© Bács-Kiskun Megyei TIT, Kecskemét, Rákóczi út 2.

Pályázatok -

Együttműködések

Várunk a projektek bírálatára

Mint         nonprofit         szervezet         lényeges bevételeinket   pályázati   forrásokból   teremtjük elő.   Ezek   jelleg zetesen   feladat mo gatások.   A NEA   működési   és   szakmai   támogatásain   az utóbbi   két   éveben   sikeresek   vol tunk   3-4   millió forintot   si ke rült   nyernünk.   A   városi   lyá za to - kon   általában   a   Székház   felújítására,   egyes sze inek   állagmegóvására,   a   kör nye zet del - mi   konferenciára,   és   a   Magyar   Tudomány   Ün - ne re   szoktunk   pályázni.   Több nyi re   si ke re - sen.   Tavaly   pl.   nem   nyertünk   a   kör nye zet - delmi    konferenciára.    Az    idei    bírálatok    még nem   érkeztek   meg,   így   nem   tudjuk,   hogy   - mo gatja-e   a   város   tevéknységeinket.   Tavaly az   év   végén   több   tanoda   pályázatot   is   be ad - tunk,      melyről      még      nincs      ered mény. Közelmúltban   adtunk   be   két   nagyobb   pályá - za tot,    egyrészt    a    védőháló    a    családok ért, más részt   egy   ener gia hatékonysági   projektet. E   pályázatok   több   tízmilliós   forrást   jelen tené - nek   nyertesség   e setén.   Beadott   pályá za ta ink kapcsán    együttműködési    megállapodást    - töt tünk   Helvécia,   Ballószög,   Szabadszállás,   és Kun szállás   Pol gár mes te ri   Hivatalaival,   Ál ta - nos   iskoláival,   a   Kecskeméti   Főiskolával   (ma már   PA   Egyetem),   a   Ka tona   József   Gim - zium mal,   több   kecskeméti   Általános   Iskolával, a   Agórával,   az   SOS   Gyermekfaluval,   5   rész ön - kor mányzattal,   Kecskeméti   Ön kor mányzattal, a   Termostar   Kft.-vel,   a   Kathrina   von   Ferenczy Alapítvánnyal, stb.     

