TIT Hírlevél
2016. második félév   
© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Köszöntő

Évfordulókban   gazdag   év   volt   az   idei.   Most   ünnepeltük   a   TIT   alapításának 175.,   székházunk   40.,   a   TIT   egyik   legismertebb   szakmai   folyóiratának   az „Élet   és   Tudomány”   alapításának   70.   évfordulóját.   Ez   ok   is   és   alkalom   is volt   a   visszatekintésre,   átgondolni,   hogy   az   alapítástól   napjainkig   mekkora utat   tett   meg   a   Társulat.   A   múlt   és   jövő   mellett,   fontos   volt   szembe   néz - nünk   saját   helyi   szervezetünk   sorsával,   jelenével,   jövőjével.   Nincs   okunk szé gyenkezni   mi   is   nagy   utat   jártunk   be.   Vannak   terveink,   céljaink   és vannak   vetőink.   Jövőképünk   reális.   Tagtársaink   segítik   munkánkat,   az együtt   gondolkodástól,   az   ötletadástól   a   projektek   megvalósulásáig.   A   - állású   munkatársak   összekovácsolt,   hatékony   alkotói   munkára   képesek, mely   munka   ebben   az   évben   is   gyarapította   a   TIT   szellemi   és   gazdasági erő forrásait.   Székházunk   korszerűsödött:   új   szol gál ta sok kal,   a   termeink megújításával,   technikai   felszereltségének   javításával.   A   Ház   ebben   az év ben   a   Tudomány   és   Művészetek   Háza    elnevezést   kap ta,   megújult   mul ti - médiás   termünk   az   Öveges   József   terem,   első   emeleti   ta nácskozó   ter - münk   pedig   a   Kerényi   József   terem   elnevezést   kapta.   Eb ben   az   évben   is tettük   a   dolgunkat   tudásunk,   lehetőségeink   szerint.   szön jük   tag tár sa ink - nak,   partnereinknek,   az   önkénteseknek,   és   támo ga tók nak,   hogy   se tet - ték   munkánkat.   Kívánunk   mindenkinek   békés,   boldog   ün nepeket,   sze ren - csés, tartalmas Új Esztendőt!   Dr. Kraszkó Károly elnök, Szabics István igazgató