© Bács-Kiskun Megyei TIT, Kecskemét, Rákóczi út 2.

Szervezeti élet

Megújulunk

Megújítottuk     a     hírlevelünket     is.     Egyrészt okos tele fo n ra    is    optimalizáltuk,    hogy    így    is olvasható   legyen.   Tömörítettük   a   tartalmat, hivatkozásokkal   (linkekkel)   á gaz tattuk   el,   ha valaki   egy-egy   témában   vebb   kép anyagot szeretne   látni.   A   témákat   ol da lak ra   ta gol tuk, egy-egy   kép   mögé   az   egész   ga ri át   tar tal - mazó linket tettünk.
E   megújulást   új   alapszabályunk,   felnőtt kép - zési   en ge délyünk,   és   akkreditációink   is   meg - ve te li tőlünk. Ez    a    félév    –    bár    komoly    munkával    telt    mégis   in kább   a   „befektetés”   időszaka   volt   mint   később   lát ha tó   lesz   több   pályázatot   is kidolgoztunk   és   adtunk   be,   il let ve   fo lya ma to - san   adunk   be.   Ebben   még   nem   lát sza nak   az e red mények. Kezdetben   még   nem   voltak   pályázatok,   le ga - lább is   szá munkra   tevékenységünkhöz   iga zo - dók   nem,   de   ra   már   szerencsére   változott a helyzet.
Továbbra   is   látható   és   tapasztalható,   hogy   te - keny günk   nonprofit   volta   erősen   lyá za - ti   támogatás-füg gővé   tesz   bennünket.   Ez   nem újdonság, lé nye ben 10-12 éve ez a helyzet. Pró bálunk   többet   mutatni   magunkból,   „mert aki   nem   lát szik,   az   nincs”.   Elnökségünk,   szer - ve zetünk   jól   dik,   köszönet   minden   ön - kén tesnek,   társadalmi   ak nak,   vezető   tiszt - ség viselőnek és munkatársnak.
Megújultunk    rendezvény-szervezési    te kin tet - ben    is.        Most    már    minden    rendezvényünk ese ben   mérjük   az   elé gedettséget,   az   elő - szí skor   a   témák   iránti      ér dek lődést.   Főleg hon lapunkon,   és   facebook   pro fil un kon   tud juk megtenni   ezt.   Mindenképpen   olyan   szem le - tet   kép viselünk,   mely   „ügyfélbarátabb”,   ru gal - ma sabb   és   in formációban   gazdagabb,   gyor - sabb, mint a ko rábban.
A   megújulás   elején   -   alig   a   küszöbön   vagyunk túl,   e zért   még   türelmet   kérünk.   Ügyfél lis - ink,   tagságunk,   nyil vántartásaink   most   fris - sülnek,       s       javítjuk              kommunikációs tevékenységünket is. Szakosztályaink létrehozása is egy folyamat, melynek még csak a közepén, s nem a végén tartunk.
TIT Hírlevél 2016.01
“A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék.” Arisztotelész
Közgyűlésünk   az   első   félévben   egy   al ka lom - mal   ülé se zett,   a   tavalyi   év ről   szóló   köz hasz - sági   be szá mo lót   leményeztük,   majd   el fo - g ad tuk.   A   vég leges   a da tokat   tartalmazú   je - len tés   honlapunkon   meg ta lál ha tó,   az   ülé sen   a tevé kenységről szóló pre zen tációt pe dig itt te - kint hetik   meg.   (A   banneren   szereplő   idé ze tek a   “bank monitor.hu”   facebook   oldaláról   szár - maznak.)
© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Kecskemét, Rákóczi út 2.
TIT Hírlevél 2016.01
“A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék.” Arisztotelész
2. oldal 2. oldal 3. oldal 3. oldal 4. oldal 4. oldal 1. oldal 1. oldal 5. oldal 5. oldal
zett,   a   tavalyi   év ről   szóló   köz hasz sági   be szá mo lót leményeztük,   majd   el fo g ad tuk.   A   vég leges   a da - tokat   tartalmazú   je len tés   honlapunkon   meg ta lál ha - tó,   az   ülé sen   a   tevé kenységről   szóló   pre zen tációt pe dig itt te kint hetik meg. (A   banneren   szereplő   idé ze tek   a   “bank monitor.hu” facebook oldaláról szár maznak.)
A   megújulás   elején   -   alig   a   küszöbön   vagyunk   túl,   e - zért   még   türelmet   kérünk.   Ügyfél lis ink,   tagságunk, nyil vántartásaink   most   fris sülnek,   s   javítjuk      kom mu ni - ciós tevékenységünket is. Szakosztályaink létrehozása is egy folyamat, melynek még csak a közepén, s nem a végén tartunk. Közgyűlésünk   az   első   félévben   egy   al ka lom mal   ülé se -
Megújultunk    rendezvény-szervezési    te kin tet ben    is.      Most   már   minden   rendezvényünk   ese ben   mérjük   az elé gedettséget,    a    témák    iránti        ér dek lődést.    Főleg hon lapunkon,   és   facebook   pro fil un kon   tud juk   meg ten - ni   ezt.   Mindenképpen   olyan   szem le tet   kép viselünk, mely   „ügyfélbarátabb”,   ru gal ma sabb   és   in formációban gazdagabb, gyor sabb, mint a ko rábban. Továbbra   is   látható   és   tapasztalható,   hogy   te keny -
günk   nonprofit   volta   erősen   lyá za ti   támogatás- füg gővé   tesz   bennünket.   Ez   nem   újdonság,   nye - ben 10-12 éve ez a helyzet. Pró bálunk    többet    mutatni    magunkból,    „mert    aki nem   lát szik,   az   nincs”.   Elnökségünk,   szer ve zetünk jól   dik,   köszönet   minden   ön kén tesnek,   tár sa - dal mi   ak nak,   vezető   tiszt ség viselőnek   és   mun - ka társnak.

Szervezeti élet

Megújulunk

Megújítottuk   a   hírlevelünket   is.   Egyrészt   okos tele fo n ra is   optimalizáltuk,   hogy   így   is   olvasható   legyen.   - tettük   a   tartalmat,   hivatkozásokkal   (linkekkel)   á gaz - tat tuk   el,   ha   valaki   egy-egy   témában   vebb   kép a nya - got   szeretne   látni.   A   témákat   ol da lak ra   ta gol tuk,   egy- egy   kép   mögé   az   egész   ga ri át   tar tal mazó   linket   tet - tünk.
E   megújulást   új   alapszabályunk,   felnőtt kép zési   en ge - lyünk, és akkreditációink is meg ve te li tőlünk. Ez   a   félév   –   bár   komoly   munkával   telt   –   mégis   in kább   a „befektetés”   időszaka   volt   –   mint   később   lát ha tó   lesz   több lyázatot   is   kidolgoztunk   és   adtunk   be,   il let ve   fo lya ma - to san   adunk   be.   Ebben   még   nem   lát sza nak   az   e red - nyek. Kezdetben   még   nem   voltak   pályázatok,   le ga lább is   szá - munkra,   tevékenységünkhöz   iga zo dók   nem,   de   ra   már szerencsére megváltozott a helyzet.