Kellemes, Boldog karácsonyi ünnepeket, és nyugodt, kiegyensúlyozott, eredményekben, szeretetben gazdag új évet kívánunk a TIT valamennyi tagjának és partnerének! Dr. Kraszkó Károly megyei elnök és Szabics István igazgató
Kiss András fotóművész tárlata Egy sokoldalú fotográfus prof. Dr. Fekete Jenő Környezetvédelemi Konferencia
1
Elkészült   a   2016.   évi   Környezetvédelmi   Kon - ferencia   programja,   melyről   hon la pun kon   ol - vas hat   részleteket.   Jövőre   ismét   visz sza - rünk   Kecskemétre.   Időközben   Fekete   Jenő György   pro fesszort,   aki   e   konferencia   szak - ma i    ve ze je,    és    alapítója    Közgyűlésünk    a Kör nye zet tu do mányi   Szakosztály   elnökévé   vál - asz totta.
A tartalomból Dübörögnek szakosztályaink Egy sokoldalú fotográfus Másfél évszázad története  zsinagóga könyv A tudomány evolúciója A Magyar Tudomány Ünnepe Kié lesz a királylány?  - Székházügyek Nyeri, nem nyeri? - Pályázataink Negyedszázad – Önállóan és szövetségben Aki nem lép egyszerre  – Perek és jogi eljárások
Hatalmas   tömeg   szön - tötte   a   85.   születésnapját ünneplő     ne ves     fotó - vészt,   ok ber   16-án   este a   TIT   szék házában.   Kiss And rás    a    Kiss    Fotó    cég megalapítója    nem csak    a fényképezés    tu do mányá - val   vált   nem zet közileg   is elismertté,     ha nem,     mint könyvéből   megtudtuk   be - le kóstolt   a   köl tészet   vil á - ba   is.   Szép,   gazdag   és tar tal mas   életút   áll   göt - te,   a   sőb biekhez   pedig so kan   kívántunk   egészsé - get,   alko tói   kedvet,   -   a   ma is   fiatalos   műv észnek.   Is - ten éltesse még so ig! 
TIT Hírlevél
 II. félév | 2015 December
Megalakultunk: új elnök, új titkár Határon Túli Magyarok
A   TIT   szervezetén   belül,   országosan   első - ként   -   és   ismereteink   szerint   e gye li ként   -,   no vem ber 19-én,   a   kecskeméti   székházban   meg ala kult   a   Határon túli   szak osztály   hét   fővel.   Tagjai   az   in duláskor   a   szer ve - zet tel   már   régebben   kapcsolatot   tartó   felvi ki   és   vaj da - gi,   közismert   közéleti   személyiségek,   aki ket   a   jövőben vár hatóan   még   erdélyi   és   kárpátaljai   tagok   is   gya ra ta nak majd.   Az    alakuló    ülésen    egy    rövid    statútumot    fo ga dott    el    a szak osztály   és   megválasztotta   vezetőit.   Elnöknek   Dr.   Duray   Miklós Po zsony ban   élő   c.   egyetemi   docenst,   neves   közéleti   személyiséget,   közírót,   tit kár nak   pedig   Kerényi   Györ - gyöt,   a   Kecskemét-Marosvásárhely   baráti   Kör   alapító   elnökét,   a   városi   önkor mány zat   mellett   dő   Ha - ron   túli   szervezetekkel   együttműködő   munkacsoport   tagját.   A   szakosztály   céljai   között   sze re pel   többek   - zött   a   szoros   kapcsolattartás   a   többi,   szakmai   jellegű   szakosztállyal,   illetve   minden,   a   külhoni   ma gyar ság ügyé ben   érdekelt   ha sonló   jellegű   itthoni   szervezettel,   intézménnyel   és   természetesen   a   Kárpát-meden - ben, az elszakított területeken működő magyarság szervezeteivel is.
