Bács-Kiskun Megyei TIT, Kecskemét, Rákóczi út 2.

Tudomány és

Művészetek Háza

Szolgáltatások, az épület

története, a Michelangelo Galéria

A kecskeméti Tudomány és Művészetek Háza egy pa ti nás, minden igényt kielégítő konferencia színhely, mely szinte valamennyi ren dez nyi al ka - lom hoz (kiál lítás, tanácskozások bemutatók, tovább - kép sek, tanfolyamok, stb.) megfelelő. A Kerényi József terem, faburkolatú, leg fel jebb 120 befogadására alkalmas, klimatizált kon fe ren cia - hely. Az előtérben kiál tások és fo ga sok tarthatók. Ideális színhely a tanácskozásokhoz tar tozó poszter bemutatók rendezéséhez. A te rem ben nem rög tet - tek a székek, ezért kerekasztal kon fe renciák és ki - sebb tanácskozások ideális színhelye. A Kongresszusi terem 250 (maximálisan 300 fő) be fogadására alkalmas klimatizált előadóterem, mely ben tudományos ta nács kozá sok, konferenciák rend ezhetők. A terem kiváló akusztikai tu laj don - gai nak köszönhetően hangversenyek, zenei ese - nyek közkedvelt hely színe. Az épületben található a klubhelység és büfé (közösségi tér), mely min den igényt (a konferenciákhoz tartozó ven dég tói szolgáltatásokat is) kielégít. A klubhelység Kecs ke mét egyik leglátogatottabb és legközkedveltebb helye volt. A Tudomány és Művészetek Házában álladó kiállí tás - ként ingyenesen látogatható a Michelangelo szo bor - park galéria. A neves itáliai szob rász művész leg is - mer tebb alkotásairól készült, eredeti méretű gipsz - solatok egyedülállóak az országban. Szeretettel várjuk az Önt és rendezvényét a Tu do - mány és Technika Házában. Keressen bennünket te - le fonon, email-ben, vagy sze lye sen! Földszinti aula (kiállítás) Kerényi József terem (I. emelet) Kiállítási előtér (I. emelet) Irodák (I. emelet) Szolgáltatások: Rendezvényszervezés Hangosítás Kiállítások rendezése Rendezvényekhez kapcsolódó irodai szolgáltatások

A TIT története

Tisztelet az emberépítőknek. “A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint „az ismeret a valóságra, illetve ennek valamely területére vonat ko tapasztalatok, általánosítások, fogalmak összessége tanulással szerzett tudás, valamely tárgykörre vonatkozó ismeret.” E mun ka az ismeretek kecskeméti ter je - nek és főként a tudatos, szervezett terjesztését történelmi-szociológiai szempontú fölvázolására - rekszik, már csak terjedelmi okokból is, a meg ze - lítő teljesség igénye nélkül. A szerző azonban meg - sér li a tudásgyarapító rek sek koronként változó politikai, társadalmi, kulturális, életviteli mo ti ci ó i - nak, tartalmának, formáinak, módszereinek, ha - nak ér keltetését. Az adott oldalszámmal és ese - ten ként az adatbázisok hiányaival küszködve meg - pró bálom felvillantani a gondolkodás, a ki fe jezés, a maga tartás, az életszínvonal, a gazdaság, a város - kép változásainak és az ismertbővülésnek tu laj do nít - ható összefüggéseit. Saj nos sok irat elveszett, vagy lappang, ezek fölkutatásához a gondoltnál több időre lett volna szükség. lenne tudni például, hogy kik, miért léptek a TIT tagjai közé. Dokumentumok nélkül is állíthatom, hogy sokan belső szenvedélyből vál lalták az előadásokat, boldoggá tette őket a hallgatóság elégedettsége, szavainak hatása. Mér hető egyáltalán az ismereterjesztés haszna? Még egy-egy, mégiscsak pontosabban bemérhető iskolai óra hatásának kimutatására sincs műszer, legfeljebb személyes tapasztalat. Egy-egy elhintett gondolatot, magatartás mintát olykor évtizedek múltán hívja elő va la mi lyen élethelyzet. Több mint félszázaddal egy felejthetetlen magyar óra után Dunavecsén vi gasz - tal tak hajdani tanárom Petőfi Reszket a bokor, mert versének utánozhatatlan gyengédségére, lel kün - ket rácsodálkoztató szavai, amikor a remekművet egy nótaszerző el bőg te a „hajdani kis lak” ze - ben. ...” (Heltai Nándor) A teljes könyv letölthető itt. A Michelangelo galéria története megtekinthető itt.