Együttműködések

Együttműködünk         a         Katona         József Múzeummal,   az   Európa   Jövője   Egyesülettel.   A Tudomány    és    Technika    Házában    „A    vi lág gyermekei”   címmel      nyílt   meg      a      Magyar Földrajzi     Múzeum     gyermekfotó     kiállítása, ugyan itt      látható   az   „Ao mo ri   tehetségei”   című tárlat,   amelyen   Kecskemét      japán   testvér - ros ának   diákjai   mu tat koznak   be   képző - szeti   al ko tásaikkal.   „   …   Európa   országútjain közelből    találkozhatunk    távoli    népek    végleg útra     kelt     családjainak     gyer me kei vel.     Az UNICEF   elsősorban   ott   próbál   segíteni   a   gyer - me kek   életkörülményein,   ahol   él nek,   hogy   ne kény sze rül je nek    a    menekülésre.    A    leg - szorul tabbaknak   juttatta   el   magyarországi   és más   országok   se gélyéből   összegyűlt   ado - nyait   a   szervezet,   többek   között:   élelmiszerek és    egészséges    ivóvíz    vagy    gyógyszer    for - májában.   Mára   már   for dult   a   világ,   a   javak megléte    talán    még    inkább    fölértékelődött. Hogy   ezt   tudatosítsuk   a   ha zai   gyerekekben, töb bek   zött   erről   szól   az   UNICEF   Éb resztő - óra   programja,   amely   keretén   belül,   ön kén te - seink kel   a   gyerekjogokat   ok tat juk   az   iskolák - ban.      Szívből   gratulálok   ehhez   a   nagyszerű kiállításhoz,   amelynek   világlátott   fel nőtt   fotó - sa i   most   első ként   Kecs keméten   mutatják   be sa ját    optikájukon    át    a    világ    gyermekeinek komoly   és   örök-vi dám   pillanatait...."   -   fo gal - ma zott    megnyitó    beszédében    Danks    Emese asszony,   maga   is   gyakorló   anya   az   érdi   köz - gyűjtemény    rangos    anya nak    nemzetközi megnyitóján.    Kecskeméti    felnőttek    és    ifjak, valamint   a   nagyváradi   ven dég   csoport   je len - ben    af ri kai    emlékeit    első    kézből    osztotta meg   az   egyik   kiállító,   a   kecskeméti   dr.   Jakkel An na    háziorvos.    A    Tudomány    és    Technika Házában   e   hétre   egy   másik   kiállítást   is   útjára indítottak:   "Aomori   tehetségei   -   Diák   al ko - sok    japán    test vér városunkból"    címmel.    Az újra      egyre   szorosabbá   váló   kapcsolatok   meg - pe csételése   ez   a   virtuális   kézfogás,   fia tal ja ink értékeinek   cseréje,   a   két,   a   távolság   ellenére is   a   rokonság   szellemét   ápoló   te le sek   - zött.   Szívből   szön jük,   hogy   Kecskemét   ez év   tavaszán   tett   nemes   gesztusa,   az   Aomori park   avatása   után   a   forró   nyárban   is   gon dol   a ba rátság   ápolására.   És   ezt   most   úgy   teszi, hogy   aomori   diákok   válogatott   remekeit   ön - zet lenül   több   ezer   fi atal   és   fel nőtt   elé   tárta most!   -   mondott   köszöntőt   Japán   Budapesti Nagykövetségének   sod tit kára,   a   Kulturális és   Sajtó osz tály   vezetője,   SHIMADA   Ryusuke úr.   Hazai   részről   Király   József,   a   Kecskemét- Aomori   Baráti   Kör   tisz te let beli,   va la mint   dr. Kriston   Vízi   József   jelenlegi   elnökei   üdvözölték a   jelenlévőket   és   szön ték   meg   a   dip lo ci - ai fi gyelmet.
TIT Hírlevél 2016.01
Gazdagságod   legnagyobb   forrása   ott   ta lál - ható a két füled között. Kezdd el használni! Brian Tracy
© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Kecskemét, Rákóczi út 2.
TIT Hírlevél 2016.01

Pályázatok - Együttműködések

Várunk a projektek bírálatára

Mint   nonprofit   szervezet   lényeges   bevételeinket   pályázati   forrásokból   teremtjük   elő.   Ezek   jelleg zetesen   feladat - mo gatások.   A   NEA   működési   és   szakmai   támogatásain   az   utóbbi   két   éveben   sikeresek   vol tunk   3-4   millió   forintot   si - ke rült   nyernünk.   A   városi   lyá za to kon   általában   a   Székház   felújítására,   egyes   sze inek   állagmegóvására,   a   kör - nye zet del mi   konferenciára,   és   a   Magyar   Tudomány   Ün ne re   szoktunk   pályázni.   Több nyi re   si ke re sen.   Tavaly   pl. nem   nyertünk   a   kör nye zet delmi   konferenciára.   Az   idei   bírálatok   még   nem   érkeztek   meg,   így   nem   tudjuk,   hogy mo gatja-e   a   város   tevéknységeinket.   Tavaly   az   év   végén   több   tanoda   pályázatot   is   be ad tunk,   melyről   még   nincs ered mény.   Közelmúltban   adtunk   be   két   nagyobb   pályá za tot,   egyrészt   a   védőháló   a   családok ért,   más részt   egy   ener - gia hatékonysági   projektet.   E   pályázatok   több   tízmilliós   forrást   jelen tené nek   nyertesség   e setén.   Beadott   pályá za ta - ink   kapcsán   együttműködési   megállapodást   töt tünk   Helvécia,   Ballószög,   Szabadszállás,   és   Kun szállás   Pol gár mes - te ri   Hivatalaival,   Ál ta nos   iskoláival,   a   Kecskeméti   Főiskolával   (ma   már   PA   Egyetem),   a   Ka tona   József   Gim zium - mal,   több   kecskeméti   Általános   Iskolával,   a   Agórával,   az   SOS   Gyermekfaluval,   5   rész ön kor mányzattal,   Kecskeméti Ön kor mányzattal, a Termostar Kft.-vel, a Kathrina von Ferenczy Alapítvánnyal, stb.     

