Column Heading
Headline Text goes here
Zenei tehetséggondozás az óvodában címmel rendeztünk 3 napos akkreditált pedagógus továbbképzést Kőszegen (Június 14-16) a csodálatos környezet- ben található Verbita központban. A XLIV. Óvodapedagógusok Nyári Egyete- nek Szakmai Bizottsága elnöke Nagy Jenőné köszöntötte a résztvevőket.  
A   2017.   év,   első   félévének   gaz - dag   programját   ol vas hat ja   eb - ben   az   elektronikus   ki ad vány - ban.   Nem   ta gad juk   a   szak osz - lyi   ak ti vi  tás   növekedése   és   si - ke res   lyá zataink   ered nye - ként   prog ramjaink   száma   meg - tíz szereződőt,   mint   a ho gyan   a részt vevőink   száma   is   le galább tíz szerese    a    ko ráb bi    évekhez képest. Megújult    kom mu ni ciós    stra - giánk   is,   je len tős   a   Társulat dia meg  je le se,    volt    olyan hét,    mely nek    min den    napjára e sett    egy    hír,    vagy    tu sítás, va la milyen     TIT     e se mény ről, ren dezvényről.    Pedig    e    ki ad - vány ban   nem   is   tettünk   em - tést   nyelv vizsga rend sze rün k ről, és    tehet ség gon do si    e se - nyek ről, stb.
1
TIT Hírlevél
 2017 | I. félév
A   negyvennegyedik   Nyári   Egyetemet Kőszegen   rendezzük   meg,   ahol   festői környezetben,   a   Kőszegi-hegység   és egyben   Dunántúl   legmagasabb,   882 méteres    Írott-kő    lábánál    lehetünk együtt    a    természettel.    A    tehet ség -
gon dozás    elméleti    és    általános    - ma köreit    2009-től    a    Nyári    Egye te - mek    programjai    végig    vitték.    Most már   a   gardneri   speciális   tehetség te - letekkel   foglalkoztunk,   melynek   az a   célja,   hogy   egy   tehet ség terü le ten be lül   vizsgáljuk   meg,   milyen   tar tal - ma kat   hordozzon   és   milyen   pes - ség területek   kompetenciáit   erő sít sük meg    műhelymunkában.    Eb ben    az év ben   a   zenei   tehetség te letet   - lasz tottuk.   Úgy   érezzük,   hogy   e zen   a te rületen    tudunk    köz ve teni    o lyan műhelyprogramokat,   a melye ket   csak ki   kell   próbálni.   Az   E gye tem   e adás - so rát   Dr.   Ittzés   Mihály   PhD,   a   Ma - gyar   Kodály   Tár sa ság   elnöke,   a   Ma - gyar   sze ti   Aka démia   tagja   nyit - ja   meg,   aki   Ko dály   Zoltánra   em - kezik   halálának   50.   évfordulóján   és fel  tárja,   miként   rődött   a   zenei   ne - ve léssel   az   ó vo ban.   Témánk   alap - ja i nak    foly ta sát    Turmezeyné    dr. Hel  ler   Erika   PhD   egye temi   docens, t vös     Lóránd     Tu do mányegyetem Ta nító-   és   Óvó kép ző   Kar   dékán-he - lyet tese   folytatja,   az   egyes   zenei   - pes ségek   fejlő nek   és   fej lesz - nek    átfogó    elem vel.    Délután óvodalátogatáson   jártunk   a   kőszegi óvo dákban,   ahol   már   a   zenei   te het - ség gondozás    gya kor latáról    folyt    az
esz mecsere    olyan    szakemberekkel, akik   több   éve   el kezd ték   a   gyermekek ze nei    te het ség műhelyének    be ve ze - sét.   Az   ó vo dai   program   után   - ros nézésen   ve szünk   részt,   ide gen ve - ze tővel.   Más nap   szakmai   kirándulást tet tünk     Szlo véniába,     ahol     óvodai prog ram     és     kul  turális     programok vár tak   ben nün ket.   A   harmadik   na - pon   vendégeink   lesz nek   Bogdán   Ti - bor né   és   Makai   Ildikó   Mária   zenei   te - het ség műhely   vezetők,   akik   a   gya - kor latból   emelik   ki   azokat   a   célokat, fe ladatokat.    „A    művészetek    komp - lex itása   hogyan   jelenhet   meg   a   te - het ség he lyek ben?”   című   előadást     Bartáné   dr.   Góhér   Edit   DLA,   a   Gál Fe renc   is ko la   Pedagógiai   karának iskolai   do cen se   tartja,   akitől   újabb ze nei,   igé nyes   ötleteket   kaphatunk. A   záró   elő adásban   Dr.   Falus   András egye te mi   tanár,   a   Magyar   Tu do - nyos   Aka démia   tagja   szól   a   "Mű - sze ti   ne velés   és   lelki   egészség   a   ko - ra i   fej lesz tés   szolgálatában"   című   - ról, a művészetek hatásairól.

