Bács-Kiskun Megyei TIT, Kecskemét, Rákóczi út 2.

Tudomány és

Művészetek Háza

Szolgáltatások, az épület

története, a Michelangelo Galéria

A   kecskeméti   Tudomány   és   Művészetek   Háza   egy pa ti nás,      minden      igényt      kielégítő      konferencia színhely,     mely     szinte     valamennyi     ren dez nyi alkalomhoz     (kiál  lítás,     tanácskozások     bemutatók, tovább kép sek, tanfolyamok, stb.) megfelelő. A   Kerényi   József   terem,   faburkolatú,   leg fel jebb   120 fő          befogadására          alkalmas,          klimatizált konferenciahely.   Az   előtérben   kiál  tások   és   fo ga - sok   tarthatók.   Ideális   színhely   a   tanácskozásokhoz tar tozó   poszter   bemutatók   rendezéséhez.   A   te rem - ben   nem   rög tet tek   a   székek,   ezért   kerekasztal   kon - fe renciák és kisebb tanácskozások ideális színhelye. A   Kongresszusi   terem   250   fő   (maximálisan   300   fő) be fogadására     alkalmas     klimatizált     előadóterem, mely ben    tudományos    ta nács kozá sok,    konferenciák rend ezhetők.   A   terem   kiváló   akusztikai   tu laj don - gai nak   köszönhetően   hangversenyek,   zenei   ese - nyek közkedvelt hely színe. Az   épületben   található   a   klubhelység   és   büfé,   mely min den   igényt   (a   konferenciákhoz   tartozó   ven dég - tói   szolgáltatásokat   is)   kielégít.   A   klubhelység   Kecs - ke mét    egyik    leglátogatottabb    és    legközkedveltebb helye. A   Tudomány   és   Művészetek   Házában   álladó   kiállí tás - ként   ingyenesen   látogatható   a   Michelangelo   szo bor - park   galéria.   A   neves   itáliai   szob rász művész   leg is - mer tebb   alkotásairól   készült,   eredeti   méretű   gipsz - solatok egyedülállóak az országban. Szeretettel   várjuk   az   Önt   és   rendezvényét   a   Tu do - mány   és   Technika   Házában.   Keressen   bennünket   te - le fonon,   email-ben,   vagy   sze lye sen.   A   rendez - nyek   előjegyzésével   Méhes   Tamás   program me ned - zser várja az Önök jelentkezését.

A Tudomány és Művészetek Háza 2019. június 17. -

július 04. közötti időszakban hétfő, kedd, szerda,

csütörtök napokon nem látogatható.

Pénteken 8 órától 12 óráig látogatható. 

Földszinti aula (kiállítás) Kerényi József terem (I. emelet) Kiállítási előtér (I. emelet) Irodák (I. emelet) Szolgáltatások: Rendezvényszervezés Hangosítás Kiállítások rendezése Rendezvényekhez kapcsolódó irodai szolgáltatások  

A TIT története

Tisztelet   az   emberépítőknek.   “A   Magyar   Értelmező Kéziszótár    szerint    „az    ismeret    a    valóságra,    illetve ennek   valamely   területére   vonat ko zó   tapasztalatok, általánosítások,    fogalmak    összessége    –    tanulással szerzett     tudás,     valamely     tárgykörre     vonatkozó ismeret.”     E     mun ka     az     ismeretek     kecskeméti terjedésének     és     főként     a     tudatos,     szervezett terjesztését       történelmi-szociológiai       szempontú fölvázolására   rekszik,   már   csak   terjedelmi   okokból is,   a   megközelítő   teljesség   igénye   nélkül.   A   szerző azonban    megkísérli    a    tudásgyarapító    rek sek koronként    változó    politikai,    társadalmi,    kulturális, életviteli     motivációinak,     tartalmának,     formáinak, módszereinek,    hatásának    ér keltetését.    Az    adott oldalszámmal      és      esetenként      az      adatbázisok hiányaival    küszködve    megpróbálom    felvillantani    a gondolkodás,     a     ki  fe jezés,     a     magatartás,     az életszínvonal,   a   gazdaság,   a   városkép   változásainak és          az          ismertbővülésnek          tulajdonítható összefüggéseit.    Saj nos    sok    irat    elveszett,    vagy lappang,    ezek    fölkutatásához    a    gondoltnál    több időre lett volna szükség. Jó   lenne   tudni   például,   hogy   kik,   miért   léptek   a   TIT tagjai    közé.    Dokumentumok    nélkül    is    állíthatom, hogy     sokan     belső     szenvedélyből     vál  lalták     az előadásokat,    boldoggá    tette    őket    a    hallgatóság elégedettsége, szavainak hatása. Mér hető   egyáltalán   az   ismereterjesztés   haszna?   Még egy-egy,   mégiscsak   pontosabban   bemérhető   iskolai óra   hatásának   kimutatására   sincs   műszer,   legfeljebb személyes   tapasztalat.   Egy-egy   elhintett   gondolatot, magatartás   mintát   olykor   évtizedek   múltán   hívja   elő va la mi  lyen   élethelyzet.   Több   mint   félszázaddal   egy felejthetetlen      magyar      óra      után      Dunavecsén vigasztaltak   hajdani   tanárom   Petőfi   Reszket   a   bokor, mert…     versének     utánozhatatlan     gyengédségére, lelkünket      rácsodálkoztató      szavai,      amikor      a remekművet   egy   nótaszerző   el bőg te   a   „hajdani   kis lak” közelében. ...” (Heltai Nándor) A teljes könyv letölthető itt. A Michelangelo galéria története megtekinthető itt.