Bács-Kiskun Megyei TIT

Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat - Kecskemét, Rákóczi út 2. - Tel.:76/505-688 - email: titbkkm@titbkkm.hu
Bács-Kiskun Megyei TIT

Tudomány és Művészetek Háza

Szolgáltatások, az épület története, a Michelangelo Galéria

A kecskeméti Tudomány és Művészetek Háza egy pa ti nás, minden igényt kielégítő konferencia színhely, mely szinte valamennyi ren - dez nyi al ka lom hoz (kiál lítás, tanácskozások bemutatók, tovább kép sek, tanfolyamok, stb.) megfelelő. A Kerényi József terem, faburkolatú, leg fel jebb 120 befogadására alkalmas, klimatizált kon fe ren cia hely. Az előtérben kiál tások és fo ga sok tarthatók. Ideális színhely a tanácskozásokhoz tar tozó poszter bemutatók rendezéséhez. A te rem ben nem rög tet tek a székek, ezért kerekasztal kon fe renciák és ki sebb tanácskozások ideális színhelye. A Kongresszusi terem 250 (maximálisan 300 fő) be fogadására alkalmas klimatizált előadóterem, mely ben tudományos ta nács kozá - sok, konferenciák rend ezhetők. A terem kiváló akusztikai tu laj don gai nak köszönhetően hangversenyek, zenei ese nyek közkedvelt hely színe. Az épületben található a klubhelység és büfé (közösségi tér), mely min den igényt (a konferenciákhoz tartozó ven dég tói szolgáltatásokat is) kielégít. A klubhelység Kecs ke mét egyik leglátogatottabb és legközkedveltebb helye volt. A Tudomány és Művészetek Házában álladó kiállí tás ként ingyenesen látogatható a Michelangelo szo bor park galéria. A neves itáliai szob rász művész leg is mer tebb alkotásairól készült, eredeti méretű gipsz solatok egyedülállóak az országban. Szeretettel várjuk az Önt és rendezvényét a Tu do mány és Technika Házában. Keressen bennünket te le fonon, email-ben, vagy sze - lye sen! Földszinti aula (kiállítás) Kerényi József terem (I. emelet) Kiállítási előtér (I. emelet) Irodák (I. emelet) Szolgáltatások: Rendezvényszervezés Hangosítás Kiállítások rendezése Rendezvényekhez kapcsolódó irodai szolgáltatások

A TIT története

Tisztelet az emberépítőknek. “A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint „az ismeret a valóságra, illetve ennek valamely területére vonat - ko tapasztalatok, általánosítások, fogalmak összessége tanulással szerzett tudás, valamely tárgykörre vonatkozó ismeret.” E mun - ka az ismeretek kecskeméti ter je nek és főként a tudatos, szervezett terjesztését történelmi-szociológiai szempontú fölvázolására rekszik, már csak terjedelmi okokból is, a meg ze lítő teljesség igénye nélkül. A szerző azonban meg sér li a tudásgyarapító rek - sek koronként változó politikai, társadalmi, kulturális, életviteli mo ti ci ó i nak, tartalmának, formáinak, módszereinek, ha nak ér - keltetését. Az adott oldalszámmal és ese ten ként az adatbázisok hiányaival küszködve meg pró bálom felvillantani a gondolkodás, a ki - fe jezés, a maga tartás, az életszínvonal, a gazdaság, a város kép változásainak és az ismertbővülésnek tu laj do nít ható összefüggéseit. Saj nos sok irat elveszett, vagy lappang, ezek fölkutatásához a gondoltnál több időre lett volna szükség. lenne tudni például, hogy kik, miért léptek a TIT tagjai közé. Dokumentumok nélkül is állíthatom, hogy sokan belső szenvedélyből vál lalták az előadásokat, boldoggá tette őket a hallgatóság elégedettsége, szavainak hatása. Mér hető egyáltalán az ismereterjesztés haszna? Még egy-egy, mégiscsak pontosabban bemérhető iskolai óra hatásának kimutatására sincs műszer, legfeljebb személyes tapasztalat. Egy-egy elhintett gondolatot, magatartás mintát olykor évtizedek múltán hívja elő va la - mi lyen élethelyzet. Több mint félszázaddal egy felejthetetlen magyar óra után Dunavecsén vi gasz tal tak hajdani tanárom Petőfi Reszket a bokor, mert versének utánozhatatlan gyengédségére, lel kün ket rácsodálkoztató szavai, amikor a remekművet egy nótaszerző el - bőg te a „hajdani kis lak” kö ze ben. ...” (Heltai Nándor) A teljes könyv letölthető itt. A Michelangelo galéria története megtekinthető itt.