© Bács-Kiskun Megyei TIT, Kecskemét, Rákóczi út 2.

Konferenciák

Óvodapedagógiai Nyári

Egyetem

A   negyvenharmadik   Nyári   Egyetemet   Deb re - cen ben    ren deztük    meg,    ahol    kiváló    helyet kap tunk   a   te het ség gondozás   témájának,   hi - szen   a   Debreceni   Egyetem   böl csője   a   sokféle, sok irányú   tehetségkutatásnak.   A   Pszi chológiai Tan szék   nemcsak   a   kutatásaival   jár   élen,   ha - nem   hálózati   munkájával   is   példaértéket   mu - tat    min den    tehetséggondozó    tehet ség pont - nak.   Nincs   Ma gya r országon   olyan   megye szék - hely,   ahol   annyi   te het ség pont   működne,   mint Debrecenben.     Ezért     büszkén     lasz tot tuk Debrecen   gyönyörű   városát,   ahol   bőven   van mit   megcsodálni,   a   szakmai   prog ra mok   mel - lett.    2009-óta    az    Óvoda pe da gusok    Nyári Egye te nek    az    a    célja,    hogy    a    Nem ze ti Tehetség   Prog ram   óvo dák ra   vonatkozó   zi se - it,   gya kor latá nak   értelmezését,   és   an nak   be - ve zetését   el ter jessze,   s   hogy   a   gyer me kek   ó - vo dai   erős   kez dését   ez zel   a   kiváló,   dif fe ren ci - ált   ne ve l és sel   is   még   jobbá   tegye.   Az   Egye - tem   elő adás so rát   Bajor   Péter   nyitotta   meg, aki   2008   óta   a   MA TEHETSZ   irá nyí ja ként   so - kat tett a háló zat fejlesztéséért. A   networking   művészete,   avagy   hogyan   épít - sünk   ha konyan   barát,   nemzet   és   tehet ség - lózatot?   Háló za tot   tudjuk,   hogy   mindenki é pít,   (Csermely   Péter,   2009)   akár   akar,   akár nem.    Messze    nem    mindegy    a zon ban,    hogy mi lyet. Az   előadó   a   sikeres   hálózatépítési   technikák hány   e le mét   foglalta   össze.   Témánk   tovább vi vője   dr.   Ba logh   László,   a   pszichológiai-tu do - nyok   kandidátusa,   aki   a   Magyar   Tehet ség - gon dozó   Társaság   hálózati   mun káját   és   ered - nyeit   mutatta   be.   Egy   teljes   szak mai   dél u - tánt   töltünk   a   debreceni   óvodákban,   ahol   ta - lál koztunk   az   óvoda   tehetséghálózatában   dol - go zó   szak emberekkel,   segítőtársaikkal.   Más - nap   szakmai   ki rán dulást   tettünk   Nagy rad - ra,   ahol   óvodai   program   és   kulturális   prog ra - mok    vártak    bennünket.    A    har ma dik    napon ven dégünk   volt   dr.   Mező   Ferenc   főiskolai   do - cens   és   dr.   Mező   Katalin   főiskolai   oktató,   akik to v ább   boncolták   a   hálózati   munka   cél sze - gét   és   tar talmait.   A   szakmai   előadások   so - rát   egy   regionális   ó vodai   tehetségpont   kép vi - se lője,   Papp   Lászlóné   zárta,   akik   rendkívüli ér keket   tudnak   magukénak,   amellyel   elő re ve títik a lehetőségek gazdagságát.
TIT Hírlevél 2016.01
Tanulni   soha   nem   késő   ...   "Az   iskolai   ha gyo - nyos    oktatásban    szerzett    is me retekből meg   lehet   élni,   önképzéssel   viszont   egy   va - gyon ra tehetsz szert." Jim Rohn

