Program
Tudnivalók
Jelentkezés
Kapcsolat
Konferencia
Egyetemek, Főiskolák Környezetvédelmi Oktatóinak Országos Tanácskozása
© Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Kecskemét

Köszöntjük!

A   Bács-Kiskun   Megyei   Tudományos   Ismeretterjesztő   Társulat   1990-től   kezdődően   rendszeresen   ren - de zett   tudományos   tanácskozásokat   a   környezet   és   természetvédelem   fontosabbnak   ítélt   területeiről   a ta laj,   a   víz   a   levegő   védelméről   az   természet,   az   épített   természet   védelméről,   és   számtalan   egyéb   a kör nyezetünket   befolyásoló   jelenségről.   Környezettudomnyi   szakosztályunk   több   kiváló   szakember köz reműködésével   hozta   létre   e   rendezvényeket.   Említést   érdemel   André   János ,   aki   sokatt   tett   e   kon - fe renciák    megszervezéséért.    Dr.    Iványosi    Szabó    András ,    a    Kiskunsági    Nemeti    Park    korábbi igazgatója,   mindenben   segítette   a   kezdeteket.   Megtiszteltetés   volt,   hogy   a   MTA   TAKI   vezető   pro fesz - szo ra   dr.   Várallyay   György    akadémikus   is   bekapcsolódott   és   éveken   át   írány mu tató   segítségével   ma - gas szakmai szintre emelte rendezvényünket. A   tanácskozás   jelenlegi   formáját   Dr.   Fekete   Jenő   György    ny.   egyetemi   docens   alakította   ki,   s   ala - totta   meg   2008-ban   az   Egyetemek-,   Főiskolák   Kör nye zetvédelmi   Oktatóinak   Országos Ta nács ko sát, melyet    azóta    is    közösen    szervezünk    Önmagában    is    különleges,    magas    színvonalú    esemény    a gondolkodást   nem   szűkíti   le   egy   szűk   szak mai   közegre,   abban   kitekintést   enged   más   terü le tek re   is.   Így pl.   részt   vett   a   kon fe rencián   előadóként   dr.   Bábel   Balázs   érsek,   dr.   Csath   Mag dol na    Széchenyi   díjas közgazdász,   és   Jókai   Anna   Széch e nyi   díjas   író   is,   a   több   mint   száz   előadó   mellett,   akik   között egyetemi és főiskolai oktatók, vál la lat vezetők, sok esetben akadémikusok tartottak elő adá so kat. A   10.   alkalom   után   Fekete   professzor   a   “szakmai   stafétát”,   fiatal,   neves   kollégájának   a   Pannon   E gye - tem   Intézetvezető   egyetemi   docensének   Dr.   Domokos   Endrének   adta   át   a   szakmai   program   jövőbeni vezetésével.   A   mostani   11.   konferencia   már   a   Pannon   Egyetem   szak ma i   stáb nak   munkáját   dícséri. Így   az   idén   Veszprémben,   e   gyönyörű   egyetimi   városban   találkozunk,   re méljük   a   korábbiakhoz   ha son - ló létszámban. Szeretettel várjuk az eseményen, mely mindenki számára egyedi, szakmai és kulturális élményt nyújt.
Home
Home
Home