© Bács-Kiskun Megyei TIT, Kecskemét, Rákóczi út 2.

Múzeumok éjszakája - Merj

álmodni!

A   rendezvényt   támogatta   Autó   Univerzál   Kft., Bácsvíz   Zrt.,   Sza bad szál lás   és   Vidéke   Ta ka - rék szövetkezet,   Szilvási   és   Társa   Bt.   Támo ga - sukat köszönjük! II.   emeleten   volt   látható   a   Michelangelo   Ga - ria.   A   rendkívüli   gyűj te mény   19   darab   gipsz - öntvény ből   áll.   Az   1900-as   évek   elején   - szült   Kölnben,   mindegyike   méretarányos   - so lata    egy-egy    Michel an ge lo    ál tal    faragott már ványszobornak vagy domborműnek.

Gutai Mátyás építész: a vízházról …

A   földszinten   a   "Pedagógia   Sub   Rosa   E gye - let"   szervezésében   zajlott   a   vő   háza   -   VÍZ - HÁZ     című     program,     mely     Gutai     Mátyás Hauszmann   és   Prí ma   díjas   építész   (assistant professzor   Taiwan   Feng   Chua   egyetem   épí tész karán)   bemutatójával   kezdődött.   Skype   be - szél getés   és   előadás   Taiwanból   Gutai   Mátyás - sal.   Érdekes   prezentációk   a   vízházról.   Ki ál-lí - tás,    a    mes terekről:    Alvaro    Siza,    Namba, Kengo   Kuma,   projektekről.   Fotó kiál tás   India, Törökország,   Kína,   Szingapur,   Taiwan   Litvá ni - á ról.    A    PSR    Egye let    gyermek prog ram jai sem    maradtak    el    a    komoly    téma    mel lett. Gyer mekek     modellezhettek     papir rep ülő - peket   (47   típus   volt      a   lasz ték),   röp tet het - ték   azokat,   illetve   ki   is   festehették   az   el - szült papír re ket. 

Jakó Lajos Süteményverseny

Az   I.   emeleten   rendeztük   meg   a   már   ha gyo - nyos   Jakó   Lajos   Süte mény versenyt.   Címe, mája:   Hab   a   tortán   -   süsd   ki   saját   sütidet, tit kos   családi   receptek   -   „elrontott”   finom - gok   versenye.   Titkos,   régi   csa ládi   receptek,   - különleges     egyedi     sütemények,     -     saját kreációk,   vagy   a   ha gyo mányostól   valamiben el térő,   egyedi   elkészítésű   te nyek.   Min - den    csa ládban    vannak    olyan    sütemények, me lye ket   már   a   na gyi   is   szí tett   és   sehol nem   volt   olyan   finom,   mint   az   övé.   Vannak el ron tott   te nyek,   melyek   megjavítására tett    kísérlet    során    az    ere de ti nél    jobb    fi no - mabb   új   süti   keletkezett.   Valamely   alapanyag hiá nya,   vagy   cse réje   néha   új   alkotást,   új   íze - ket   eredményez,   így   már   rá   sem   is   is me rünk az   ere de ti   süteményre.   Ilyen kor   a   ha gyo - nyos   és   az   új   ke ve re vel   kelet ke zik   egy varázslatosan   izgalmas   új   minő ség.   A   zsűri el nöke:    Jakó    Beáta    cuk rász mes ter,    tagjai Lévai   Jánosné   és   Nagyné   Pápai   Erika,   a   tár sa - dalmi zsűri tag Györfi Róbert volt.

