Bács-Kiskun Megyei TIT, Kecskemét, Rákóczi út 2.

Pályázatok

Itt   olyan   pályázatok   kerülnek   megemlítésre,   melyek mind e gyi k e    nyertes    projekt.    Vannak    melyek    már meg va sul  tak,    de    a    fenn tartási    idejüket    töltik,    s vannak   melyek   meg va tása   fo lya mtban   van,   vagy még   el   sem   kezdődött.   Amen nyiben   van,   (vagy   lesz) sőbb    honlapja    a    projektnek,    akkor    a    honlapok meg nyithatók.

EFOP-3.3.6-17 Természettudomá-

nyos Tudástár és Élményközpont

Honlap

EFOP 3.3.2-16

Vállalásaink voltak, hogy hozzájárulunk a nevelési- oktatási intézmények (partnereink) tanulóinak tan- órán kívüli és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret- és tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és programkínálatának fejlesztéséhez. Továbbá részben ezzel is hozzájárulunk a végzettség nélküli is- kolaelhagyás csökkentéséhez a kompetencia- és személyiségfejlesztő programok által. E nem formális és informális tanulási alkalmakkal segítjük a köznevelés eredményességét és hatékonyságának növekedését. Hátrányos helyzetű térségből bevont 4 általános iskola, 1 óvoda és 1 kecskeméti középis- kola 2018.03.01 – 2019.02.28. közötti időszakban ennek megfelelően valósított meg programokat.

Magyar Tudomány Ünnepe

A   Kecskeméti   Támogatási   Program   keretében   kapott mo ga tást   e   visszatérő   projektünk,   mely   no vem ber - ben ke rül meg ren dezésre.

TANODÁK

Ballószögi Tudástár Tini Tanoda Helvéciai Tudástár Tini Tanoda Orgoványi Tudástár Tini Tanoda Szabadszállási Tudástár Tini Tanoda

Család = Otthon, Biztonság, Jövő

A     Bács-Kiskun     Megyei     TIT     „Család     =     otthon, Biztonság,     jövő”     című     projektje     36.684.874     Ft támogatást    nyert    az    EFOP-1.2.1-15-2016-00125    - Védőháló    a    Családokért    lyá zaton.    A    két    éves projekt   megvalósulását   kiváló   part ne rek   támogatják mint    az    Európa    Jövője    Egyesület,    a    Bács-Kis kun Megyei   Gyermekvédelmi   szolgálat,   Hírös   Agóra,   Ka - tona    József    Gimnázium,    Kecskemét    Megyei    Jogú Város    Ön kormányzata,    az    SOS    gyermekfalu,    PA Egyetem (Ta képző Kara), Útravaló alapítvány.

"Tudás- és a tapasztalatmegosztás

a közösségépítés szolgálatában" -

Hidak és szellemi átjárók -

generációk, társadalmi rétegek és

kultúrák között

Az       EFOP-1.3.5-16       Társadalmi       szerepvállalás erősítése   a   közösségek   fejlesztésével   témájú   projekt szakmai        meg va sítása        során        projektnyitó rendezvény    és    a    Pedagógiai    Sub    Rosa,    Útravaló Alapítvány   és   a   nyugdíjas   klubok   részt ve vői vel   közös programok    szervezése.    Az    idősek    veze vel    a társadalmi   szerepvállalás   erősítése   a   fiatalabb   kor - osz tály       tagjaiban,       hagyományok       megőrzése, rendhagyó tör téne lemóra keretében. …

Bács-Kiskun Megyei TIT

Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat - Kecskemét, Rákóczi út 2. - Tel.:76/505-688 - email: titbkkm@titbkkm.hu

Pályázatok

Itt   olyan   pályázatok   kerülnek   megemlítésre,   melyek   mind e gyi - k e   nyertes   projekt.   Vannak   melyek   már   meg va sul  tak,   de   a fenn tartási   idejüket   töltik,   s   vannak   melyek   meg va tása   fo - lya mtban   van,   vagy   még   el   sem   kezdődött.   Amen nyiben   van, (vagy   lesz)   sőbb   honlapja   a   projektnek,   akkor   a   honlapok meg nyithatók.

EFOP-3.3.6-17 Természettudomá-

nyos Tudástár és Élményközpont

Honlap

EFOP 3.3.2-16

Vállalásaink voltak, hogy hozzájárulunk a nevelési-oktatási intézmények (partnereink) tanulóinak tanórán kívüli és az ó- vodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafej- lesztéséhez, ismeret- és tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a köz- nevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgál- tatások, tevékenységek és programkínálatának fejlesztéséhez. Továbbá részben ezzel is hozzájárulunk a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez a kompetencia- és személyi- ségfejlesztő programok által. E nem formális és informális tanulási alkalmakkal segítjük a köznevelés eredményességét és hatékonyságának növekedését. Hátrányos helyzetű térség- ből bevont 4 általános iskola, 1 óvoda és 1 kecskeméti közép- iskola 2018.03.01 – 2019.02.28. közötti időszakban ennek megfelelően valósított meg programokat.

Magyar Tudomány Ünnepe

A   Kecskeméti   Támogatási   Program   keretében   kapott   - mo ga tást   e   visszatérő   projektünk,   mely   no vem ber ben   ke - rül meg ren dezésre.

TANODÁK

Ballószögi Tudástár Tini Tanoda Helvéciai Tudástár Tini Tanoda Orgoványi Tudástár Tini Tanoda Szabadszállási Tudástár Tini Tanoda

Család = Otthon, Biztonság, Jövő

A   Bács-Kiskun   Megyei   TIT   „Család   =   otthon,   Biztonság, jövő”   című   projektje   36.684.874   Ft   támogatást   nyert   az EFOP-1.2.1-15-2016-00125   -   Védőháló   a   Családokért   - lyá zaton.   A   két   éves   projekt   megvalósulását   kiváló   part ne - rek   támogatják   mint   az   Európa   Jövője   Egyesület,   a   Bács- Kis kun    Megyei    Gyermekvédelmi    szolgálat,    Hírös    Agóra, Ka tona   József   Gimnázium,   Kecskemét   Megyei   Jogú   Város Ön kormányzata,   az   SOS   gyermekfalu,   PA   Egyetem   (Ta - képző Kara), Útravaló alapítvány.

"Tudás- és a

tapasztalatmegosztás a

közösségépítés szolgálatában" -

Hidak és szellemi átjárók -

generációk, társadalmi rétegek és

kultúrák között

Az   EFOP-1.3.5-16   Társadalmi   szerepvállalás   erősítése   a közösségek   fejlesztésével   témájú   projekt   szakmai   meg va - sítása   során   projektnyitó   rendezvény   és   a   Pedagógiai Sub   Rosa,   Útravaló   Alapítvány   és   a   nyugdíjas   klubok   részt - ve vői vel   közös   programok   szervezése.   Az   idősek   veze - vel   a   társadalmi   szerepvállalás   erősítése   a   fiatalabb   kor - osz tály    tagjaiban,    hagyományok    megőrzése,    rendhagyó tör téne lemóra keretében. …
Bács-Kiskun Megyei TIT
Honlapja Honlapja Honlapja Honlapja