TIT Hírlevél
2016. második félév   
© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
és   kivitelező   munkálataiban   vállalt   irányító   szerepet,   de   személyes   megjelenéseivel   többször   is   nyomatékosította   ezt   az   elkötelezett   küldetést.   Kiállítások, ismeretterjesztő előadások, színes zenei áhítat-programok fűzérével sikerült Kecskeméten és a térségben, valamint a fővárosban szolgálnia ezt az ügyet.  A   jeles   művészettörténész   számos   képző-   és   iparművészeti   közösség   segítő   tanácsadója,   aki   többek   között   már   a   2017-2018   évi   szecessziós   programok egyik vezető előkészítője. Hajagos   Csaba,   másik   szakosztályi   alelnökünk      a   20.   századi   hely-   és   társadalomtörténet   egy   igen   súlyos,   nehéz,   problémákkal   ma   is   teli   esemény-so ro za - nak,   az   1945   és   1963   közötti   időszak   históriáját   bontotta   és   bontja   ki   egy   nagy   országos,   sőt   nemzetközivé   terebélyesedett      projekt   keretében,   annak   térségi ve ze tőjeként.   Szakmai   erőfeszítéseit   számos   országos   konferencia,   munkaülés,   kiadványok,   kiállítások   megvalósítása   és   a   további   időszakra   vonatkozó   ter - ve zési   munkája,   valamint   számos,   sikeres   pályázat   elkészítése   és   megvalósítása   jelzi.   Vezető   szerkesztője   a   Hírös   Históriák   című   népszerű   periodikának, amelyet a nagyközönség nagy érdeklődéssel várt és fogadott. Szak osztályunk   részt   vett   a   Magyar   Tudomány   Ünnepe   2016.   évi   lebonyolításának,   pl.   a   jeles   elődök   neveivel   történő   helyiség   megjelölése   előkészítésében. Állandó   konzulensei   vagyunk   Igazgató   és   Elnök   úr   operatív   körének.   Konkrét   előkészítő   lépéseket   tettünk   a   Magyar   Kultúra   Napja   2017   januári,   valamint kortárs   japán   képzőművészek   kollektív   kecskeméti   bemutatkozása   érdekében   (május-június).   Közreműködünk   a   Múzeumok   Éjszakája   intézményi   programja kidolgozásában.
Szakosztályok A Bács-Kiskun megyei TIT Kulturális Örökség Szakosztálya Helyi,   térségi   és   nemzetközi   szempontból   kiemelkedő   volt   az   augusztus 22-24.   között   megrendezett   Japán   Kulturális   Napok.   Szakosztályunk   a nagy   múltú   Kecskemét-Aomori   Baráti   Körrel   együttműködve   szervezte meg      s   bonyolította   le   a   Dr.   Minamizuka   Shingo   professzor   emeritus (Chiba   University)   vezetésével   Kecskemétre   érkezett   24   fős   (!)   kulturális delegáció programját. A   nyitott   közönség-rendezvények   sorában   történeti   előadások,   ha gyo - nyos    kalligráfia    és    origami    bemutatók,    zenei    vonatkozású    vendég- műsorokra   került   sor.   Ezalatt   a   távolról   érkezett   barátok   nagy   érdeklődést tanúsítottak    székházunk    épített    öröksége    és    szervezetünk    működése iránt,    valamint    nagy    örömmel    ismerkedtek    a    –    számukra    még    meg - hosszabbított   –   csipkefesztivál   gyönyörű   alkotásaival.   Shingo   professzort és   reprezentáns   társait   fogadta   Szemereyné   Pataki   Klaudia   polgármester assz ony   is! A   kedves   vendégek   itt   tartózkodásával   és   köz re sünk - kel   megvalósult   rendezvénnyel   számos   esetben   foglalkozott   a   helyi,   tér - gi   és   központi   média   is.   Partnereink   voltak   továbbá   kecskeméti   társ - intéz mények,    vállalkozások    és    magánszemélyek,    civil    szervezetek.    E projekt lebonyolítását dr. Kriston Vízi József vállalta magára. Szakosztályunk   vezetőségi   tagjai   közül   ifj.   Gyergyádesz   László   az   Ars Sacra,   illetve   a   Kulturális   Örökég      Napjainak   magas   színvonalú   szervező
A   közgazdaságtudományi   szakosztály   megalakulása   óta   a   talán   a   legdinamikusabban   működő   szakosztály.   A   másfél   év   alatt   3 nagysikerű   és   kiváló   előadókat   felvonultató   rendezvényt   valósított   meg.   Többen   emlékezhetnek   az   elsőre,   amikor   prof.   dr.   Csath Magdolna tartott nagysikerű előadást, nemzetközi összevetésekről. Hasonlóan   nemzetközi   összehasonlításokat   tett   dr.   Raskó   György   volt   miniszter,   aki   jelenleg   is   nagybirtokos,   így   a   magyar agrárgazdaságról   elmondottak   hiteles   gyakorlati   ismereteken   alapultak,   nemcsak   korábbi   szerteágazó   nemzetközi   tapasztalatiból merített. Ősszel   Petchnig   Mária   Zita   tartott   a   laikus   számára   is   nagyon   érdekes   előadást.   ( Alábbi   képünkön. )   Különleges   színfolt   volt,   és emelte   az   előadás   interaktivitását,   a   férj,   Kéri   László   politológus   jelenléte   is.   A   rendezvényen   a   legfrissebb   adatok   kerültek bemutatásra   és   elemzésre,   beleértve   személyes   élményeket   is,   melyek   az   előadó   széleskörű   szakmai-közéleti   ismeretségére   is alapultak.  Az   előadók   -   más   és   más   nézőpontból,   s   ebből   fajkadóan   -   eltérően   ítélték   meg   a   magyar   gazdaság   jelenlegi   és   jövőbeni   helyzetét. Külön értéke a programoknak az eltérő nézetek bemutatása a tudományos látómező kiszélesítése által.