TIT Hírlevél
2016. második félév   
© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Magyar Tudomány

Ünnepe

Dr. Kraszkó Károly TIT megyei elnök B. Király Györgyi Kor-Kontroll elnök Varga László PADMA elnök Gózon Ákos főszerkesztő Staar Gyula főszerkesztő Dr. Hámori József Akadémikus a TIT országos elnöke Bulla Bianka életmódtréner Dr. Borbényi Erika onkológus főorvos
Bács-Kiskun   Megyei   Tudományos   Ismeretterjesztő   Társulat   és   a   Bács-Kiskun   Megyei   Műszaki és   Természettudományi   Egyesület   ebben   az   évben   is   megemlékezik   a   Magyar   Tudomány   Ünne - ről,   melyre   2016.   november   17-én   15   órakor,   illetve   18-án   10   órai   kezdettel   került   sor   a Tudomány és Művészetek Háza, (Kecskemét, Rákóczi út 2.) I. emeleti Tanácstermében. A   kétnapos   rendezvény   első   részében   a   főrendező   TIT   megemlékezik   a   Tudományos   Ismeret ter - jesz tő   Társulat   alapításának   175.   évfordulójáról,   az   „Élet   és   Tudomány   lap”   alapításának   70.   év - for dulójáról.   Megjegyzendő,   hogy   a   Tudomány   és   Technika   Háza   teljes   átadására   is   40   évvel   ez - e lőtt került sor. A   program   november   17-én,   Gaál   József   Kecskemét   Megyei   Jogú   Város   alpolgármestere   - szön jével   kezdődik,   majd   prof.   Dr.   Hámori   József   akadémikus   a   TIT   országos   elnöke   a   jeles év for dulót   méltató   előadásával   folytatódik.   Az   ülés   elnöke   Dr.   Iványosi   Szabó   András   a   Bács- Kiskun Megyei TIT alelnöke. Ezt   követően   a   Pallas   Athéné   Domus   Mentis   Alapítvány   -   Pallas   Athéne   Egyetemről   tart   rövid előadást Varga László a kuratórium elnöke. A   Tudományos   előadások   részben   Hámori   József   akadémikus   „Az   emberi   agy   két   féltekéje”   cím - mel,   Gózon   Ákos   főszerkesztő   „Szent-Györgyi Albert   hetilap-öröksége”   (A   70   éves   Élet   és   Tu do - mány   a   mai   lappiacon)   címmel   tart   előadást,   majd   „Simonyi   Károly   és   a   Természet   Világa”   -   Egy sze retni   való   legenda   Simonyi   Károly   (1916-2001)   címmel   Staar   Gyula   a   Természet   Világa   - szer kesztője tart előadást. A TIT   Bács-Kiskun   Megyei   elnöke   Dr.   Kraszkó   Károly   „A   székház   kiemelt   termei,   terei   új   neve i nek bejelentése,   a   névadók   munkásságának   méltatása”   címmel   tesz   bejelentéseket. A   szék ház   jövő - beni   elnevezése   „Tudomány   és   Művészetek   Háza”   lesz,   a   földszinti   felújított   multimédiás   terem az   „Öveges   József   terem”   elnevezést,   az   első   emeleti   tanácsterem   pe-dig   a   „Kerényi   József”   te - rem elnevezést kapja. A   tudományos   program   november   18-án   10   óra   kezdettel   B.   Király   Györgyi   a   Kor   Kontroll   Társa - ság   elnöke   vezetésével   folytatódik.   „Fuss,   vagy   harcolj,   avagy   mit   kezdjünk   a   streszszel?”   -   Dr. Borbényi   Erika   onkológus   főorvos   (Semmelweis   Egyetem)   előadásával   kezdődik.   A   legtöbb   be - teg ség   kialakulásának   hátterében   ott   az   átkozott   stressz,   amivel   mindenkinek   meg   kell   küzdenie. Ha   szeretnénk   sokáig   egészségesek   maradni   nem   elég   a   táplálkozás,   nem   elég   a   mozgás,   a stres sz re   is   reagálnunk   kell,   de   hogyan?   Borbényi   Erika   a   Semmelweis   Egyetem   Onkoradiológiai Köz pontjának   főorvosa   klasszikus   példával   válaszol.   Ha   jön   a   vonat,   nem   lépünk   a   sínre,   félre ál - lunk.   De   hogyan   álljunk   félre   a   hétköznapokban,   amikor   kikerülhetetlen   a   munkahelyi,   a   ma gán - éle ti,   vagy   akárcsak   az   országúti   stressz   a   közleke-désben?   Megtanulhatunk   többek   között   egy jó   kis   nyugtató,   vérnyomáscsökkentő   légző   gyakorlatot,   amit   akkor   érdemes   bevetni,   ha   az   adre - na lin    szintünk    a    fellegekben    kúszik.    Érdemes    lesz    kipróbálni    orvosi    rendelőben    várakozás közben,   ha   ránk   ripakodik   a   főnök,   ha   veszekszik   velünk   a   párunk,   ha   elönti   a   lila   köd   az agyunkat a ka masz fiunk újabb disznósága miatt, és a példák vég nélkül sorolhatók. A   program   különleges   építészeti   témával   folytatódik,   melynek   előadóját   élőben   videó   be-szél ge - tés   formájában   kapcsoljuk Taiwanból.   