© Bács-Kiskun Megyei TIT, Kecskemét, Rákóczi út 2.

Szervezeti élet

Megújulunk

Megújítottuk     a     hírlevelünket     is.     Egyrészt okos tele fo nok ra   is   optimalizáltuk,   hogy   így   is olvasható    legyen.    Más részt    tömörítettük    a tartalmat,         hivatkozásokkal         (linkekkel) ágaztattuk   el,   ha   valaki   egy-egy   témában   - vebb   információt   szeretne   látni.   A   témákat   ol - da lak ra   tagoltuk,   egy-egy   kép   mögé   az   egész galériát tar tal mazó linket tettünk.
Ezt   a   fajta   megújulást,   új   alapszabályunk,   a felnőtt kép zési              engedélyünk,              és akkreditációink is meg ve te li tőlünk. Ez   a   félév   az   –   bár   komoly   munkával   telt   mégis   in kább   a   „befektetés”   időszaka   volt   mint   később   lát ha tó   lesz   több   pályázatot   is kidolgoztunk       és       adtunk       be,       illetve folyamatosan   adunk   be.   Ebben   még   nem   lát - szanak az eredmények. Kezdetben     még     nem     voltak     pályázatok, legalábbis     számunkra,     tevékenységünkhöz igazodók,   de   mára   már   szerencsére   változott a helyzet.
Továbbra   is   látható   és   tapasztalható,   hogy   te - keny günk       nonprofit       volta       erősen pályázati   támogatás-füg gővé   tesz   bennünket. Ez   nem   újdonság,   nye ben   10-12   éve   ez   a helyzet. Próbálunk   többet   mutatni   magunkból,   „mert aki    nem    lát szik,    az    nincs”.    Elnökségünk, szervezetünk   jól   dik,   köszönet   minden önkéntesnek,    társadalmi    ak nak,    vezető tisztségviselőinknek.
Megújultunk          rendezvény          szervezési tekintetben       is,       most       már       minden rendezvényünk     esetében     mérjük     az     elé - gedettséget,   az   előkészítéskor   az   érdeklődést a     mák     iránt.     Főleg     honlapunkon,     és Facebook    pro fil un kon    tud juk    megtenni    ezt. Mindenképpen   olyan   szem letet   kép viselünk, mely    „ügyfélbarátibb”,    ru gal ma sabb    és    in - formációban   gazdagabb,   gyorsabb,   mint   a   ko - rábbi gya korlat.
A   megújulás   elején   -   alig   a   küszöbön   túl   - vagyunk,      ezért      még      kérünk      türelmet ügyféllistáink,     tagságunk,     nyil vántartásaink frissítéséhez,    a    kommunikáció    ja sához. Jelenleg   tagnyilvántartásunkat   frissítjük,   ja - t juk, aktualizáljuk. Szakosztályaink létrehozása is egy folyamat, melynek még csak a közepén és nem a végén tartunk.
TIT Hírlevél 2016
“A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék.” Arisztotelész
Közgyűlésünk   az   első   félévben   egy   al ka lom - mal   ülé se zett,   a   tavalyi   év ről   szóló   köz hasz - sági   be szá mo lót   leményeztük,   majd   fog - ad tuk   el.   A   vég leges   a da tokat   tartalmazú   je - len tés   honlapunkon   meg ta lál ha tó,   az   ülé sen   a tevé kenységről    szóló    pre zen tációt    pe dig    itt meg tekinthetik.   (A   bannerben   szereplő   idé ze - tek    a    “Bank monitor.hu”    facebook    oldalról szár maz nak.)
© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Kecskemét, Rákóczi út 2.
TIT Hírlevél 2016
“A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék.” Arisztotelész

Szervezeti élet

Megújulunk

Megújítottuk   a   hírlevelünket   is.   Egyrészt   okos tele fo - nok ra   is   optimalizáltuk,   hogy   így   is   olvasható   legyen. Más részt    tömörítettük    a    tartalmat,    hivatkozásokkal (linkekkel)   ágaztattuk   el,   ha   valaki   egy-egy   témában vebb   információt   szeretne   látni.   A   témákat   ol da lak - ra   tagoltuk,   egy-egy   kép   mögé   az   egész   galériát   tar - tal mazó linket tettünk.
Ezt   a   fajta   megújulást,   új   alapszabályunk,   a   felnőtt - kép zési   engedélyünk,   és   akkreditációink   is   meg ve - te li tőlünk. Ez   a   félév   az   –   bár   komoly   munkával   telt   –   mégis   in - kább   a   „befektetés”   időszaka   volt   –   mint   később   lát - ha tó   lesz   több   pályázatot   is   kidolgoztunk   és   adtunk be,   illetve   folyamatosan   adunk   be.   Ebben   még   nem lát szanak az eredmények. Kezdetben    még    nem    voltak    pályázatok,    legalábbis számunkra,    tevékenységünkhöz    igazodók,    de    mára már szerencsére változott a helyzet.
Továbbra   is   látható   és   tapasztalható,   hogy   te keny - günk   nonprofit   volta   erősen   pályázati   támogatás- füg gővé   tesz   bennünket.   Ez   nem   újdonság,   nye - ben 10-12 éve ez a helyzet. Próbálunk   többet   mutatni   magunkból,   „mert   aki   nem lát szik,   az   nincs”.   Elnökségünk,   szervezetünk   jól   - dik,   köszönet   minden   önkéntesnek,   társadalmi   ak - nak, vezető tisztségviselőinknek.
Megújultunk    rendezvény    szervezési    tekintetben    is, most   már   minden   rendezvényünk   esetében   mérjük   az elé gedettséget,   az   előkészítéskor   az   érdeklődést   a   - mák   iránt.   Főleg   honlapunkon,   és   Facebook   pro fil un - kon   tud juk   megtenni   ezt.   Mindenképpen   olyan   szem - letet   kép viselünk,   mely   „ügyfélbarátibb”,   ru gal ma - sabb   és   in formációban   gazdagabb,   gyorsabb,   mint   a ko rábbi gya korlat.
A   megújulás   elején   -   alig   a   küszöbön   túl   -   vagyunk, ezért   még   kérünk   türelmet   ügyféllistáink,   tagságunk, nyil vántartásaink   frissítéséhez,   a   kommunikáció   ja - sához.   Jelenleg   tagnyilvántartásunkat   frissítjük,   ja - t juk, aktualizáljuk. Szakosztályaink létrehozása is egy folyamat, melynek még csak a közepén és nem a végén tartunk.
2. oldal 2. oldal 3. oldal 3. oldal 4. oldal 4. oldal 1. oldal 1. oldal 5. oldal 5. oldal
Közgyűlésünk   az   első   félévben   egy   al ka lom mal   ülé - se zett,   a   tavalyi   év ről   szóló   köz hasz sági   be szá mo - lót   leményeztük,   majd   fog ad tuk   el.   A   vég leges   a - da tokat   tartalmazú   je len tés   honlapunkon   meg ta lál - ha tó,   az   ülé sen   a   tevé kenységről   szóló   pre zen tációt pe dig   itt   meg tekinthetik.   (A   bannerben   szereplő   idé - ze tek   a   “Bank monitor.hu”   facebook   oldalról   szár maz - nak.)