Lechner Ödön és a Zsolnay-gyár Kulturális Örökség
Szakosztályunk    megalakulásához    legfőbb bátorítást   a   még   év   elején,   a   Magyar   Kultúra Napja    al kal mából    ren de zett    „TÉR-JÁTÉKOK”      című   kiállítás      adta,   amelyet   Kecskemét   egyik   neves   fia:   a   Kos - suth-díjas   Orosz   István      képzőművész   válogatott   művei   nyúj tot - tak.   Célunk:   hogy   az   épített,   szel le mi   és   írott   kulturális   ö rök ség javát   komplexen,   ám   olykor   te ma ti kusan   mutassuk   be   és   nyújtsuk át   minél   sokoldalúbban.      Szak osz lyi   al el künk,   ifj.   Gyer gyá - desz   László   művészettörténész   kez de nye zésére   az   általa   ve - zetett   Tűzzománcművészek   Ma gyar   Tár saság   éves      nyá ri   se reg - szem léjét   tárhattuk   a   nagyközönség   elé.   A   Kecskeméti   Városszépítő   Egyesület   hathatós   szer ve sében      és     Drs.   Millisits   té   művelődéstörténész      jóvoltából      augusztus      27-én   „Nagy   Találkozás   –   Lechner   Ödön,   Lajta Béla   és   a   Zsolnay   –   gyár   cím mel”   kiállítást   nyitottunk,   melyhez   egy   rangos,   a   Kárpát-medencei   magyar   sze - cesszió   étékeit   fel vil lan tó   munkaülés   is   tár sult.   A   neves   külhoni   szakemberek   mellett   Dr.   Rét helyi   Miklós professzor,   az   UNSCO   Magyar   Nem ze ti   Bi zot tsá nak   elnökének   moz gósító   erejű   megnyitója   felrázta   Kecs - ke mét   és   a   térség   örök ség ba rát   közönségét.   A   je len tős   média-fi gyel met   is   ki vál tott   kiállításhoz   több tematikus   tárlat-vezetés   kap csolódott,-   az   épü le ten kívül    is.    Itt    hangzott    el    egy    közös    fel vás    is: Lechner   Ödön   szü le tés nap ja   legyen   a   Ma gyar   Sze - cesz sziós   Épí szet   egye te mes   Napja   is!   Szak - osz lyunk   tagjai   kép visel tetik   ma gukat   lön - ző   tár sadalmi   szer ve ze tekben      is;   az   em - tet tek   mellett   pl.   Kecskemét   Örök ség delmi Munka cso port jában   (dr.   Kriston   Vízi   József)     vagy   a   Nem zeti   Emlékezet   Bizottság   Vi dék ku tató Csoportjában (Hajagos Csaba). 
Dübörögnek szakosztályaink
2
3
Dübörögnek szakosztályaink Önállóan és szövetségben  Negyedszázad
A   Magyar   Tudomány   Ünnepe   alkalmából,   mely   a   Magyar   Tudományos   Akadémia   létre jöt - nek   is   emléket   állít,   gróf   Széchenyi   István   nemes   felajánlása   nyomán,   meg   kell   állnunk   egy pillanatra   és   hi vat koznunk   kell   a   tudományos   ismeretterjesztés   jelenére,   jövőjére   –   fon tos ságára.   Nem   csak általában,   hanem   konk tan   is   a   Bács-Kiskun   megyei   ismeretterjesztésre.   Az   1841-ben   meg alakult   Társulat tevékenysége   úgyszólván   töretlen. A   TIT   jelenkori   történetének   egy   fontos   mér földköve   a   1991-es   egyesülési jogról   szóló   törvény   azon   értelmezése,   mely nek   ha tására   a   területi   szer ve ze tek   ön ál lóvá   alakultak,   így   a   mi szer vezetünk   is. A TIT   Bács-Kiskun   megyei   szervezete   jusi   köz gyűlésén   dr.   Király   Lász ló   elnökletével,   el in - totta   az   önálló   egyesületté   válást,   s   első   alakuló   köz gyű sén   dr.   Töl gyesi   Ist vánt   vál asz tot ta   meg   el - nek.   A   létrejövő   megyei   egyesületek   létrehozták   a   TIT   Országos   szö vet gét.   A   szep tem ber ben   megtartott köz gyűlésen   dr.   Szentágothai   János   akadémikust   választottuk   meg   or szá gos   el nök nek.   Így   az   idén   174   é ves tár sulat,   önálló   egyesületei   is,   és   maga   a   szövetség   is   ebben   a   felál lás ban   25   é ves.   Erről   em kez tünk   meg   az Ma gyar   Tudomány   Ünnepe   alkalmával.   Ekkor   kitüntetések   áta ra   is   sor   ke rült.   Ki tün te tést   kapott   dr. Kraszkó   roly   elnök,   dr.   Ivá nyosi   Szabó   András   alelnök,   és   Fischer   bertné   gaz da sági   vezető.   A   25   éves el nökségi   tagságáért   el is merő   ok le ve let   kapott:   Fehér   Béla,   Fischer   Róbertné,   Ha da rits   Imre,   Dr.   Ivá nyo si Sza András,   Dr.   Kraszkó   Károly,   Dr.   Ku ti   István,   Le ány falusi   Károly,   Szabics   István,   Székely   Sán dor né,   Vida zsef tagtársak.