Múzeumok Éjszakája

A   rendezvény   régi   és   új   programjai most    is    elsősorban    a    családoknak szól nak.    Címe    és    jelmondata:    Re- For mált   Világ!   Hagyományosnak   ne - vez hetjük    a    világon    is    egyedülálló Michelangelo        szobormásolatokat, me lyek    közül    19    alkotás    látható    a Tu domány   és   Művészetek   Házában. A     szobormásolatok     1974-ben     a Szép művészeti   Múzeum   letéti   a nya - ga ként   került   elhelyezésre   az   é let - ben.   A   múzeum   pincéjében,   mél  tat -
Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Óvodapedagógiai Nyári Egyetem

Előszó

TIT Örökség galéria - 8 kiállító, 8 különleges téma

2
lan   körülmények   között,   da ra bok ban található   alkotásokat   Meloc co   Miklós Kossuth     díjas     szobrász vész,     a Nem zet   Művésze   alkotta   újra,   mely ma   is   látható   a   Technika   Háza   2.   e - me letén.   A   szoborpark   érde kes ge, hogy   az   alkotások   eredetije   nem   egy te lepülésen,      hanem      a      vil ág ban szétszóródva   található   meg,   me lye - ket   itt   most   a   kecskemétiek   egy   he - lyen   láthatnak.   A   Tanácsteremben   - a   Jakó   Lajos   VENESZ-díjas   cuk rász - mes terről   elnevezett   –   már   ha gyo - nyosnak   nevezhető   süte mény ver - seny   kerül   megrendezésre,   melynek fő   témája   a   reform   sütemények.   A   fi - nom   ízek,   a   mi ség   és   egészséges a lapanyagok   áll nak   a   megmérettetés zép pont ban.    Jöhettek    édes    és sós   te mények   is.   Ilyenkor   a   ha gyo - nyos   és   az   új   reform   alapanyagok ke ve re sével   keletkezik   egy   va rázs - la tosan   új,   izgalmas   minőség.   A   be - mutatásra   kerülő   sütemények   közül Jakó   Beáta   cukrász   elnökletével,   - ló   bizottság   választja   ki   a   ván dor - ser leg    ez    évi    tu laj donosát,    aki    a Kecs kemét   te nye   díjat   kapja.   A zsűri   tagjai:   Jakó   Bea,   Lévai   nos - né,   Nagyné   Pápai   Erika   és   Györfi   - bert.   Az   első   eme le ten   „Textil vész.
Jászberényi        Ma tild        csodálatos kiállítását   láthatták   a   résztvevők,   É - let   a   textilben,   a   sok ol da lú   nemez cím mel.   Az   egy   na pig   látható   kiál  - tást   több   ezren   te kin tették   meg.   Az el ső   emeleten   és   az   au lában   Pe da - gai   Sub   Rosa   Kul  tu rális   Egye let gyermek    alkotói    prog ram jai    voltak,
első sorban   a   gyer me kek   és   a   szü leik rész telével.   Szin tén   az   aulá ban   el - he lyezett   két   nagy   ping pon gasztal   a mo zogni      szán ko zó      lát ogatókat vár ta   egy   kis   kikap cso dás ra,   ping - pon gozásra.
„A    málenkij    robot    diákszemmel”    Bács-Kiskun   megyei   középiskolás   - lyá zat   eredményhirdetése,   díj ki osz - sa   és   kiállítása   volt   az   első   a   sor ban
április   3–8-ig   látogathatóan.   Ku t or: Hajagos     Csaba.     Meg nyi  tot ta:     Dr. Ros ta Szabolcs és Bán János. Április   11.   –   május   7.   –   A   költészet napja   alkalmából   József   Attila   versei ihlette   grafikáit   mutatta   be   Bodri   Fe - renc   festőművész.   Válogatás   a   ma - gán-    és    közgyűjtemények    anya gai - ból.   Kurátor:   Kövesdi   Mária.   Tanács - a dó: ifj. Gyergyádesz László. Május   13.   –   június   06.   –   „Michel - angelo   vonzásában   –   Japán   le - ben.   „   Japán   kortárs   művésznők, va la mint   Drienyovszki   János   és   Gaál Kis   Zoltán   fotóművész   kiállítása   volt lát ható.   Kurátor:   dr.   Kriston   Vízi   -
zsef. Megnyitotta: Árvay-Józsa Kitty. nius   08.   –   19.   Borsos   Szilárd   foto - grá fus   kiállítását   láthatták   a   részt ve - vők.    Megnyitotta:    dr.    Király    László György, a MAFSZ elnökségi tagja. Június   23.   –   július   23.   –   Jászberényi Matild   textilművész   kiállítása.   Ku rátor és   szakmai   megnyitó:   ifj.   Gyer gyá - desz László. Július   24   -   augusztus   11.   –   „Lé lek - nyo matok”.   Mózer   Erzsébet   resta u - tor,   grafikus   művész   kiállí sa.   Meg - nyitja:   Dr.   Turai   G.   Kamil   filozófus, esztéta. A   többi   kiállítás   az   év   második   felé - ben kerül megszervezésre.
Column Heading
Headline Text goes here
TIT Örökség Galéria - Pályázatok

