Beszámoló
2018. szeptember 3.
Photo caption

Beszámoló

a

TIT

Természettudományi

Tudástár

és

Élményközpont

létesítésének

előre

ha

la

-

ról

(EFOP-3.3.6-17–2017-

00015)

A

beszámoló

a

2017.

november

1-től,

2018.

szeptember

1-ig

ter

je

dő időszakot tekinti át a korábbi tervezés és feladatleltár alapján.

Összeállította:

Szabics

István.

Közreműködtek:

Fischer

Róbertné,

Dutkay

Anita,

Méhes

Tamás,

Marton Henriett.

Készült Kecskeméten 2018. szeptember 3-án.

Építés felújítás

A közbeszerzés jogszabályokkal pontosan behatárolt folyamat, időbeni gyorsítására nincs lehetőség. Ezért a köz be szer - zés időben való megvalósítása az Élményközpont létesítésének legneuralgikusabb pontja. Igyekeztük a közbeszerzési ter vet úgy elkészíteni, hogy a rögzített határidők mellett, időben befejezésre kerüljön, hogy a munkák elvégzésének ha tár - ideje ne legyen akadálya az építkezésnek, vagy a beszerzéseknek. Közbeszerzési terv tartalmazta az építési beruházás, az eszközbeszerzés és a szállítási szolgáltatás közbeszerzését. E rom közbeszerzési mozzanat volt az, amely elvégzésére 10 hónapot szántunk, melyet követ a beszerzés, mely 1 - nap időtartamot jelent és a létesítmény működésének tesztelése - mely további 1 - nap. Ebben az esetben a terveknek megfelelően 2018. november 1-jén indulhat az élményközpont működése. Az első lépés volt a közbeszerzést lebonyolító tanácsadói cég (szakértő) ki lasz - sa. Több cég közül a budapesti Imperial Kft. adta legmegfelelőbb ajánlatot, így ve lük kötöttünk szerződést. Az építési beruházás meghirdetését megelőzően el kellett készítenünk az épít ke - zés, felújítás jellegű munkálatok részletes műszaki leírását valamint meg kellett
1
ha tároznunk a bíráló bizottság összetételét (jogász, pénzügyes, kb. szakértő, cél sze rinti szakértő, pl. mérnök, építész) az egyes közbeszerzésekhez - a KBT előírásainak megfelelően. A sikeres, első közbeszerzési folyamat végén a kiválasztott TVG Invest Kft.-vel kötöttünk szerződést, 2018. május 3-án. A munkaterületet május 11-én adtuk át. Szerződésben is rögzített munka elvégzésére 120 nap állt rendelkezésre, mely ha - tár idő szeptember 11-én telik le. Az építési beruházás a tulajdonunkban és kizárólagos használatunkban lévő épületrész, lényegében az első két szintet érinti. A munkálatok e beszámoló megírásának időpontjában annyira előrehaladottak, hogy valószínűsíthető, hogy az épít kezés ténylegesen befejeződik szeptember 11-én. Az építési beruházásra a terveknek és a KBT-ben meghatározottak szerint 65 millió forintot költöttünk. A szerződés aláírását követően a munkaterületet átadtuk, július 9-től irodáinkból kiköltöztünk, és ideiglenesen a föld szin - ten elhelyezett Öveges József teremben rendeztük be az ügyfélszolgálatot. Az építkezés idején az épület semmilyen rendezvényt nem tudott fogadni. A földszinten elhelyezett büfé helyiségcsoport bérlője júniusig folytathatta tevékenységét, majd saját kérésére július 1-vel kérte a jogviszony megszüntetését, melyet tevékenység váltással indokolt. Az Élményközpont közösségi terét képező helyi ségcsoport felújítását a projekt tartalmazta, így azt a munkaterületet július 1-vel adtuk át. A rendezvények jövőbeni ca te ringjét e helyet üzemeltető (bérlő) szolgáltatóra terveztük, így vendéglátó szolgáltatót kell a közeli jövőben szer ződ tet - nünk. A munkák a két szinten, a földszinten és az az első emeleten az alábbiak szerint zajlottak, illetve még zajlanak.