Megalakultunk Közgazdaságtudomány A TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Közgazdaságtudományi Szakosztálya december 1-jén megtartotta első rendezvényét a székházban, melynek meghívott előadója professzor Dr. Csath Magdolna, közgazdász, egyetemi tanár volt, aki a globalizáció egyik legnagyobb nemzetközi szaktekintélye, emelte ki dr Wolfárt Mária, a szakosztály új elnöke. Az előadásának címe: Világgazdasági változások - hazai lehetőségek. A profeszzor asszony közel negyedszázados adatsorokkal, számtalan gazdasági mutató segítségével bemutatta az Európai Unió, köztük Magyarország ez idő alatt, illetve a csatlakozás óta produkált gazdasági fejlődését. A csatlakozás öszszességében nem váltotta be a társadalom hozzá fűzött reményeit. Az előadó rámutatott hazánk egyik legnagyobb problémájára, jelesül, hogy az idetelepült külföldi befektetők gigantikus méretű támogatásával gyakorlatilag összeszerelő üzemek országa lettünk, miközben a hazai gazdaságot “padlóra küldték”. Az rendszerváltás utáni kormányok nem preferálták a tudás-alapú beruházásokat, így minimális a hozzáadott érték, Magyarország gazdasági szerkezete hasonló a gyarmati országok berendezkedéséhez. Lengyelország nemzeti érdekérvényesítő képessége erős volt, ami meg is mutatkozik gazdasági struktúrájában, fejlettségében, társadalmi berendezkedésében egyaránt. A transznacionális vállalatok által realizált gigaprofit is része a GDP-nek, a nálunk fizetett alacsony munkabér is csak a külföldi befektetők profitját növeli. A professzor asszony gazdaságfilozófiájának mottója: „ Nem az ember van a gazdaságért, hanem a gazdaság az emberért.” Mi értelme van tehát hajszolni az állandó növekedést, ha közben a társadalom általános közérzete ezt csak megsínyli? Az előadás végén sokan tettek fel kérdéseket a professzor asszonynak, amelyeket Burits Pál, a Közgazdasági Szakosztály elnökhelyettese moderált. Ezt követően lehetőség volt a professzor asszony által írt könyvek dedikálására.
Zsinagóga könyv megjelenése Másfél évszázad története
Megjelent   a   Zsinagóga   című   történeti   monográfia. No vem ber   12-én   15   órai   kezdettel   a   Tudomány   és Technika   Házában   volt   a   bemutatója   a   Kecskeméti   Lapok ú    te tének.   A   Zsinagóga   című,   magyar-angol   nyelvű,   reprezentatív   ki - ad vány   „A   kecskeméti   főtér   történelmi   épületei”   című   sorozat   so dik ele me ként   jelent   meg.   A   könyvbemutatón   köszöntőt   mondott   Sze me - reyné   Pataki   Kla udia   Kecs ke mét   város   polgármestere.   A   könyv   nyolc fe jezete   az   épület   hasz nálata   szem pontjából   több   érdemi   részből   áll, az   egyik   az   eredeti   zsi na ga   tör ne te,   a   másik   a   használaton   li idő szak,   illetve   a   mai,   átépített Tudomány   és Technika   Háza   épü le nek története,   és   az   emblematikus   épületben   folyó   tevékenység   be mu ta - sa.   A   hi te les   történeti   át tekintés   mellett   művészettörténeti   ér dekes - gek re   is   mu tat   a   könyvben   ifj.   Gyergyádesz   László   Móra   Ferenc   - jas   muzeológus,   vészet történész,   de   egy ben   a   kecskeméti   zsi ság múlt ját   is   át te kin ti   a   kötet,   amely   számos   lön legességet,   új don got is   tartogat   az   olvasók   szá ra.   E   történeti   és   vészet történeti   fe je ze - tek   elé   prof.   Dr.   Grósz   Andor   a   MA ZSI HISZ   kecskeméti   el ke   írt   be - ve zetőt.   Ebben   a   részben   sok   dokumentum,   rajz   és   fénykép   ta lál ha tó, melyek   döntő   többsége   még   nem   volt   ismert   a   nyil nos ság   előtt.   Ke - nyi   József   Kossuth   és   Ybl-   díjas   építész   tervei   alapján   építették   új a   zsi na ga   épületét,   erről   az   időszakról   maga   alkotó   mesélt   az   ol va - sók nak,   illeteve   a   könyv bemutató   közönségének.   