Repülő modellek

Az   I.   emeleten   a   "Repülj   velünk   a   modellek világába!"    című    programot    ren dez tük    meg repülőgép     modellek     bemutatásával,     Illés József     ha gya ból,     melyet     kecskeméti felesége,   Hegedűs   Mária   bocsájtott   ren del ke - sünkre.   Az   Ő   kiállítási   bevezetőjét   idézzük: "A   repülő   modellezés   cso latos   sport.   A   régi technika     nagyon     sokirányú     tevékenységet nyújtott    a    fiatalok    számára.    Az    ismeretek folyamatos   bővítését   kívánta.   Úgy   a   bal sa   fa könnyedségében,   mint   a   formák   létre ho - ban,    a    modellek    esz tétikai    ki vi te le sében elektrotechnikai   tudás,   az   irányító   be ren de - sek   körében   és   nem   utolsó   sorban,   kéz ügyes - ség,   szerszámok   ismerete,   szaki   rajztudás aerodinamika,   -   egyszóval   a   tech ni ka   csodája volt.    A    je len,    a    digitalizáció    át for mál ta    a repülőmodellek   létrejöttét,   ami   spe ci á lis   szá - tástechnikai   ismereteket   igényel,   de   a   régi technika   ismerete   elen gedhetetlen.   Il lés   - zsef   gyűjteménye   került   itt   kiállításra.   Az   Ő élet útját   a   repülőmodellezés   14   éves   ko tól halála   napjáig   elkísérte.   A   rep ülők   sze re te te   s a   repülőmotorok   hangja,   varázsa,   min den   él - mény nél   felül múlhatatlan   volt   számára.   Nap - ja it   a   repülőtereken   töltötte,   s   akkor   volt   bol - dog,   ha   a   repülő   modelljeit   építhette,   repít - hette.   Igazi   gyűjtő   volt.   Svájcban      élt   39   éven keresztül   és      mint   veterán   repülő   mo del lező, so kat   tett   azért,   hogy   a   fiatalok   meg sze res - sék   a   repülő   modellezést.   2012.   május   2-án hunyt    el,    váratlanul    75    éves    korában.    A gyűjteményt,   a mennyire   lehetett   összerakták a   Svájcban   élő   modellező   barátai,   s   én   a   fel - esége   hazahoztam,   hogy   a   fiatalság   számára figyelemfelkeltő    legyen.    Tettem    mindezt    a - zért,   hogy   a   repülő   modellezést   jobban   meg - is merjék,   s   ta lán   kövessék   ezt   a   szép   sportot. Fel hívom   a   figyelmet   arra,   hogy   Kecs keméten 1952   óta   több   Repü lőmodellező   Klub   működik és   létezik,   melyet   ajánlok   szeretettel   a   fia ta - lok figyelmébe! (...)" - Illésné Hegedűs Mária.
TIT Hírlevél 2016.01
A   célok   olyan   álmok,   amelyeknek   határ - ide je van. Diana Scharf Hunt
© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Kecskemét, Rákóczi út 2.
TIT Hírlevél 2016.01

Múzeumok éjszakája - Merj álmodni!

A   rendezvényt   támogatta   Autó   Univerzál   Kft.,   Bácsvíz   Zrt.,   Sza bad szál - lás   és   Vidéke   Ta ka rék szövetkezet,   Szilvási   és   Társa   Bt.   Támo ga sukat köszönjük! II.   emeleten   volt   látható   a   Michelangelo   Ga ria.   A   rendkívüli   gyűj te - mény   19   darab   gipsz öntvény ből   áll.   Az   1900-as   évek   elején   szült Kölnben,   mindegyike   méretarányos   so lata   egy-egy   Michel an ge lo   ál tal faragott már ványszobornak vagy domborműnek.

Gutai Mátyás építész: a vízházról …

A   földszinten   a   "Pedagógia   Sub   Rosa   E gye let"   szervezésében   zajlott   a vő   háza   -   VÍZ HÁZ   című   program,   mely   Gutai   Mátyás   Hauszmann   és Prí ma   díjas   építész   (assistant   professzor   Taiwan   Feng   Chua   egyetem épí tész   karán)   bemutatójával   kezdődött.   Skype   be szél getés   és   előadás Taiwanból   Gutai   Mátyás sal.   Érdekes   prezentációk   a   vízházról.   Ki ál-lí tás, a   mes terekről:   Alvaro   Siza,   Namba,   Kengo   Kuma,   projektekről.   Fotó kiál - tás    India,    Törökország,    Kína,    Szingapur,    Taiwan    Litvá ni á ról.    A    PSR Egye let   gyermek prog ram jai   sem   maradtak   el   a   komoly   téma   mel lett. Gyer mekek   modellezhettek   papir rep ülő peket   (47   típus   volt      a   lasz - ték),   röp tet het ték   azokat,   illetve   ki   is   festehették   az   el szült   papír re - ket. 