Földszint

A bejárti műemlék faajtók működőképességének helyreállítása a bejárti üvegajtók cseréje. Valamennyi ajtó működőképességének átjárhatóságának helyreállítása (tűzrendészeti szempontok figyelembe vételével). A homlokzati részek javítása, helyreállítása, festése pl. oszlopok a bejáratnál, lépcső, stb. Beléptető rendszer kiépítése, kamera elhelyezése az Öveges József terembe. Teljes belső festés A szélfogó és az aula közötti ajtók cseréje, a középső ajtó mozgásérzékelős tolóajtóra való cseréje. Az aula világításának javítása. A büfé és az aula közötti válaszfal (üvegfal) cseréje. A WC-k, és előterének korszerűsítése, burkolása, az iskolai igénybevételnek és előírásoknak megfelelően. A klub-helyiség fűtésének és hűtésének megoldása. A klub helyiség mellékhelyiségeinek korszerűsítése, javítása pl. infra piszoárok Az Öveges József teremben lévő fénytestek cseréje. Az épület élményközpont részének és kiszolgáló helyiségeinek, és az irodáknak olyan elektromos felülvizsgálata és esetenként javítása, cseréje, kialakítása, mely az intézmény zavartalan és biztonságos működését lehetővé teszi, az elektromos fűtés-hűtés, valamint az eszközök és egyéb fogyasztók egyidejű működtetésével. Az Öveges József terem fűtésének és hűtésének javítása, a nyílászárók javítása, árnyékolástechnikai megoldások, bejárati ajtók cseréje.

Első emelet

107- számú helyiség esetében a harmonika ajtó megszüntetése, és egy új ajtó kialakítása hasonlóan a többi szobához. E szobához a folyosóra nyíló ajtó cseréjére is szükség lesz. Az itt található lépcső elbontása, mert a galéria beépítésre kerül. A 107-es helyiségben a galériatér megközelítéséhez szükséges lépcsőház kialakítása lépcső-világítással. A 106-os ajtó utáni folyósó felújítása, élményközponti arculat szerint, új burkolattal, ajtókkal, festéssel, világítással Egységes galériatér kialakítása szeparálható módon (legalább 1 mobil válasz-
2
fal), hangszigetelt üvegfallal, légtechnikával, hűtés-fűtéssel, világítással, egységes burkolattal. a galériatér megközelítéséhez 1 lépcső szükséges. A 108-109-es helyiségek egybebontása, előadótér kialakítása, hűtés-fűtéssel, árnyékolástechnikai megoldással, világítással, ivóvíz vételezési lehetőséggel, egységes burkolattal. A 110-es szobában tanári szoba kialakítása, hűtés-fűtéssel, világítással, egységes padlózattal, egységes ajtóval. A 110-es szobában lépcsőház kialakítása a galériatérhez, megfelelő lépcsővilágítással Az első emeleten található 2 vizesblokk felújítása, fűtéssel, infra érzékelős szaniter csészékkel, mosdókkal, új burkolattal, ajtókkal. Irányjelző fényeket, és biztonsági kamera rendszer kiépítését terveztük. Az I. emeleti terek festése, világításának javítása, Rákóczi úti rész leválasztása fényáteresztő fallal. A Kerényi József terem hangszigetelt mobil válaszfallal való kettéválasztása lehetőségének megteremtése, két önálló terem létrehozásával. Mindkét terem önálló fűtést-hűtést kap, önállóan kezelhető világítással. a 110 és a 101 terem ablakainak szigetelése. Az első emeleti volt MTESZ irodasor 3 irodából állt, melyből két iroda összenyitható volt. A harmadik iroda különálló sarki irodából — a galéria lépcsőháza és egy tanári szoba lett. Az összenyitható irodákból készült el a természettudományi oktatóterem, mely kapott egy vizes-blokkot a tanári laborasztalhoz, valamint egy kis szertár helyiséget a vegyszerek elzárása érdekében. E termet is, mint a többit interaktív táblával szereltük fel. A galéria mivel a a folyosó fölé is kiterjed, egy lényegesen nagyobb és szélesebb szoba keletkezett, melyeket oszlopok sem törnek meg, itt alakítottuk ki a jármű oktató termet és a szimulációs berendezések elhelyezésének termét, mely egybenyitható a járműteremmel. A részben egymás fölött elhelyezkedő előadótermek és a folyosó is magas kopásállóságú sav- és tűzálló padlózatot kaptak, melyet a fenti képen látható mintából választottuk ki. A legvilágosabb színt választottuk. Mivel a járműterem belmagassága alacsonyabb a többi magas belmagassághoz képest e terem önálló levegőcserélő berendezést kapott. A természettudományi oktatóterem is rendelkezik szellőztetéssel, egy külön kürtővel a tanári demonstrációs asztal fölött. A beépített hangszigetelt falak tűzálló anyagból készültek.