A   kötet   különle ges - ge,   hogy   egyedül   itt   olvas ha tó   a   Tudomány   és   Technika   Házában   ta lál - ha tó   Michelangelo   másolatok   gyűj te nyének   teljes   le írása.   Melocco Mik lós   Kossuth   díjas   szob rász vész,   a   Nem zet   Művésze   pedig   a szob rok   res ta u sáról   írt   a   könyv ben.   A   művész   személyes   meg szó - la sa,   s   a   történetek,   me lyek   el hang zottak   a   bemutató   alkalmával   ma - val   ragadták   a   közönséget,   lönösen   az   idősebbeket,   akik   ismerték és   tisztelték   a   megemlített   kecs ke ti   építészeket,   városvezetőket.   A szer kezetileg   is   ön ál ló   záró   fejezet   az   é let   jelenlegi   te keny géről szól,   melyet   Szabics   Ist ván   a   TIT   megyei   igaz ga ja   írt.   A   könyv   be ve - ze tő   gondolatait   prof.   Dr.   Vizi   E.   Szil vesz ter   akadémikus,   a   TIT   or szá - gos   elnöke   foglalata   írásba. Az   egyedülállóan   lönleges   fotóanyagot   látványosan   egészíti   ki   Öveges   László főépítész,   a   Ma gyar   Fo szek   Szö vet sége   tagjának   felvé te le i.   A   könyvbemutatón   a   részt ve vők   e   képek egy   részét   kiállítva   is   meg is mer hették. A   kötet   dr.   Lovas   Dániel   szerkesztésében   készült   el,   mely   gazdag   do - ku mentum   gyűjte nyé vel,   kép anya val,   közvetlen   stílusával,   méltó   Kecskemét   főtere   egyik   meghatározó épü le nek   rangjához.   A   nagysikerű   “Cifrapalota”   könyvet   ve en,   hasonló   érdeklődés   várható   a   “Zsi na - ga” könyv be mu ta sát követően is - mondta a so rozat szer kesz je dr. Lovas Dániel.
4
Column Heading
Headline Text goes here
Kiadvány
5
Valós és virtuális világok A tudomány evolúciója Magyar Tudomány Ünnepe
Az   Országgyűlés   a   tudomány   társadalomban   betöltött   szerepét   ki e mel kedően   fon - tos nak,   a   tudomány   művelése   és   fejlesztése   ér de kében   vég zett   tevékenységet   el - is merésre   és   kiemelkedő   mo gatásra   méltónak   tartja.   Ezért   al kot ta   meg   az   Or - szág gyűlés   a   Magyar   Tudomány   Ün ne ről   szóló   törvényt.   A   programban   e ször Sza bó   Gyula   Győző   a   Madách   szín ház   művésze   lépett   a   mikrofonhoz   megidézve Széch e nyi   szavait,   s   elénekelte   Erkel   Fe renc   Bánk   bán   c.   operájának   leghíresebb ári áját,   a   Hazám,   ha zám   címűt.   E   lek emelő   be ve zetőt   követően   Gaál   József   al - pol gármester   mél tat ta   az   ün nep   je len ségét   kiemelve   az   tu domány   és   a   gyakorlat zötti   szoros   kapcsolatot,   s   annak   a   gazdaságra   gyakorolt   ha sát.   A   következő szöntőt   Rausch   Sándor   alelnök   mond ta   el,   a   Bács-Kiskun   Megyei   Köz gyű lés kép viseletében.   Az   alelnök   kiemelte   Széchenyi   gon do la tait   a   tudomány   fon tos - ra   vonatkozóan,   hozzátette,   hogy   a   tudomány   szé les rű   és   köz ért he tő   ter jesz - se   civilizációnk   számára   a   túlélés   egyik   legfontosabb   elő fel tétele.   Hardver   és szof tver   a   biológiában,   sors   vagy   valószínűség?   -   címmel   prof.   Dr.   Falus   András aka démikus,   immunológus,   a   SOTE   egyetemi   tanára,   a   Magyar   Tehetség   Nagy - ve te,   TIT   al el nöke   tartott   előadást. A   modern   biológia   egyik   alapvető   jellegzetessége a   komp lex i tás,   az   életfolyamatok   komponenseinek   hálózatosan   rendezett   és   sza - lyo zott   rend szere.   Az   utób bi   év ti zed   tech no lógiai   fejlődése,   a   nagy   „áteresztő   - pes ségű”   mód sze rek   el pesz tő   men nyiségű   inf or ciót   zúdítanak   a   szak em be - rek re   és   a   társadalom   egé szé re.   