Együttműködések

Együttműködünk   a   Katona   József   Múzeummal,   az   Európa   Jövője   Egyesülettel.   A   Tudomány   és   Technika   Házában   „A vi lág   gyermekei”   címmel      nyílt   meg      a      Magyar   Földrajzi   Múzeum   gyermekfotó   kiállítása,   ugyan itt      látható   az   „Ao - mo ri   tehetségei”   című   tárlat,   amelyen   Kecskemét      japán   testvér ros ának   diákjai   mu tat koznak   be   képző szeti al ko tásaikkal.   „   …   Európa   országútjain   közelből   találkozhatunk   távoli   népek   végleg   útra   kelt   családjainak   gyer me - kei vel.   Az   UNICEF   elsősorban   ott   próbál   segíteni   a   gyer me kek   életkörülményein,   ahol   él nek,   hogy   ne   kény sze rül je - nek   a   menekülésre.   A   leg szorul tabbaknak   juttatta   el   magyarországi   és   más   országok   se gélyéből   összegyűlt   ado - nyait   a   szervezet,   többek   között:   élelmiszerek   és   egészséges   ivóvíz   vagy   gyógyszer   for májában.   Mára   már   for - dult   a   világ,   a   javak   megléte   talán   még   inkább   fölértékelődött.   Hogy   ezt   tudatosítsuk   a   ha zai   gyerekekben,   töb bek zött   erről   szól   az   UNICEF   Éb resztő óra   programja,   amely   keretén   belül,   ön kén te seink kel   a   gyerekjogokat   ok tat juk az   iskolák ban.      Szívből   gratulálok   ehhez   a   nagyszerű   kiállításhoz,   amelynek   világlátott   fel nőtt   fotó sa i   most   első ként Kecs keméten   mutatják   be   sa ját   optikájukon   át   a   világ   gyermekeinek   komoly   és   örök-vi dám   pillanatait...."   -   fo gal - ma zott   megnyitó   beszédében   Danks   Emese   asszony,   maga   is   gyakorló   anya   az   érdi   köz gyűjtemény   rangos   anya - nak   nemzetközi   megnyitóján.   Kecskeméti   felnőttek   és   ifjak,   valamint   a   nagyváradi   ven dég   csoport   je len ben   af - ri kai   emlékeit   első   kézből   osztotta   meg   az   egyik   kiállító,   a   kecskeméti   dr.   Jakkel   An na   háziorvos.   A   Tudomány   és Technika   Házában   e   hétre   egy   másik   kiállítást   is   útjára   indítottak:   "Aomori   tehetségei   -   Diák   al ko sok   japán   test - vér városunkból"   címmel.   Az   újra      egyre   szorosabbá   váló   kapcsolatok   meg pe csételése   ez   a   virtuális   kézfogás,   fia tal - ja ink   értékeinek   cseréje,   a   két,   a   távolság   ellenére   is   a   rokonság   szellemét   ápoló   te le sek   zött.   Szívből   - szön jük,   hogy   Kecskemét   ez   év   tavaszán   tett   nemes   gesztusa,   az   Aomori   park   avatása   után   a   forró   nyárban   is   gon - dol   a   ba rátság   ápolására.   És   ezt   most   úgy   teszi,   hogy   aomori   diákok   válogatott   remekeit   ön zet lenül   több   ezer   fi atal és   fel nőtt   elé   tárta   most!   -   mondott   köszöntőt   Japán   Budapesti   Nagykövetségének   sod tit kára,   a   Kulturális   és Sajtó osz tály   vezetője,   SHIMADA   Ryusuke   úr.   Hazai   részről   Király   József,   a   Kecskemét-Aomori   Baráti   Kör   tisz te let - beli,   va la mint   dr.   Kriston   Vízi   József   jelenlegi   elnökei   üdvözölték   a   jelenlévőket   és   szön ték   meg   a   dip lo ci ai   fi - gyelmet.
2. oldal 2. oldal 3. oldal 3. oldal 4. oldal 4. oldal 1. oldal 1. oldal 5. oldal 5. oldal
Gazdagságod   legnagyobb   forrása   ott   ta lál - ható a két füled között. Kezdd el használni! Brian Tracy