Jakabszállási Utak és Ésélyek Tanoda
Gazdagságod legnagyobb forrása ott található a két füled között. Kezdd el használni! Brian Tracy

Szakmai program

A tervezett fejlesztés céljai: Tanodánk célja, hogy diákjaink megtalálják az érdeklődési körüknek, - pe ssé geik nek legmegfelelőbb felzárkóztató-, tehetség kibontakoztató, és továbbtanulásra le he get biztosító fej lesz si for mát. Fontos távlati cél, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok a felvételit követően megállják helyüket a lasztott is ko lák ban majd később önálló, saját mindennapi életük kérdéseiben felelős döntések meg - ho zására képes fel nőt tekké váljanak. Személyiségük sokoldalúan fejlődjön, erkölcsi ítélő képességük, akarati jellemzőik előre haladásukat se gítse, kultúrájukat megismerjék, hagyományaikat ápolják, de ismerjék meg a városi ifjúsági kultúra ze nei, nyelvi, tár gyi világát is. Olyan szabadidő eltöltési lehetőségeket ismerjenek és szeressenek meg, amelyek szorosan össze füg ge - nek a diák élettel. A tanoda szándékozik támogatást és lehetőséget biztosítani mindezek fel fe de - hez, sza bad ide ket hasznosan töltsék el, ismerjék meg és készség szinten tudják használni a műszaki és informatikai esz ket, programokat a szülők bizalmának, támogatásának megnyerésével, a csa - di ház és a tanoda egymásra fi gye lő, közös együttműködésének eredményeként a fejlődésükhöz, to - vább tanulásukhoz szükséges feltételeket meg teremtsük. Jelenlegi egyik legfontosabb célunk a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok iskolai fel zár kóz ta tás á - nak se se, továbbtanulási mutatóinak javítása és ennek nyomán általánosabb célunk, a hal mo zot - tan hátrányos hely ze tű fiatalok társadalmi integrációjának előmozdítása. - Az iskolai sikeresség segítése, - A továbbtanulási motiváció felkeltése és a továbbtanulás segítése, - Készségfejlesztés, kompetenciafejlesztés, - A tanulók személyiségének megerősítése, közösség-fejlesztés, - A tanuló hátrányos helyzetéből adódó problémák leküzdése.
Helvéciai Tudástár Tini Tanoda EFOP-3.3.1-15-2015-00230 29.946.856.-Ft támogatás 100% intenzitás Várható befejezés: 2018.11.30