Re-formált Világ

A   május   11-12.-én   megrendezett konferencia    fővédnöke    dr.    Áder János   Magyarország   Köz tár sa - gi   elnöke,   védnökei   pedig   dr.   Föl - desi   Péter   a   Széchenyi   István   E - gye tem    rektora    és    Németh    - zsef   az   Észak-dunántúli   IZIG   i - gaz gatója.   Program:   Megnyitó   e - lőtt   közreműködött   Szabó   Gyula Győző   előadóművész.   A   tanács - ko zás    résztvevőit    üdvözölte    Dr. Ár vay   István   pol gár mester.      A   ta - nács kozás   megnyitotta   -   Dr.   Föl - desi   Péter   egyetemi   tanár,   rek tor, Széchenyi     István     E gye tem.     A kör nyezetvédelem   a   vi dék   - nek   záloga   -   Dr.   Nagy   Frigyes ny.   miniszter,   címzetes   egyetemi ta nár,    Széchenyi    István    E gye - tem.   A   Szigetköz   és   a   Csal  köz rehabilitációja:     le he gek     és kockázatok   -   Láng   Ist ván   igaz - ga tó   helyettes,   Or szá gos   Vízügyi igazgatóság.   A   szi get közi   víz - pót lás    helyzete    és    ered ményei Németh   József   igaz ga tó,   Észak- dunántúli   Vízügyi   Igazgatóság.   A magyar    stratégiai    kör nyezet - del mi    vizsgálat    öko gi ai    ered - nyei   -   Dr.   Guti   bor   tu do - nyos   főmunkatárs,   MTA   ÖK   Du - na-kutató   Intézet.   Be mutatkozik Sza bó     Ferenc     (Mis kol ci     Egye - tem),   az   Országos   Tudományos Diák köri    Pályázat    Kör nye zet - del mi   Tagozatának   MMK   lön - ja sa.   Szakmai   Ki rán du lás   A   Szi - get közben   -   zi gaz da:   Kertész zsef   projekt me ned zser,   Észak- du nántúli   Vízügyi   Igaz gatóság   - A   Dunakiliti   Víz lép cső   meg te kin - se,   hajó ki rán du lás   a   Dunán,   a holtá gak    del me.    Kandalló be - szél getések   -   ma:   PhD   dol go - za tok,   dip loma ter vek,   szak dol go - za tok.   Vitaindító   elő adást   tart   és a   vitát   vezeti:   Dr.   Neményi   Mik - lós   akadémikus.   A   talaj-   és   víz - gaz dálkodás   prob mái   és   ered - nyei   a   Kis al  föl dön   -   Dr.   Váral  - lya y   György   aka mikus.   A    talaj - minőség    meg őr nek   kutatási eredményei    Dr.    meth    Tamás aka démikus,    e gye temi    tanár.   Me - gazdasági   hulladék   a   kör for - sos   gazdaságban.    

Környezetvédelmi

Konferencia

3
Dr.   Hornyák   Mar git   címzetes   egye te - mi   docens,   Széche nyi   István   Egye - tem,   Mező gaz da ság-   és   Élel mi szer - tu dományi   Kar.   Megőrzendő   ter - szet i    értékek    a    szi getközben    -    Dr. Amb rus   András   szak referens,   Fertő- Hanság    Nemzeti    Park    Igazgatóság. Vizes   élőhelyekkel   kap csolatos   táj - del mi     feladatok     -     Dr.     Boromisza Zsom bor    egyetemi    do cens,    Szent Ist ván   Egyetem   -   gya kor lati   ta pasz - ta latok   a   földtani   közeg   kár men te sí- sével   kapcsolatban   Elő adó:   Kaleta nosné   főmérnök,   Prog ressio   Mér - ki Iroda Kft. Óvár,   Óvár...   A   Magyaróvári   Gaz da - gi   Akadémia   Alapításának   200   é - ves   évfordulójára   készül   -   Dr.   Tenk An tal   professor   emeritus,   Széchenyi István Egyetem.

Szociális védőháló

Középpontban a család

- Ismeretterjesztő

programok a családok

megerősítéséért

A   családbarát   értékrend   mege - se,   a   családok   társadalmi   szere - nek   növelése   a   célja   annak   a   nagy - sz a bású     ismeretterjesztő     rendez - vény sorozatnak,     amely     a     Bács- Kiskun   Megyei   Tudományos   és   Is me - ret terjesztő    Társulat    szervezésében va lósul   meg   2017   és   2019   között.   A     Csa lád    =    ott hon,    biztonság,    jövő című   program   ke re tében   nyert   -
Column Heading  Headline Text goes here Konferenciák - Pályázatok
lyá zati    mo ga tás nak    köszön he en a   Bács-Kiskun   Megyei   TIT   tré nin gek, cso port fog lal ko sok,   előadás so ro za - tok    indí val    kíván    a    lön nem zedékek      szá mára      se gít get nyúj tani     a     csa dok     egységének meg óvásához,    a    lön böző    családi krí zishelyzetek     ke ze hez,     illetve meg előzéséhez.   A   prog ramok   szülők, nagy szülők    és    csa ládalapítás    előtt álló   fiatalok   szá ra   közvetítenek   a min dennapi      prob lémahelyzetekben jól   hasz no sít ha tó   életvezetési,   élet vi  - te li,   vál ság ke ze lési,   pedagógiai   is me - re teket.    A    Bács-Kiskun    Megyei    TIT együtt dő   partnereivel   meg va - tani   ter ve zett   programjai   között   e - mel  lett   olyan   szakmai   szimpóziumok, kon fe ren ciák   is   szerepelnek,   amelyek ku szába    a    család    és    az    iskola össze han golt   értékteremtő   te keny - ge,   a   családok   társadalmi   hely ze - te,    a    csa lád    tehetséggondozásban be töl  tött   szerepe,   valamint   a   családi kon flik tuskezelés   problematikája   ke - rült. A   Bács-Kiskun   Megyei   TIT   a   ren dez - vény sorozat    indításának    alkalmából saj tájékoztatót     tartott,     amelyen részt   vett   Schanda   Tamás,   az   Emberi Erő források    Minisztériumának    euró - pa i   uniós   fejlesztés-politikáért   felelős állam titkára   is   és   Szemereyné   Pataki Klaudia   Kecskemét   város   polgár mes - te re. A   „Középpontban   a   család”   című   ren - dezvénysorozat    2017-ben    meg va - suló   programjai   a   következők   lesz -
nek.