Jakó Lajos Süteményverseny

Az   I.   emeleten   rendeztük   meg   a   már   ha gyo nyos   Jakó   Lajos   Süte - mény versenyt.   Címe,   mája:   Hab   a   tortán   -   süsd   ki   saját   sütidet,   tit kos családi   receptek   -   „elrontott”   finom gok   versenye.   Titkos,   régi   csa ládi receptek,   -   különleges   egyedi   sütemények,   -   saját   kreációk,   vagy   a   ha - gyo mányostól   valamiben   el térő,   egyedi   elkészítésű   te nyek.   Min den csa ládban   vannak   olyan   sütemények,   me lye ket   már   a   na gyi   is   szí tett és   sehol   nem   volt   olyan   finom,   mint   az   övé.   Vannak   el ron tott   te - nyek,   melyek   megjavítására   tett   kísérlet   során   az   ere de ti nél   jobb   fi no - mabb   új   süti   keletkezett.   Valamely   alapanyag   hiá nya,   vagy   cse réje   néha új   alkotást,   új   íze ket   eredményez,   így   már   rá   sem   is   is me rünk   az   ere de - ti   süteményre.   Ilyen kor   a   ha gyo nyos   és   az   új   ke ve re vel   kelet ke - zik   egy   varázslatosan   izgalmas   új   minő ség.   A   zsűri   el nöke:   Jakó   Beáta cuk rász mes ter,   tagjai   Lévai   Jánosné   és   Nagyné   Pápai   Erika,   a   tár sa dalmi zsűri tag Györfi Róbert volt.

Repülő modellek

Az   I.   emeleten   a   "Repülj   velünk   a   modellek   világába!"   című   programot ren dez tük   meg   repülőgép   modellek   bemutatásával,   Illés   József   ha gya - ból,   melyet   kecskeméti   felesége,   Hegedűs   Mária   bocsájtott   ren del ke - sünkre.   Az   Ő   kiállítási   bevezetőjét   idézzük:   "A   repülő   modellezés   cso - latos   sport.   A   régi   technika   nagyon   sokirányú   tevékenységet   nyújtott a   fiatalok   számára.   Az   ismeretek   folyamatos   bővítését   kívánta.   Úgy   a bal sa   fa   könnyedségében,   mint   a   formák   létre ho ban,   a   modellek esz tétikai   ki vi te le sében   elektrotechnikai   tudás,   az   irányító   be ren de - sek   körében   és   nem   utolsó   sorban,   kéz ügyes ség,   szerszámok   ismerete, szaki   rajztudás   aerodinamika,   -   egyszóval   a   tech ni ka   csodája   volt.   A je len,   a   digitalizáció   át for mál ta   a   repülőmodellek   létrejöttét,   ami   spe ci á - lis   szá tástechnikai   ismereteket   igényel,   de   a   régi   technika   ismerete elen gedhetetlen.   Il lés   zsef   gyűjteménye   került   itt   kiállításra.   Az   Ő élet útját   a   repülőmodellezés   14   éves   ko tól   halála   napjáig   elkísérte.   A rep ülők   sze re te te   s   a   repülőmotorok   hangja,   varázsa,   min den   él mény nél felül múlhatatlan   volt   számára.   Nap ja it   a   repülőtereken   töltötte,   s   akkor volt   bol dog,   ha   a   repülő   modelljeit   építhette,   repít hette.   Igazi   gyűjtő volt.   Svájcban      élt   39   éven   keresztül   és      mint   veterán   repülő   mo del lező, so kat   tett   azért,   hogy   a   fiatalok   meg sze res sék   a   repülő   modellezést. 2012.   május   2-án   hunyt   el,   váratlanul   75   éves   korában.   A   gyűjteményt, a mennyire   lehetett   összerakták   a   Svájcban   élő   modellező   barátai,   s   én   a fel esége   hazahoztam,   hogy   a   fiatalság   számára   figyelemfelkeltő   legyen. Tettem   mindezt   a zért,   hogy   a   repülő   modellezést   jobban   meg is merjék,   s ta lán   kövessék   ezt   a   szép   sportot.   Fel hívom   a   figyelmet   arra,   hogy Kecs keméten   1952   óta   több   Repü lőmodellező   Klub   működik   és   létezik, melyet   ajánlok   szeretettel   a   fia ta lok   figyelmébe!   (...)"   -   Illésné   Hegedűs Mária.
2. oldal 2. oldal 3. oldal 3. oldal 4. oldal 4. oldal 1. oldal 1. oldal 5. oldal 5. oldal
A   célok   olyan   álmok,   amelyeknek   határ - ide je van. Diana Scharf Hunt