Gutai   Mátyás   PhD.   építész,   adjunktus,   Feng   Chia   Egyetem Építészkar,   Tajcsung,   Tajvan   előadásának   címes   „Vízház.   A   fenntartható   építészet   új   útjai.”   A fenn tarthatóság   az   elmúlt   évtizedekben   számos   technológiai   újítást   ihletett   az   építés   technológia vagy    tervezéselmélet    területén    is.    Számos    új    megoldás    született    épületek    fűtésére,    vagy hűtésére   an nak   érdekében,   hogy   épített   környezetünk   ökológiai   lábnyomát   minél   alacsonyabb szinten   tart has suk.   Ezek   a   megoldások   külön-külön   meghatározták   az   építészet   fejlődését   és egyben   ko moly   eredményeket   értek   el   az   elmúlt   időszakban.   Bár   az   újítások   mindegyike   nagy vál to za tos got    mutat,    alapvetően    megegyezik    abban,    hogy    jellemzően    európai    klímára koncentrálnak,    illetve    ott    működnek    a    leghatékonyabban    (például    a    német    Passzív    ház rendszer),   valamint   az   épület   egy   konkrét   elemével   foglalkoznak   (fűtés,   hűtés,   meleg   víz   vagy villamos    energia    előállítás).    En nek    megfelelően    a    21.    század    igényeihez    és    adottságaihoz alkalmazkodva   nagy   igény   van   olyan   megoldásokra,   ahol   nemcsak   egy   elemen,   hanem   egy komplex   szemléleten   van   a   hangsúly,   illetve   nemcsak   európai   klímáknál,   hanem   a   Föld   más részein   (trópusi   klíma)   is   sikeresen   alkalmazható. A   Vizház   rendszere   ezekre   a   kérdésekre   keresi a   választ   egy   hibrid   építési   rend szer   megalkotásával.   A   rendszer   sajátossága   nemcsak   komplex szemléletében   jelenik   meg,   ha nem   abban   is,   hogy   a   rendszer   sajátos   fizikai   tulajdonságokkal rendelkezik:   a   víztömeg   az   épü let ben   nemcsak   hőt   tárol,   hanem   el   is   osztja   azt   a   szerkezeten belül,   illetve   a   hőmérséklet   lönb gek   egyfajta   válaszadó   képességet   kölcsönöznek   a   teljes épületszerkezetnek.   Az   előadáson   ez   a   komp lex   szemlélet   és   a   technikai   újítások   kerülnek bemutatásra az új Tajvanon át adott vizházon is mer tetésével, amely szeptemberben nyílt meg. A   záró   előadás   érdekességeket   és   gyakorlati   ismereteket   is   tartogat.   „Főzőklub   a   zöldségekről, avagy   hogy   készül   a   színes   zöldségkavalkád.”   Vezeti   Bulla   Bianka   életmódtréner,   a   Kor   Kontroll Társaság   és   a   Magyar   Obezitológiai   és   Mozgásterápiás Társaság   receptversenyének   egyik   nyer - te se. A   sok-sok   szín   nemcsak   gusztusossá   teszi   ételeinket,   hanem   a   fitotápanyagok   sokféle,   komplex egész ségvédő   hatással   rendelkeznek.   A   citrom-   és   narancssárga   színanyagok   az   éleslátást,   az egész séges   emésztést,   és   a   kiegyensúlyozott   immunműködést   támogathatják.   a   máj   kedvenc szí ne   a   zöld,   a   lilás-kékes   zöldségek,   gyümölcsök   (lila   hagyma,   áfonya,   lila   káposzta,   stb.) többek   zött   gyulladás   gátló,   étvágyszabályzó   hatásúak.   Ez   csupán   néhány   példa,   a   többit meg ta pasz tal juk, ha nemcsak nézzük, hanem Bianka segítségével esszük is a színeket! Az   Országgyűlés   a   tudomány   társadalomban   betöltött   szerepét   kiemelkedően   fontosnak,   a   tu do mány   ve - se   és   fejlesztése   érdekében   végzett   tevékenységet   elismerésre   és   kiemelkedő   mo  gatásra   méltónak   tartja.   E - zért   alkotta   meg   az   Országgyűlés   a   Magyar   Tudomány   Ünnepéről   szó ló   törvényt,   mely   szerint:   „   ...   Az országgyűlés   november   3-át   -   azt   a   napot,   amelyen   1825-ben   Széchenyi   István   birtokainak   1   évi   jövedelmét Magyar   Tudós   Társaság   alapításának   céljára   fel ajánlotta,   ...   -   a   Magyar   Tudomány   Ünnepévé   nyilvánítja   ...”   A törvényjavaslat alapgondolata e szék házból, Kecskemét város támogatásával került az országgyűlés elé.