Bács-Kiskun Megyei TIT

Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat - Kecskemét, Rákóczi út 2. - Tel.:76/505-688 - email: titbkkm@titbkkm.hu
Bács-Kiskun Megyei TIT

Tudomány és Művészetek Háza

Szolgáltatások, az épület története, a Michelangelo Galéria

A   kecskeméti   Tudomány   és   Művészetek   Háza   egy   pa ti nás,   minden   igényt   kielégítő   konferencia   színhely,   mely   szinte   valamennyi   ren - dez nyi alkalomhoz (kiál  lítás, tanácskozások bemutatók, tovább kép sek, tanfolyamok, stb.) megfelelő. A   Kerényi   József   terem,   faburkolatú,   leg fel jebb   120   fő   befogadására   alkalmas,   klimatizált   konferenciahely.   Az   előtérben   kiál  tások   és fo ga sok   tarthatók.   Ideális   színhely   a   tanácskozásokhoz   tar tozó   poszter   bemutatók   rendezéséhez.   A   te rem ben   nem   rög tet tek   a székek, ezért kerekasztal kon fe renciák és kisebb tanácskozások ideális színhelye. A   Kongresszusi   terem   250   fő   (maximálisan   300   fő)   be fogadására   alkalmas   klimatizált   előadóterem,   mely ben   tudományos   ta nács kozá - sok,   konferenciák   rend ezhetők.   A   terem   kiváló   akusztikai   tu laj don gai nak   köszönhetően   hangversenyek,   zenei   ese nyek   közkedvelt hely színe. Az   épületben   található   a   klubhelység   és   büfé,   mely   min den   igényt   (a   konferenciákhoz   tartozó   ven dég tói   szolgáltatásokat   is)   kielégít. A klubhelység Kecs ke mét egyik leglátogatottabb és legközkedveltebb helye. A   Tudomány   és   Művészetek   Házában   álladó   kiállí tás ként   ingyenesen   látogatható   a   Michelangelo   szo bor park   galéria.   A   neves   itáliai szob rász művész leg is mer tebb alkotásairól készült, eredeti méretű gipsz solatok egyedülállóak az országban. Szeretettel   várjuk   az   Önt   és   rendezvényét   a   Tu do mány   és   Technika   Házában.   Keressen   bennünket   te le fonon,   email-ben,   vagy   sze - lye sen. A rendez nyek előjegyzésével Méhes Tamás program me ned zser várja az Önök jelentkezését.

A Tudomány és Művészetek Háza 2019. június 17. - július 04. közötti időszakban hétfő,

kedd, szerda, csütörtök napokon nem látogatható.

Pénteken 8 órától 12 óráig látogatható. 

Földszinti aula (kiállítás) Kerényi József terem (I. emelet) Kiállítási előtér (I. emelet) Irodák (I. emelet) Szolgáltatások: Rendezvényszervezés Hangosítás Kiállítások rendezése Rendezvényekhez kapcsolódó irodai szolgáltatások  

A TIT története

Tisztelet   az   emberépítőknek.   “A   Magyar   Értelmező   Kéziszótár   szerint   „az   ismeret   a   valóságra,   illetve   ennek   valamely   területére   vonat - ko zó   tapasztalatok,   általánosítások,   fogalmak   összessége   –   tanulással   szerzett   tudás,   valamely   tárgykörre   vonatkozó   ismeret.”   E   mun - ka   az   ismeretek   kecskeméti   terjedésének   és   főként   a   tudatos,   szervezett   terjesztését   történelmi-szociológiai   szempontú   fölvázolására rekszik,   már   csak   terjedelmi   okokból   is,   a   megközelítő   teljesség   igénye   nélkül.   A   szerző   azonban   megkísérli   a   tudásgyarapító   rek - sek   koronként   változó   politikai,   társadalmi,   kulturális,   életviteli   motivációinak,   tartalmának,   formáinak,   módszereinek,   hatásának   ér - keltetését.   Az   adott   oldalszámmal   és   esetenként   az   adatbázisok   hiányaival   küszködve   megpróbálom   felvillantani   a   gondolkodás,   a   ki  - fe jezés,   a   magatartás,   az   életszínvonal,   a   gazdaság,   a   városkép   változásainak   és   az   ismertbővülésnek   tulajdonítható   összefüggéseit. Saj nos sok irat elveszett, vagy lappang, ezek fölkutatásához a gondoltnál több időre lett volna szükség. Jó   lenne   tudni   például,   hogy   kik,   miért   léptek   a   TIT   tagjai   közé.   Dokumentumok   nélkül   is   állíthatom,   hogy   sokan   belső   szenvedélyből vál  lalták az előadásokat, boldoggá tette őket a hallgatóság elégedettsége, szavainak hatása. Mér hető   egyáltalán   az   ismereterjesztés   haszna?   Még   egy-egy,   mégiscsak   pontosabban   bemérhető   iskolai   óra   hatásának   kimutatására sincs   műszer,   legfeljebb   személyes   tapasztalat.   Egy-egy   elhintett   gondolatot,   magatartás   mintát   olykor   évtizedek   múltán   hívja   elő   va la - mi  lyen   élethelyzet.   Több   mint   félszázaddal   egy   felejthetetlen   magyar   óra   után   Dunavecsén   vigasztaltak   hajdani   tanárom   Petőfi   Reszket a   bokor,   mert…   versének   utánozhatatlan   gyengédségére,   lelkünket   rácsodálkoztató   szavai,   amikor   a   remekművet   egy   nótaszerző   el - bőg te a „hajdani kis lak” közelében. ...” (Heltai Nándor) A teljes könyv letölthető itt. A Michelangelo galéria története megtekinthető itt.