Környezetvédelmi Egyetemi-

és Főiskolai Oktatók Országos

Konferenciája

Május   5-6-án   került   megrendezésre   Kecs ke - ten    a    ha gyományos    8.    Környezetvédelmi Kon ferencia,   prof.   dr.   Fekete   Jenő   c.   egyetemi do cens   úr   szakmai   ve ze sével   és   ala - val.   A   rendezvény   a   ha gyo nyok nak   meg fe - le en   egy   rövid   kulturális-zenei   rész szel   kez - dött,   Szabó   Gyula   Győző   a   Madách   Színház vésze    közre ködésével.    A    tanácskozás részt ve it   a   befogadó   te le pülés   részéről   Dr. Sze berényi   Gyu la   Tamás   al pol gár mes ter   - szön tötte.   A   konferenciát   az   alapító   Fekete   Je - nő   professzor   nyitotta   meg.   A   ran gos   elő adá - sok   és   elő adók   sorát   kommentár   nélkül   fel so - roljuk:    VÁL TO SOK    A    VILÁG    ENER GIA PI - ACÁN   -   Dr.   Szilágyi   Zsombor   c.   egy.   docens, Miskolci   Egyetem,   AZ   ENERGETIKA   ÉS   A   KÖR - NYEZETVÉDELEM   GAZ DA GI   ÖSSZE FÜGGÉ - SE I   -   Dr.   Gács   Iván   egyetemi   ta nár   Budapesti szaki   és   Gaz daságtudományi   E gye tem,   AZ IN NOVÁCIÓ    ÉRVÉ NYE SÜLÉSE    AZ    ENER GI A I - PAR BAN   -   Pakucs   János   a   Magyar   Innovációs Szö vetség tiszteletbeli elnöke. VÁL TOZÁSI   TRENDEK   A   KÖRNYEZETVÉDELMI TÖR VÉNY
-   Dr.   Szanyi   János   c.   egyetemi   docens,   Sze ge - di    Tudo mány egyetem.    A    NAPKOLLEKTOROS HŐT ERMELÉS   JE   A   NAP ELEMES   ÁRAM - TER MELÉS    MELLETT    -    Var ga    Pál    a    Magyar Épület gépészek   Napenergia   Egye letének   el - ke. Az   első   nap   délutánján,   mint   eddig   mindig   - szak mai   ki ránduláson   vettek   részt   a   részt ve - vők,    most    A    Kis kunsági    Nemzeti    Parkban, ahol   házigazda   Balázs   Réka   kör nyezetvédelmi szak referens   volt.   A   most   feltárt   -   ha talmas szak mai   eseménynek   minősülő   -   ásatást   dr. Rosta   Szabolcs   régész,   a   Katona   József   ze - um   igaz ga tója   mutatta   be.   Részt   vett   még   a prog ramon   Lakitelek   polgármestere   is.   A   cso - port   a   közös   bugaci   va csorát   követően   vissza - uta zott   Kecskemétre,   ahol   esti   szakmai   prog - ram mal   folytatódott   a   tanácskozás,   Kandalló - be szélgetések   címmel   -   A   Kör nye zet védelmi Szak felelősök    megbeszélése    a    környezet - del mi    oktatásról.    Vitavezető:    Dr.    Domokos End re   intézet ve ze tő   egyetemi   docens,   Pannon E gyetemtől. Újdonság   volt   az   idén   a   HÖLGYPROGRAM   a hozzá tar tozók     részére,     mely     a     következő prog ramokat   tar tal maz ta:   Városnézés   Katona zsef   Színház,   Kodály   Intézet,   Cifra   Palota, Római Katolikus Főtemplom, Városháza.
© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Kecskemét, Rákóczi út 2.
TIT Hírlevél 2016.01