I. „Családi életre nevelés”

órák, csoportfoglalkozások

2017.    május    –    Helyes    önismeret, önértékelés.   Mentálhigiénés   szak em - be rek,   pszichológusok   által   vezetett fog lalkozások    családalapítás    és    - lya kezdés   előtt   álló   fiatalok   számára. Hely szín:   SOS   Gyermekfalu,   Kecs ke - mét. 2017.    június    –    Személyiség fej lesz - tés;   kommunikációs   készség   és   kon - flik tus kezelő     képesség     fejlesztése. Men tál higiénés    szakemberek,    pszi - cho gu sok   által   vezetett   fog lal ko - sok   család alapítás   és   pályakezdés   e - lőtt   álló   fiatalok   számára.   Helyszín: SOS Gyermekfalu, Kecskemét 2017.   július   –   Az   értékközvetítő   pél - da képek,   az   igazságra   épülő   érték - rend   szerepe   életünkben.   Men tál hi - gi énés   szakemberek,   pszicho gu sok által   vezetett   foglalkozások   csa lád a - la pítás   és   pályakezdés   előtt   álló   fi a - ta lok   számára.   Helyszín:   SOS   Gyer - mek falu, Kecskemét 2017.   augusztus   –   A   barátságok   sze - re pe,     a     serdülőkor     sajátosságai. Men tál higiénés   szakemberek,   pszic - ho lógusok   által   vezetett   fog lal ko - sok    családalapítás    és    pálya kez dés előtt   álló   fiatalok   számára.   Hely szín: SOS Gyermekfalu, Kecskemét
2017.   október   –   A   helyes   média hasz - lat   elvei.   Mentálhigiénés   szak em - be rek,   pszichológusok   által   vezetett fog lalkozások    családalapítás    és    - lya kezdés   előtt   álló   fiatalok   szá ra. Hely szín:   SOS   Gyermekfalu,   Kecs ke - mét. 2017.   november   –   Útmutató   a   sza - bad idő   hasznos   eltöltéséhez.   Men tál - hi giénés   szakemberek,   pszicho gu - sok   által   vezetett   foglalkozások   csa - lád alapítás   és   pályakezdés   előtt   álló fiatalok     számára.     Helyszín:     SOS Gyer mekfalu, Kecskemét 2017.   december   –   Az   egész ség tu da - tos   életmód   elemei.   Mentálhigiénés szak emberek,    pszichológusok    által ve zetett   foglalkozások   családalapítás és   pályakezdés   előtt   álló   fiatalok   szá - ra.    Helyszín:    SOS    Gyermekfalu, Kecs kemét.

II. Szülői kompetencia-nö-

velő workshopok, csoport-

foglalkozások a Kuckó

Gyermekek Átmeneti Ottho-

nában élő szülőknek,

önkéntes nevelőszülőknek

2017.   szeptember   –   november.   Men - tál higiénés   szakemberek,   pszi cho - gu sok    által    vezetett    workshopok, cso portfoglalkozások    az    alábbi    - mák ban:   önismeret   fejlesztése,   ön bi - za lom    növelése,    belső    erőforrások fel  térképezése,     külső     erőforrások (se gítők)   számbavétele,   kommu ni - ci ós   készség   és   konfliktus-kezelő   - pes ség     fejlesztése,     értékközvetítő pél daképek,   alapszintű   fej dés lek - tan,   játék   és   mese   szerepe   a   gyer - mek    életében,    kamaszkori    kon flik - tus helyzetek,    megoldási    javaslatok, hi vatalos   ügyek   intézése,   ügyintézés, sza badidő   értékes   eltöltése,   ház tar - si   ismeretek   (pénzbeosztás,   gaz da - gos bevásárlás). Helyszín:   SOS   Gyer mekfalu,   Kecs ke - mét

III. „Családok Akadémiája”

címmel 8 órás tréningek

szülőknek és

nagyszülőknek

2017.    május    –    Önismereti    prob -
4
Column Heading  Headline Text goes here Pályázatok - rendezvények
mák.   Előadó:   Dr.   Pankász   Balázs   e - gye temi   adjunktus   (Pécsi   Tu do mány - e gyetem).   Helyszín:   Tudo nyok   és vészetek Háza Kecs ke mét. 2017.    szeptember    –    Kommunikáció és   kapcsolatkezelési   kultúra.   Előadó: Prof.   Dr.   Szécsi   Gábor   tanszékvezető egyetemi    tanár    (Pécsi    Tudo mány - egye tem).   Helyszín:   Tudományok   és szetek Háza (Kecskemét) 2017.   november   –   Prob ma meg ol - dás     és     konfliktuskezelés.     Előadó: Mák    Kornél    címzetes    egyetemi    do - cens      (Pécsi      Tudományegyetem). Hely szín:   Tudományok   és   Művé sze - tek Háza (Kecskemét)