Közbeszerzés

A következő közbeszerzési mozzanat az eszközök beszerzése, melynek előkészítését 2018 májusában megkezdtük nye - ben a beruházási szerződés aláírását követően. Az eszközlistát pályázatunk tartalmazta, valamint az arra költhető összeg nagyságrendje is eldöntött, rögzített. Azonban a partneri szerződések alapján, illetve tanárokkal folytatott konzultáció eredményeként a tematikákat ismételten áttekintettük, elsősorban az egyes tematikákhoz rendelt eszközök célszerűségének tükrében. A nem túl nagy mozgástér le - hetőségeit kihasználva az eszközöket véglegesítettük, specifikációit pontosítottuk, néhány esetben korszerűbb eszközre cse réltük a végösszeg változtatása nélkül. Bár a közbeszerzés ezt nem igényelte, az eszközökhöz több referencia árat is megvizsgáltunk. Mivel speciális be ren de - sek ről van szó, két esetben kizárólagos forgalmazó (gyártó) található Magyarországon. Ilyen a Planetárium és a SimHouse Kft, mely a repülés és autóvezetés szimulátort forgalmazza, illetve gyártja. Az elkészült és végleges listát a szükséges bontásban, és részletezésben átadtuk a közbeszerzést irányító meg zot tunk - nak. Az eszközök pontosításakor derült ki, hogy a planetárium és a szimulációs eszközök esetében 3-4 hónap a megrendeléstől számított idő, amikor leszállítják számunkra az eszközöket. Igyekeztünk mindkét vállalkozóval megállapodni, hogy ennyi idő nem állrendelkezésre, az eszközök jóval előbb kellenek. Legjobb esetben is csak 1 hónap áll rendelkezésre. Elvi ígé re - tünk van a rövid határidőre. Sajnos e pillanatban az eszköz közbeszerzésre az engedély megvan ugyan, de még az egyik hatóságnál áll az ügy, mely már e pillanatban is már kétségessé teszi az eszközbeszerzés időben való befejeződését. Ha napokon belül nem te - he közzé az eszközök közbeszerzése, kétségessé válik a november 1-jével tör - nő kezdés. A nem közbeszerzés alá tartozó eszközök anyagok, szolgáltatások beszer - nek, kiválasztásának tervét is a KB tervvel együtt elkészítettük és egymással összhangba hoztuk és beszerzésüket (megrendelésüket) szeptember 6-án meg - kez d tük.
3
Mind az 5 előadótermet felszerelünk 1-1 interaktív táblával és 1-1 PS4 VR rendszerrel (sisak, szemüveg, stb.) valamint előfizetünk a MOZA-web, MOZA-book internetes oktató tartalmak használatára a tanárok és a diákok részére. Ez több ezer oktató anyaghoz való 3 éves hozzáférést jelenti, melyek java része 3D-s applikáció. A járműtermet egy külön helyiségben elhelyezett repülő és autóverseny szimulációval és szoftverekkel szereljük fel, melyhez egy bicikli szimulátor is tartozik szoftverekkel. A természettudományi oktatótermet egy minilaborral szereljük fel, melyhez eszközök és vegyszerek is tartoznak. Terveink szerint a MAGIC GLOBE elnevezésű oktató gömböt a Kerényi József terem keleti szárnyában az emelvényen helyezzük el. A Magic Globe eszközt és a hozzá tartozó szoftvereket, ez most a konkrét megvásárlási hely felderítését követően az THE ELUMENATI cég GeoDome elnevezésű eszköze, mely cég az Egyesült Államokban, Wisconsin államban található (The Elumenati, LLC, 2612 South Greeley Street #121, Milwaukee, WI 53207). A szállítás 8 héttel a megrendelést követően történik. Itt nem változtatható a határidő. A többi eszköz is már pontosan kiválasztásra került, melyek forgalmazói hazai cégek, vélelmezzük, hogy a további esz - zök beszerzése nem okoz majd problémát. A Közbeszerzés alá eső eszközbeszerzésre 72 millió forintot fordítunk.