Konferenciák

Óvodapedagógiai Nyári Egyetem

A    negyvenharmadik    Nyári    Egyetemet    Deb re cen ben ren deztük   meg,   ahol   kiváló   helyet   kap tunk   a   te het - ség gondozás   témájának,   hi szen   a   Debreceni   Egyetem böl csője   a   sokféle,   sok irányú   tehetségkutatásnak.   A Pszi chológiai   Tan szék   nemcsak   a   kutatásaival   jár   élen, ha nem    hálózati    munkájával    is    példaértéket    mu tat min den   tehetséggondozó   tehet ség pont nak.   Nincs   Ma - gya r országon   olyan   megye szék hely,   ahol   annyi   te het - ség pont   működne,   mint   Debrecenben.   Ezért   büszkén lasz tot tuk   Debrecen   gyönyörű   városát,   ahol   bőven van   mit   megcsodálni,   a   szakmai   prog ra mok   mel lett. 2009-óta   az   Óvoda pe da gusok   Nyári   Egye te nek az   a   célja,   hogy   a   Nem ze ti   Tehetség   Prog ram   óvo dák - ra   vonatkozó   zi se it,   gya kor latá nak   értelmezését,   és an nak   be ve zetését   el ter jessze,   s   hogy   a   gyer me kek ó vo dai   erős   kez dését   ez zel   a   kiváló,   dif fe ren ci ált   ne - ve l és sel   is   még   jobbá   tegye.   Az   Egye tem   elő adás so rát Bajor   Péter   nyitotta   meg,   aki   2008   óta   a   MA TEHETSZ irá nyí ja ként so kat tett a háló zat fejlesztéséért. A   networking   művészete,   avagy   hogyan   épít sünk   ha - konyan   barát,   nemzet   és   tehet ség lózatot?   Háló - za tot   tudjuk,   hogy   mindenki   é pít,   (Csermely   Péter, 2009)   akár   akar,   akár   nem.   Messze   nem   mindegy   a - zon ban, hogy mi lyet. Az   előadó   a   sikeres   hálózatépítési   technikák   hány e le mét   foglalta   össze.   Témánk   tovább   vi vője   dr.   Ba - logh   László,   a   pszichológiai-tu do nyok   kandidátusa, aki    a    Magyar    Tehet ség gon dozó    Társaság    hálózati mun káját   és   ered nyeit   mutatta   be.   Egy   teljes   szak - mai   dél u tánt   töltünk   a   debreceni   óvodákban,   ahol   ta - lál koztunk    az    óvoda    tehetséghálózatában    dol go szak emberekkel,   segítőtársaikkal.   Más nap   szakmai   ki - rán dulást   tettünk   Nagy rad ra,   ahol   óvodai   program és   kulturális   prog ra mok   vártak   bennünket.   A   har ma - dik   napon   ven dégünk   volt   dr.   Mező   Ferenc   főiskolai do cens   és   dr.   Mező   Katalin   főiskolai   oktató,   akik   to v - ább   boncolták   a   hálózati   munka   cél sze gét   és   tar - talmait.   A   szakmai   előadások   so rát   egy   regionális   ó - vodai   tehetségpont   kép vi se lője,   Papp   Lászlóné   zárta, akik   rendkívüli   ér keket   tudnak   magukénak,   amellyel elő re ve títik a lehetőségek gazdagságát.
2. oldal 2. oldal 3. oldal 3. oldal 4. oldal 4. oldal 1. oldal 1. oldal 5. oldal 5. oldal
Tanulni   soha   nem   késő   ...   "Az   iskolai   ha gyo nyos oktatásban   szerzett   is me retekből   meg   lehet   élni, önképzéssel viszont egy va gyon ra tehetsz szert." Jim Rohn
-   Dr.   Szanyi   János   c.   egyetemi   docens,   Szegedi   Tudo mány egyetem.   A   NAPKOLLEKTOROS   HŐTERMELÉS   JE   A NAP ELEMES ÁRAMTERMELÉS MELLETT - Var ga Pál a Magyar Épületgépészek Napenergia Egye letének elnöke. Az   első   nap   délutánján,   mint   eddig   mindig   -   szakmai   ki ránduláson   vettek   részt   a   résztvevők,   most   A   Kis kunsági Nemzeti   Parkban,   ahol   házigazda   Balázs   Réka   kör nyezetvédelmi   szakreferens   volt.   A   most   feltárt   -   ha talmas szakmai   eseménynek   minősülő   -   ásatást   dr.   Rosta   Szabolcs   régész,   a   Katona   József   Múzeum   igaz ga tója   mutatta   be. Részt   vett   még   a   programon   Bugac   polgármestere   is.   A   csoport   a   közös   bugaci   va csorát   követően   visszautazott Kecskemétre,   ahol   esti   szakmai   programmal   folytatódott   a   tanácskozás,   Kandallóbeszélgetések   címmel   -   A   Kör nye - zet védelmi   Szak felelősök   megbeszélése   a   környezetvédelmi   oktatásról.   Vitavezető:   Dr.   Domokos   Endre   intézet ve ze - tő egyetemi docens, Pannon Egyetemtől. Újdonság   volt   az   idén   a   HÖLGYPROGRAM   a   hozzá tar tozók   részére,   mely   a   következő   programokat   tar tal maz ta: Városnézés Katona József Színház, Kodály Intézet, Cifra Palota, Római Katolikus Főtemplom, Városháza.