IV. Szakmai konferenciák a

család társadalmi

szerepéről

2017.    június    –    „Érték    és    nevelés” cím mel   szakmai   szimpózium   Kecs ke - ten.   A   szimpózium   keretében   ok - ta táspolitikusok,   kutatók,   egyházi   és állami   oktatási   intézmények   ve ze tői cserélnek   eszmét   a   család   és   az   is - kola   összehangolt   értékteremtő   sze - repéről,   a   nevelés   XXI.   századi   ki - vásairól.    Helyszín:    Tudományok    és vészetek Háza (Kecskemét) 2017.   október   –   „Család   és   tár sa da - lom”   címmel   tudományos   kon fe ren - cia.   A   konferencia   keretében   a   csa - lád   társadalmi   szerepével   kap cso la-
tos    legújabb    társadalomtudományi ku ta sok    eredményeivel    is mer ked - het nek   meg   a   résztvevők.   Helyszín: Kecs keméti Városháza

Közösség fejlesztés

A   Bács-Kiskun   Megyei   Tudományos Is meretterjesztő   Társulat   az   Emberi Erő forrás   Operatív   Program   ke re - ben   nyert   pályázati   támogatás   ered - nyeként    nagyszabású    kulturális és    ismeretterjesztő    programsorozat megvalósítására   vállalkozik   2017   és 2020     között     „Hagyomány,     tudás, közösség”   címmel.   A   programsorozat célja   a   helyi   közösségek   meg erő - se   a   nemzedékek   közötti   párbeszéd új   formáinak   megteremtésével.   Egy város,    így    Kecskemét    is,    az    adott település   hagyományait,   értékeit   jól ismerő,    illetve    napjaink    társadalmi, kulturális,       politikai       kérdéseiben eligazodni   képes   polgárok   társadalmi szerepvállalása   jegyében   válhat   va - di   közösségé.   Ehhez   pedig   az   adott te lepülésen    élő    nemzedékek    fo lya - ma tos   együttműködésére   van   szük - ség.   A   Bács-Kiskun   Megyei   TIT   „Ha - gyo mány,   tudás,   közösség”   el ne ve - sű   rendezvénysorozatát   ez   a   fel  is - me rés   hívta   életre.   Programjai   min - de nekelőtt   azt   a   célt   szolgálják,   hogy az   egymásnak   ismereteket   átadó   ge - ne ciók   valódi   közösséget   al kos sa - nak,   amelyen   belül   fiatalok   és   idősek egy aránt   megtalálják   az   aktív   tár sa -
dal mi   élet   feltételeit.   A   Bács-Kiskun Me gyei   TIT   együttműködő   part ne rei - vel   megvalósítani   tervezett   prog ram - jai   között   szerepelnek   többek   között idő seknek   szóló   tanácsadások,   kép - sek,    tréningek;    a    generációk    és kul  túrák   közötti   párbeszéd   jegyében ren dezett   kiállítások;   a   helyi   ha gyo - nyok   átadását   szolgáló   ren dez - nyek   fiatalok   és   idősek   részvételével; néptánc-találkozók   és   kézműves   fog - lal ko zások;   az   érdekképviseleti   mun - kát segítő szakmai fórumok. A   „Hagyomány,   tudás,   közösség”   - mű    rendezvény    sorozat    2017-ben meg valósuló programjai:

I. „Kecskeméti

nemzedékek”címmel

hagyományőrző

programsorozat idősek

közreműködésével

2017.   május   11.      -   Kecskemétiek   a II.   világháborúban.   Egykori   katonák, katonatisztek   visszaemlékezéseire   é - lő     rendhagyó     történelemóra     a Hon véd    Hagyományőrző    Egyesület tag  jainak    közreműködésével.    Hely - szín:     Katona     József     Gimnázium (Kecs kemét) 2017.   augusztus   -   Jeles   napok   ha - gyo nyos   ételei.   A   néphagyomány jeles   nap jaihoz   kötődő   ételek,   ét ke - si   szo kások   a   kecskeméti   családok éle ben.   Beszélgetés   ,   közös   főzés az   SOS   Gyermekfalu   lakói   és   a   Hu - nya di rosi   Nyugdíjas   Klub   rész te - lével.    Helyszín:    SOS    Gyermekfalu Kecs kemét 2017.   december   -   Régi   karácsonyok, mai    ajándékozási    szokások.    Filmes be tétekkel   kísért   dramatikus   játékok, kán tálás   tanítása,   valamint   megújuló ha gyományon      alapuló      kézműves mes terkedés.    Helyszín:    SOS    Gyer- mek falu (Kecskemét)