A   ge ne tikai   haj lam   és   epi ge ne tikai   (környezeti) fak torok   együtt,   összetett   módon   ha roz zák   meg   a   bio giai   hálóza to kat   egész ség - ben   és   betegségben   egyaránt.   Az   epigenetikai   nyezők   közé   tar toznak   az   anyai ha tás   a   magzati   élet   során,   a   táp lál ko zás,   a   hidratáció,   a   mozgás,   a   fer sek,   a do hányzás,   a   mérgek,   a   fény,   a   zene,   a   stressz,   a   szociális   környezet,   vagy   akár   a mérsékleti   hatások. A   so dik   előadó   nem   kevésbé   érdekes   témát   dolgozott   fel, mely nek   címe   Tudományos   kommunikáció   az   információ   korában.   Az   előadó   dr. Szé csi   Gábor   -   csi   Tudo mány egyetem   Felnőttképzési   és   Emberi   Erőforrás   Fej - lesz tési   Kar,   tanszékvezető   egye temi   tanár,   a   Bács-Kis kun   Megyei   TIT   elnökségi tag ja.   Az   információs   tech no giák   hasz nálatával   a   média-hál óz ott   individuumok   o - lyan   új   közösségek   tagjaivá   válnak,   ame lye ket   a   hatékony   infor máció cse re   globális és   lokális   feltételei   határoznak   meg.   Így   az   elek tro ni kus   kommunikáció   terében   szer ve - dő   tudományos   közösségek   sem   tekinthetők   más nak,   mint   a   folyamatos   és   ered nyes   információcsere   ál - tal   te remtett   virtuális   hálózatoknak. Az   előadás   arra   világít   rá,   hogy   ezekben   a   média-hálózott   tu do mányos   - zös ségekben   az   egyes   tudomány te letek   fogalmi   készlete   és   módszerei   közötti   határvonalak   mindinkább   el - hal ványulnak.   Azaz   az   in for mációs   technológiák   az   új   információs   közösségek   megteremtésével   felgyorsítják a   hagyo nyos   diszciplináris   hat á rok   elmosódását. Az   előadás   amellett   érvel,   hogy   elektronikus   kom mu ni - ci ó   térnyerésével   meg változik   a   tudományos   gondol ko dás   természetéről   alkotott   fogalmunk,   s   hogy   az   e   fo lya - mat   eredményeként   meg szü lető   diszciplináris   köze le sek   az   egységes   tudomány   eszméjéhez   vezetnek   el ben nünket.   Erről   az   előadásból   ki in dul va   sze retnénk   a   jövőben   a   televízió   közre vel      o lyan   so ro za tot in ta ni,    amely    rend sze re sen ki használja     a     dia     ál tal nyú j tott   le he ge ket,   a   tu - do mányos       is me ret ter jesz - tés ben.   A   rendez vény   meg - va sulását     mo gatták     az A utó   Univerzál   Kft.,   Kecs ke - mét   Me gyei   Jo gú   Város   Ön - kor mány za ta,    a    Print    2000 Nyomda Kft. Kecs ke mét.
Perek és jogi eljárások Aki nem lép egyszerre Pályázataink Nyeri, nem nyeri? Székházügyek Kié lesz a királylány?
A   négy   beadott   városi   pályázatunk   közül   két   projektre   kaptunk   támogatást,   a   tető - - ja tás ra,   és   a   Magyar   Tudomány   Ünnepére,   valamivel   több,   mint   2   millió   fo rin tot.   A Nem zeti   Együt tműködési   Alaphoz   benyújtott   pályázataink   sikeresek   voltak,   összé rtékük   4   millió   fo - rint.   Te het séges   gyer me kek   fejlesztésére   pályáztunk,   4   projektet   nyújtottunk   be,   4   különböző   - ra   (matematikai   kész ség-fej lesz tés,   tehetséges   roma   készség   tanulók   fejlesztése,   modern   tán - cok,   népművészeti   értékek   megőrzése)   egyik   sem   nyert   támogatást.   Most   készülünk   benyújtani a   Tanoda   programra   pályázatokat   hátrányos   hely zetű   térségekre. A   tanodák   hátrányos   helyzetű ta nulók   leszakadásának   meg aka lyo ra   szol gál nak,   számtalan   szabadidős   programmal, pálya orientációs   és   pályaválasztási   tanácsadásokkal,   bo rok kal,   korrepetálásokkal,   stb.   E   négy pályázat összértéke több mint 100 millió forint.    
