    Társaság    alapító tagja,   a   Magyar   Al kal ma zott   Fi lozófiai   Társaság   elnöke.   Az   Or szá gos Tu dományos    Diákköri    Tanács    kom mu ni ció ért    felelős    alelnöke,    a Nem zeti    Te hetség se gítő    Ta nács    Tár sadalmi    Kapcsolatok    és    Média Bizott ságának   tagja,   a   TIT   Bács-Kis kun   Me gye i   Szer vezete   elnök - nek   tagja.   Számos   pub li ciója   je lent   meg   külföldi   és   hazai   tu do - nyos   folyóiratokban,   tanulmány   te tekben,   több   kommunikáció-el - le ti szak könyv szer zője és szer kesz tője.

Quo vadis agrárium? - Közgazdaságtudományi

Szakosztály

A   tavalyi   -   dr.   Csath   Magdolna   közgazdász   professzor   -   előadását   az   i - dén   áp rilisban   dr.   Ras kó   György   agrárközgazdász   előadása   vet te   áp - ri lis   21-én   14.30   órai   kezdettel.   Nagysikerű   előadásának   címe:   A   ma - gyar   me gazdaság   összehasonlító   elemzése.   Az   ese ményt   Burits   Pál mo de rálta,   aki   a   TIT   Köz-gaz daságtudományi   Szak osztá lyá nak   al el - ke. Az előadás prezentációját megtekintheti a TIT facebook oldalán. Az   előadó   szakmai   tevékenysége:   Raskó   György   1952-ben   született Karcagon.   Agrár-ér telmiségi   családból   származik.   A   Pannon hal mi   Ben - cés   Gimnáziumban   érettségizett,   majd   a   Marx   Károly   Köz gaz da ság tu - do mányi   Egye te men,   az   agrárszakon   végezte   felsőfokú   ta nul nyait. 1980-ban   doktorált.   1977-1982   zött   az   Agrárgazdasági   Ku tató in - zet   tu-do nyos   munkatársa.   A   kádári   rendszer   agrár po litikáját   bíráló írásai   miatt   1982-ben   kutatói   be sorolását   megvonták.   1983-ban   a   FAO meg hívására   Algériában   számvitelt   és   vállalat-gazdaságtant   tanított   a blidai    Mezőgazdasági    Mérnöktovábbképző    Intézetben.    1984-85-ben Mexi kóban   dolgozott   az   ottani   mezőgazdasági   minisztérium   tanács - adó jaként   a   PIPMA   prog ram ban,   emellett   vállalat-gazdaságtant   taní - tott   Veracruz   állam   Mérnöktovábbképző   Inté ze tében   (Cotaxla).   1986- ban   Kolumbiában   dolgozott   egy   gabonatermesztési   projekten   Antio - chia   tartományban,   majd   1987   és   1989   között   a   brazil   mezőgazdasági minisztérium    megbízásából    a    San    Francisco    folyó    völgyi    öntözési mega projekten   vállalkozás-szer ve zés sel   foglalkozott   Bahia   és   Pernam - bu co álla mok ban. A   rendszerváltozásban   bízva   1989   végén   csa lád jával   együtt   visszatért Magyarországra.   vid   ideig   a   Vízépítő   Tröszt   külföldi   be fekte té-se it irá nyította   igazgatóként,   majd   a   Föld művelésügyi   Minisztériumban   a Privatizációs   osztály   megszervezésével   és   vezetésével   bíz ták   meg. 1991    tavaszán    helyettes    állam tit kár,    majd    júniustól    közigazgatási állam titkárrá   nevezték   ki.   Részt   vett   a   kárpótlási   törvények   és   a   va - gyon politikai   irányelvek   kidol go ban,   nevéhez   fűződik   a   ter me - szö vetkezetek   átalakítása,   valamint   az   első   agrárpiaci   rend tar tás   meg - al kotása.   Az   Állami   Vagyon ügy nök ség   igaz ga ta nácsának   tagjaként fe lelős   volt   az   élel mi szer ipari   vállalatok   és   az   állami   gaz da ságok   pri va - ti ciós koncepciójának kidolgo sáért. 1994-ben   a      Győr-Moson-Sopron   megyei   VI.   számú   választó ke let - ben   egyéni   parlamenti   képviselői   mandátumot   szerzett   az   MDF   szí nei - ben.   1996-ban   egyik   kezdeményezője   az   MDF-ből   való   kiválásnak. Meg a lapítója   és   első   alelnöke   a   Magyar   Demokrata   Néppártnak.   Az 1998-as   országgyűlési   választásokon   való   si ke rtelen   szereplés   után fel hagy   a   politikusi   pályával   s   mezőgazdasági   üzleti   vállalkozások   lét - re hozására   koncentrál.   Résztulajdonosa   és   aktív   ügyvezetője   több   me - gazdasági   és   élelmiszeripari   vállalkozásnak   (Csopak   Holding   Zrt., Lajos komáromi   Győzelem   Kft.   Raskó   és   Pap   Kft.)   Több   igaz gató ta - csi,   illetve   fel ü gye bizottsági   tisztséget   is   betölt   (Sága   Foods   Zrt., Agro gorzsa   Zrt.   Royal   Tokaji   Bo szati   Zrt.)   Társadalmi   te keny - gei:   Ma gyar   Kül gazdasági   Szövetség,   társelnök,   az   Egye te mi   Katolikus Gim názium   Alapítvány   ku ra riu nak   elnöke.   A   Firenzei   Mező gaz da - gi   Aka mia   levelező   tagja.   Tanít   az   ELTE   Tár sa da lom tudományi   In - zetében,   emellett   rend sze re sen   publikál   agrárgazdasági   témájú   ta - nul nyokat, cikkeket a hazai és a külföldi mé di á ban.
2. oldal 2. oldal 3. oldal 3. oldal 4. oldal 4. oldal 1. oldal 1. oldal 5. oldal 5. oldal
A tudásba való befektetés mindig a legnagyobb hozamot fizeti. Benjamin Franklin