II. „Harmadik Kor

Egyeteme” címmel képzési

program időseknek

2017.   március   6.   –   A   média   hatása az    idősek    gondolkodására    és    min - den napi    életére.    Helyszín:    Kecs ke - ti   Városháza   díszterme   (Kossuth
5
Column Heading  Headline Text goes here Pályázatok - rendezvények
tér   1.)   Prof.   Dr.   Szécsi   Gábor   tan - szék vezető   egyetemi   tanár,   igazgató (PTE KPVK) 2017.   március   13.   -   Kecskemét   iro - dal mi   hagyományai.   Helyszín:   Kecs - ke méti   Ifjúsági   Otthon   színházterme (Kossuth    tér    4.)    Előadó:    Dr.    Füzi Lász ló    irodalomtörténész,    címzetes e gye temi     docens     (Szeged     Tu do - mány egyetem),   főszerkesztő   (Forrás folyóirat) 2017.   április   24.   -   A   játékos   em be ri - ség:   a   játék   szerepe   a   nevelésben. Hely színe:    Kecskeméti    Ifjúsági    Ott - hon    színházterme    (Kossuth    tér    4.) Előadó:   Dr.   Bús   Imre   főiskolai   tanár (PTE KPVK ) 2017.   május   15.   -   Fenntarthatóság és   nevelés.   Hogyan   neveljük   kör nye - zet tudatos    polgárokká    gyer me kein - ket,    unokáinkat?    Helyszín:    Kecs ke - ti    Ifjúsági    Otthon    színházterme (Kossuth   tér   4.)   Előadó:   Dr.   Lükő   Ist - ván   ny.   egyetemi   magántanár   (PTE KPVK) 2017.    október    16.    -    Életminőség idős korban.     Helyszín:     Kecskeméti rosháza   díszterme   (Kossuth   tér   1.) Előadó:   Prof.   Dr.   Bódis   József   e gye - te mi   tanár,   rektor   (Pécsi   Tudo mány - egye tem) 2017.   november   27.      -   Az   időskori foglalkoztatás      aktuális      kérdései. Helyszín:   Kecskeméti   Ifjúsági   Otthon
színházterme      (Kossuth      tér      4.) Előadó:   Szellő   János,   címzetes   e gye - te mi    docens,    kutatócsoport    vezető (PTE   KPVK,   Munkatudományi   Ku ta - csoport) 2017.   december   4.   -   Tanulni   jó   –   i - dős   korban   is.   Helyszín:   Kecskeméti If sági        Otthon        színházterme (Kossuth    tér    4.)    Előadó:    Prof.    Dr. Klein   Sándor   akadémikus,   professor emeritus (PTE KPVK)

III. Kommunikációs,

konfliktuskezelési és

mediációs tréningek civil

szervezetek és nyugdíjasok

képviselői számára

2017.    május    22.        –    A    kon flik tus - kezelés   alapjai.   Helyszín:   Tudomány és   Művészetek   Háza   I.   emeleti   Ta - nács terme   (Kecskemét).   Előadó:   Dr. Hegyesiné   Orsós   Éva   elnök   (Nyug - díjas klubok    és    Idősek    „Életet    az éveknek” Országos Szövetsége) 2017.   május   29.   –   A   kommunikáció ala p jai.   Helyszín:   Tudomány   és   - szetek   Háza   I.   emeleti   Ta nács ter - me    (Kecskemét).    Előadó:    Prof.    Dr. Szécsi   Gábor   tanszékvezető   e gye te - mi tanár (PTE KPVK)

IV. Megyei néptánc

találkozó, táncház, aprók

tánca, játszóház és

kézműves foglalkozások a

helyi hagyományőrzés

jegyében

2017.    június    3.    –    1.    rendezvény Kecs keméten 2017.    július    15.    –    2.    rendezvény Kas kantyún 2017.    december    –    3.    rendezvény Kis kunfélegyházán.   A   rendezvények 10 és 16 óra között zajlanak.

V. Ökumenikus Szabad

Egyetem

2017.       szeptember       -       október. Helyszín:   Tudomány   és   Művészetek Háza (Kecs kemét)

VI. A Kecskemét-Aomori

Baráti Kör kiállításai,

rendezvényei a generációk

és kultúrák közötti

párbeszéd jegyében

2017.     május,     június,     november. Hely szín:   Tudomány   és   Művészetek za   (Kecskemét),   Hírös   Agóra   Kul  - tu rális Központ (Kecskemét) Május   13.,   szombat:   Japán   Nap.   Ki - mo nó   bemutató,   tea   ceremónia,   ve - tett   képes   előadás,   italkostoló,   kép - művészeti   és   zenei   rendezvény   a Kecskemét-Aomori   Baráti   Körrel   - sen.   Az   EFOP   1.3.5-16.   jelű   lyá - zat   keretében,   annak   mo ga val. Prog ramfelelős:      dr.      Kriston      Vízi József. „Michelangelo    vonzásában    –    Japán bűvöletében.    „Japán    kortárs    - vész nők,    valamint    Drienyovszki    - nos   és   Gaál   Kis   Zoltán   fotóművész ki állí tása-   május   13.   –   június   06.   Kurátor:   dr.   Kriston   Vízi   József.   Meg - ny itotta: Árvay-Józsa Kitty.

VII. „Társadalmi

felelősségvállalás,

önkéntesség, nemzedéki

párbeszéd” címmel

előadássorozat diákoknak

és civil szervezeteknek

2017.   szeptember   –   Társadalmi   fe le - lősség vállalás     és     az     önkéntesség kul  túrájának    erősítése.    Előadás    és rum   helyi   civil   szervezetek   szá - ra.   Helyszín:   Kecskeméti   Városháza
6
Column Heading  Headline Text goes here Pályázatok - rendezvények
sz terme.   Előadó:   Mák   Kornél   al pol - gár mester   (Kecskemét   MJV),   tu do - nyos munkatárs (PTE KPVK) 2017.   október   10.   –   Társadalmi   fe le - lős ségvállalás    és    az    önkéntesség kul  túrája.   Előadás   diákok   számára. Helyszín:   Katona   József   Gimnázium (Kecskemét)    Előadó:    Szellő    János, címzetes   egyetemi   docens,   ku ta - cso port   vezető   (PTE   KPVK,   Mun ka - tu do mányi Kutatócsoport) 2017.   november   –   Generációk   - zöt ti   kommunikáció,   önkéntesség   a zös ségépítésben.      Előadás      civil szer ve ze tek   és   nyugdíjasok   kép vi se - i    szá ra.    Helyszín:    Kecskeméti ros háza    díszterme.    Előadó:    Dr. Har nyi Ernő kandidátus.