Az   új   Ptk.   indokolatlanul   szigorú   a   vezető   tisztségviselőkre   vonatkozó   felelősségvállalás   kér - ben.   E   fe le lős ségvállalás   előtérbe   helyezte   jogi   ügyeink   figyelemmel   kísérését,   és   átlát ha gát.   E - gyesületünk   úgy   dön tött,   hogy   feladatukat   társadalmi   munkában   ellátó   tisztségviselők   és   a   TIT   - delme   érdekében   200   mil li ó   fo rint   értékű   felelősségbiztosítást   köt   1   évre.   Ez   meg   is   történt, melyet   nyáron   ú jabb   egy   évre   meg hos szab bítottunk.   Egyesületünk   Jogi   Szakosztályának   el ke dr.   Andrási   Ádám   át te kin tet te   és   áttekinti,   se gít ségképpen   -   a   TIT   által   kötött   szerződéseket,   hogy azok   ne   legyenek   ellentétesek   a TIT   érdekeivel,   s   ne   él hes sen   vissza   a   szerződő   másik   fél   a   szer - désben   vállalt   kötelezettségeivel.   Mert   ez   így   történt   többek   között   a   szomszédos   társasház   és   a   TIT között létrejött több évtizedes szerződésével.
Sajnos   még   mindig   nem   tudható,   hogy   ki   vásárolja   meg   a   MTESZ   fel szá mo lás   alatt   lévő   -   fele   részét   -   a   kecs - ke méti Tudo mány   és Technika   Házá nak.   Eddig   sok   ötlet   vetődött   fel   -   legkomolyabban   -   egyben   leginkább   ne - künk   is   tetsző   megoldás ként,   Kecskemét   Város,   mint résztulajdonos   lát szott   a   leg e lyesebbnek.   Az   már egy   más   kérdés,   hogy   a   város   mi lyen   cél ra   hasz no - t ja   a   tulajdonába   került   ingatlanrészt.   Ötletként   fel ve - dött   e gyes   ci vil   szer ve ze tek-,   akadémiai   inté zet-, hosszú   ideig   jó   ötlet   volt   a   zeum   ki ál lításainak el helyezése,   de   leg u tóbb   a   Főiskola   inno ci ós   és tu do nyos   te rületének   ide   költözése   hangzott   el, ez   utóbbi   tu laj donosi   pozícióban.      Bár   az   épület álla po ta   korához   képest   jónak   mondható,   mégis fo lymatos    ál lagmegóvásra    és    felújításokra,    fej - lesz sek re   szükség   van.   Váratlan   események   is be vet kez hetnek,    a    különösen    csapadékos idő   miatt   többször   beáz tunk,   a   tető   pala bo - sát   rend szeresen   cserélni   kell,   tavaly   egy   be - áz ás   utóélete   egy   gerenda   el kor ha sa, majd   eltörése   lett.   A   világítás,   de   elsőnek mondva   -   az   energetikai   korsze s í tés   is r gető    feladat.    A    jövőbeni    tulajdonos társ nak   ezzel   is   szá mol nia   kell. Az   új funk ciók   kialakítása   is   fontos   feladat.   Erre pályáznunk   is   kell.   A zon ban   a tu laj do ni   rendezések   e   pályázatoknak   is ha tárt   szab nak   mivel   az   é - let re   fejlesz tés i   forrásokat   mindaddig   nem kap hatunk,   ameddig   a   tu laj do - ni   kér dések   nem   rende ződnek.   Lát szólag nem   lenne   releváns   a   TIT   szá - ra,   hogy   a   tu lajdonostársa   ki   is   lesz? De    ez    a    kérdés    ennél    val öss ze tet tebb,    mert    igen    is    -    nem    min - degy.   Nem   mindegy   hogy   ki   a tár sunk.     E     em lék     é let     beni meg őr se,    funkciói    gya ra po - sa,   megmaradása   nem   elha nya gol ha kér dés.   Továbbra   is   az   a   le - nyünk,   hogy   a   város   tulajdonában,   s   tudományos   kulturális   funkciók   meg őrzésével   szol gálnánk   legjobban a kecskeméti polgárok érdekeit, közművelődési igényeit.  
6
Szervezeti élet