Környezetvédelmi Egyetemi- és

Főiskolai Oktatók Országos

Konferenciája

Május   5-6-án   került   megrendezésre   Kecskeméten   a   ha - gyományos   8.   Környezetvédelmi   Konferencia,   prof.   dr. Fekete   Jenő   c.   egyetemi   docens   úr   szakmai   ve ze sével és   alapításával.   A   rendezvény   a   ha gyo nyok nak   meg - fe lelően   egy   rövid   kulturális-zenei   rész szel   kezdődött, Szabó   Gyula   Győző   a   Madách   Színház   vésze   közre - ködésével.   A   tanácskozás   részt ve it   a   befogadó   te - le pülés   részéről   Dr.   Szeberényi   Gyu la   Tamás   al pol gár - mes ter   köszöntötte.   A   konferenciát   az   alapító   Fekete Jenő   professzor   nyitotta   meg.   A   ran gos   előadások   és elő adók   sorát   kommentár   nélkül   fel soroljuk:   VÁL TO - SOK   A   VILÁG   ENERGIAPIACÁN   -   Dr.   Szilágyi   Zsombor   c. egy.   docens,   Miskolci   Egyetem,   AZ   ENERGETIKA   ÉS   A KÖR NYEZETVÉDELEM    GAZ DA GI    ÖSSZEFÜGGÉSEI    - Dr.    Gács    Iván    egyetemi    ta nár    Budapesti    Műszaki    és Gaz daságtudományi    E gye tem,    AZ    INNOVÁCIÓ    ÉRVÉ - NYE SÜLÉSE    AZ    ENER GI A I PAR BAN    -    Pakucs    János    a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke. VÁL TOZÁSI   TRENDEK   A   KÖRNYEZETVÉDELMI   TÖR VÉNY
AL KALMAZÁSÁBAN   -   Dr.   Kemény   Attila   volt   állam titkár,   a KSZGYSZ    tiszteletbeli    elnöke,    Be mu tat ko zik    az    MMK Kör nyezetmérnöki    Diplomadíj    Pályázatának    győztese: Fekete    György,    Szent    István    Egyetem,    NEMZETKÖZI TRENDEK   AZ   ENER GIA POLI TI KÁBAN   -   Dr.   Grabner   Péter a   Magyar   Energetikai   és   Köz műszabályozási   Hivatal   e - ner getikáért    felelős    elnök helyettese.    VÁRHATÓ    KÖL - CSÖN HATÁSOK    A    PAK S I    ERŐMŰ    ÉS    A    KÖRNYEZETI REN DSZEREK   KÖZÖTT   -   Dr.   Borhidi   Attila   akadémikus, Széchenyi   Díjas   e gye te mi   tanár,   PTE,   ATOMERŐMŰVEK HUL LADÉKÁNAK   KE ZE SE   ÉS   BIZTONSÁGOS   EL HE LYE - SE   -   Dr.   Szűcs   Ist ván,   egy.   docens,   Pécsi   Tu do mány - egye tem,   TE LE LÉSI   SZILÁRD   HULLADÉKOK   ENER GE - TI KAI   HASZ NO TÁSA   -   Bánhidy   János   Fővárosi   Köz te - let-fenn tar tó     Nonprofit     Zrt.     A     TÜZELÉSTECHNIKA KÖR NYE ZET VÉDELMI   VO NAT KO SAI   -   Dr.   Meggyes   At - ti la   e gye temi   tanár,   Bu da pes ti   Műszaki   és   Gaz daság tu - do mányi   Egyetem.   PASZ SZÍV HÁZ   –   AKTÍVHÁZ   (az   épí - tett   környezet   energe ti kai   kérdései)   -   Dr.   Medgyasszay ter   egy.   docens,   Bu dapesti   Műszaki   és   Gaz daság tu do - nyi Egyetem. A   GEO TERMIA   HELYZETE   ÉS   LEHETŐSÉGEI   HAZÁNKBAN