VIII. Érdekképviseleti és jogi

tanácsadás civil

szervezetek és nyugdíjasok

képviselői számára.

Ezév   májustól,   júliusig.   Helyszín:   Tu - do mány és Művészetek Háza (A    képek    a    KABK    kiállításán    és    a Fukushimai    erőmű    katasztrófájáról szóló előadáson készültek.)
7
Column Heading  Headline Text goes here Pályázatok - rendezvények

IV. PR Akadémia -

Kecskemét

Tavaly   alakult   meg   a   TIT   Média   és Kom munikáció    tudományi    szak osz - tály,   melynek   elnöke   dr.   Szécsi   Gábor professzor.   E   szakosztály   két   prog - ram mal   készült   a   2017-es   évre,   egy - részt   Sós   Péter   János   és   Szécsi   - bor   könyvbemutatójával,   mely   nagy si ker rel   zajlott   le   áprilisban   a   szék - zunk ban.   Másrészt   a   második   nagy - sza bású   rendezvénnyel,   a   IV.   PR   A - ka miával,   melynek   Kecskemét,   il  - let ve   székházunk   adott   otthont.   Az e se mény    óriási    média    érdeklődést von zott.   Az   előadók   csapata   idén   is nem zetközivé     bővül,     a     hazai     PR szak ma    kiválóságai    mellett    neves kül  földi   előadókkal   találkozhatnak   az ér dek lődők.   A   rendezvény   témája   a   hagyományokhoz   híven   –   a   szak - ma   aktuális   témái   köré   szerveződik, é rint ve   a   hamis   hírek,   dia ha zug - gok   hatását   a   PR-re,   a   digitális   PR sze repét   az   integrált   kom mu ni ció - ban   és   turisztikai   iparág   új   PR   esz - ze it   is.   A   PR   szakma   immár   ha gyo - nyosnak   mondható   és   jelentős   ér - dek lődés   mellett   zajló   nyári   ta lál ko - ját,   a   IV.   PR   Akadémiát   idén   július 3.   és   5.   között   rendezte   meg   a   Ma - gyar   Public   Relations   Szövetség.   Az elő adók   között   –   éppúgy,   mint   a   - zön ség   soraiban   –   megtalálhatók   a ha zai   PR   szakma   kiválóságai.   A   kör a zonban,    kilépve    határaink    közül, most   is   bővül,   hiszen   a   szakma   világ - szintű   élvonalát   reprezentáló   ne ves szakemberektől      kaphatunk      nem - zetközi     kitekintést.     Itt     lesz     Paul
Holmes,    a    Holmes    Report    szer - kesz je;   Maxim   Behar,   az   Inter na - tio nal    Communications    Consultancy Or ganisation    (ICCO)    elnöke;    va la - mint   Dave   King,   a   Digitalis   Re pu ta - tion vezérigazgatója. A   IV.   PR   Akadémia   a   PR   szak em be - rek    érdeklődési    körét    meghatározó ak tuális     témák     köré     szerveződik. Idén   az   ún.   alternatív   igazságok   vagy is   a   médiahazugságok   –   ke rül - nek    terítékre    a    PR    szemszögéből, fel  térképezve   a   manapság   ve szé lye - sen   elterjedő   hamis   hírek   hatását   a PR-re   és   a   társadalomra   –   körül   jár - va   azt   is,   hogyan   érdemes   a   je len - ség hez   viszonyulni   a   PR   szakma   - szé ről.    Korunk    kihívása    a    digitális PR,   ennek   kapcsán   elemezzük   a   - ma    integrált    kommunikációban    el  - fog lalt   helyét,   a   digitális   eszközök,   a Big   Data,   a   chatbotok   szerepét   és ha sának    mérését    a    public    re la - tions-ben.   A   zárónap   a   turisztikai   üz - let ágé,   bemutatva   az   új   pr-eszközök fel használásának   jelentőségét   a   tu - riz mus kommunikációjában.

Dr. Major Imre

(1933-2017)

Major    Imre    tagtársunk,    aki    a    TIT Bács-Kiskun   Megyei   Szervezete   me - gye i   titkára,   elnöke   és   ügyvezető   el - ke   volt   ez   év   februárban   elhunyt. Dr.   Király   László   búcsúztató   be szé - ből   idézünk:   "A   TIT   megyei   szer ve - ze tének     elnöksége     en gem     bízott meg,   hogy   tag ságunk   ne ben   földi ted   utolsó   állo másán   el búcsúzzak led,   fel  idéz zem   ér de me i det,   meg - szönjem   szá munkra   ö kre   pél da - mu tató    TIT-es    múltadat.    Száz het - ven hat    évet    meg élt    szer ve ze tünk cél ját   a   tu do mányos   is me re tek   ter - jesz tését   a   tár sa dalom   min den   szint - jén,    a    hozzád    ha sonló    el te lezett em berek,   Ta tók   munkája   vit te/viszi si ker re,   a   szer vezet   majd   két   év szá - za dos   é le ben   lezajlott   sok   tu catnyi tör nel mi   vihar   ellenére.   (…)   De   a hatvan   é ves   TIT   tagságod,   e zen   be - lül   ti zen öt   év   vezető,   szer ve ző   mun - kád ból   hány   kiragadott   pél da   jól mu tatja,   hogy   miről   van   szó.   Amikor a   megyei   TIT-nél   kezdtél   dol gozni,   a
me gye    csak    néhány    éve    tezett, mert    1950-ben    hozták    létre    Pest- Pilis-Solt-Kis kun    vármegye    déli    - szé ből,   és   Bács-Bodrog   csonka   vár - me gyéből.   Kecs kemét   hat   év szá za - dos   tör net é ben   először   lett   me gye - szék hely   és   sa ját   tapasz ta la ta im ból tu dom,   hogy   sen ki   nem   tudta,   hogy mit   kell   csinál ni.   Néhány   év   ke mény szer vező    mun kával    elértétek,    hogy min den     rás nál     helyi     te kin lyes köz életi   sze rep lők   vezetésével   TIT-es szer ve ze tek   alakultak,   és   1962-ben már   öt e zer   előadást   tar tot tak.   El é - vül he tet len   szereped   volt   a   TIT   je - len legi    szék házának    1966-1974    é - vek ben    tör tént    ki a la ban.    (…) Örö münk re   szolgált,   hogy   2015-ben át ve hetted    az    akkor    58    éves    TIT tag s á godért    az    országos    el nökség ok le ve lét   és   a   megyei   szer ve zet   em - lék plakettjét.   Még   ebben   is   példával szol gáltál. (…)”

A Bács-Kiskun megyei TIT

Kulturális Örökség Szakosz-

tályának I. féléves munkájá-

ról

A   TIT   Örökség   galéria   mellett   a   - vet kező    jelentősebb    rendezvények kerültek megvalósításra. Május   13.,   szombat:   Japán   Nap.   Ki - mo nó   bemutató,   tea   ceremónia,   ve - tett   képes   előadás,   italkostoló,   kép - művészeti   és   zenei   rendezvény   a Kecs kemét-Aomori   Baráti   Körrel   - sen.   Az   EFOP   1.3.5-16.   jelű   lyá - zat   keretében,   annak   támogatásával. Programfelelős:   dr.   Kriston   Vízi   - zsef
8
Column Heading  Headline Text goes here Pályázatok - rendezvények
Június   15.:   Nyárindító   ÉlményMűhely nap    a    természettudományok    és    a vészetek   kapcsolódása   jegyében. Az   NKA   Ismeretterjesztési   Szak kol  - gi umának   támogatásával,   a   Sza kosz - tály   és   az   Európa   Jövője   Egyesület együtt működésével.

Pályázatok

Kecskemét Városi

Támogatási Program

Egyesületünk     a     korábbi     éveknek meg felelően    a    Magyar    Tudomány Ün ne pére,   Környezetvédelmi   Kon fe - ren ciára    és    az    épület    felújítására nyúj tott   be   pályázatokat.   Szak osz - lyi   programokra   az   idén   egy   külön lyázatot   nyújtottunk   be,   a   PR   A ka - mia vonatkozót.

EFOP pályázatok

Az   elmúlt   időszakban   több   pályázatot is   benyújtottunk,   melyek   jelenleg   - lati   szakban   vannak,   ilyen   pl.   az   e - ner gia    tudatosságról    (szem let for - ló),   az   élethosszig   tartó   ta nu lás- ról,    és    a    kulturális    intézmények    a köz nevelés    eredményességért    elne - ve zésű   programok.   Két   jelentősebb,     meg valósítási    szakban    lévő    nyertes lyázatunk   van:   a   családi   szociális háló   és   a   társadalmi   sze rep vál  - la lás   erősítése   elnevezésű   projektek. E   két   témáról   az   előzőekben   rész le - te sebben   is   szólunk.   A   beadott   - lyá zataink    között    különleges    helyet fog lal    el    Kecskemét    Város    Ön kor - mány zatával    konzorciumban    szí - tett   projekt   a   természettudományos él mény pedagógiai     programok     fej - lesz tése    és    természettudományi    él - mény központ témakiírású pályázat.

Nemzeti Kulturális Alap 

Június   15.   -   Nyárindító   Élmény - hely   nap   a   természettudományok   és a    művészetek    kapcsolódása    je gyé - ben.   Az   NKA   Ismeretterjesztési   Szak - kol  légiumának      támogatásával,      a Szak osztály   és   az   Európa   Jövője   E - gye sület   együttműködésével.   Részt - vevők:     Bányai,     Bólyai,     Katedra, Piaristák,   66   fős   kreatív   diákjai   és   ta -
raik,   mely   alkalmával   a   magyar   kez de nyezésű,   de   immár   nem zet zi   al - ko tó   hálózat   szakmai   vezetői   és   finn or szá gi   professzora   személyesen   ve zet ték a   programot.   Zárásként   a   Bólyai   Gim názium   innovációs   csapata   (ve ze tő:   Sikó Dezső)   tartott   dissze mi ciót   országos   nyertes   projektjükről.   Prog ram fe le lős: Dr.   Kriston   Vízi   zsef.   (Az   alábbi   képek   az   ÉlményMűhely   prog ra mon   szül  - tek.)
9
Column Heading  Headline Text goes here Pályázatok - rendezvények