Humánerőforrás

A beszámolási időszakban az első és legfontosabb feladat az volt, hogy a part ner iskolákkal a jövőbeni feladatok megvalósításához szükséges kapcsolatot ki ala t suk, a kommunikáció formáit és módszereit megbeszéljük. A város által delegált szakmai segítő munkatársakkal Pósfainé dr. Bakota Éva és Györfi Róberttel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot 2017 november 7-én, január 12-én, valamint szeptember 3-án személyes megbeszélést tartottunk. Minden iskolát rendszeresen, írásban tájékoztattuk minden lényeges előkészítő mozzanatról. Személyesen is találkoztunk az intézményvezetőkkel. A Tankerületet is tájékoztattuk minden érdemi lépésünkről. A kapcsolattartásban Zsámboki Anna megbízásából Csipak Ildikó vett részt. A pályázatban 26 partneriskola vett részt, de mivel több csoport esetében volt még hely a foglalkozásokon, így a je lent ke - zést 1 nappal lekéső Piarista iskola is bekapcsolódhatott a programba. Így az órarendet már 27 iskolára készítettük el. A február 6-án tartott közös megbeszélésen (intézményvezetők, Tankerület) elfogadtuk azt a szabályt, hogy az iskolák ta - rokkal és diákokkal vesznek részt a programban. A foglalkozásokat az iskola szaktanára tartja, a beutazó diákok ese - ben 25 főnként 1-1 kisérő tanárt is biztosítanak. A TIT vállalta, hogy az élményközpont teljes órarendjét, mely tartalmazza a beutazások menetrendjét is, május végéig meg - küldi az iskoláknak. Az intézményvezetők kijelölték a program iskolai kapcsolattartóját. A kommunikáció a szervezők és az iskolák, illetve a Tankerület között intenzív és zavartalan volt az eddigi időszakban. A természettudományi szakos tanárok száma országosan is kevés, így számítani lehetett arra, hogy a szaktanárokkal be - vo násával, létszámával gondok lesznek. Többek esetében az is felvetődött, hogy a 3.300 Ft-os óradíj kevés a feladat nagyságához képest, valamint az iskola le ter - helt sége, valamint az esetleges helyettesítések többletköltsége, (melyet nem térít senki) hátráltatták a tanárok elérését és bevonását, annak ellenére, hogy az intézményvezetőktől sok segítséget és támogatást kaptunk. Még az 2017/18-as tanévben - miután elkészült az órarend, - megkezdtük a konkrét foglalkozásokhoz a tanárok hozzá ren - de sét, és a szerzősének előkészítését. E folyamat a nyáron is tartott, és most sem fejeződött be, bár az élményközpont ta rainak létszáma már megközelíti a 95%-ot. Először az atipikus iskolai tárgyak (járműtechnika, robotika, környezetvédelem, csillagászat) szakember ellátottságának feltérképezését kezdtük meg Kiskunsági Nemzeti Park, NJ Egyetem, Pedagógiai Kar, stb. szakembereinek bevonásával. A NJ Egyetem Jármű Karának vezetői segítségével, több tárgyalás eredményeképpen dr. Bagány Mihály tanár úr és Tímári Attila vezetésével a világbajnok járműépítő csapat felvállalta a járműépítés fog lal ko sok vezetésének teljes folyamatát. Ebben nemcsak tanárok, hanem hallgatók is részt vesznek. Felvállalták az akusztika tárgyú foglalkozások vezetését is. A Gáspár iskolából Sári Zoltán tanár úr vállalta járműtechnika foglalkozások ve ze - sét, melybe sikerült bevonni je len sebb óraszámban Szabó „TOPI” Zoltán vi - lág bajnok vadászrepülő pilótát is - a repülés területének bemutatására. A Robotika tárgy a második legvonzóbb területe az igényelt programoknak. Az egyetem tanszékvezetőjének ajánlására a Palotai András vezette Dr. Code Prog - ra mozó Iskola tanárai fogják vezetni a robotika foglalkozásokat. Itt sikerült szpon - zori támogatásokat is szerezni a LEGO Robotok legújabb változatának beszer - ben.
4
A csillagászat is a legnépszerűbb tárgyak közé tartozik. Szűcs László a Planetáriumból, és Balogh Gábor fogja a fog lal ko - sokat vezetni. Az ökotábor jelentős elfoglaltságokat jelentő program, mely 4 egymást követő napon van, júniusban átnyúlva július első napjaira. A program vezetését Lendvai Mária-Lujza a Kiskunsági Nemzeti Park nyugalmazott munkatársa vezeti - további 4 kolléga bevonásával. Az első felméréskor az iskolák összesen 54 szaktanárt jeleztek, melyet átlagosan iskolánként 2 fő. Sajnos a megoszlás iskolánként nem volt egyenletes, volt olyan iskola ahonnan egy tanárt sem kaptunk, és volt olyan ahonnan 3 is ren del ke - zés re állt. A szaktanárok szakma szerinti megoszlása sem volt egyenletes, pl. nagyon kevés fizika és kémia szakos tanárt kaptunk. Illetve a nyár folyamán többen vissza is mondták vállalásukat. Friss nyugdíjas szaktanárokkal szerencsére sikerült a gondok egy részén enyhíteni. Bár terveinktől eltért, de van olyan fog - lal kozás, melyet más iskola tanára tart. E pillanatban kevés olyan foglalkozás van, ahol nincs tanár, de folyamatosan szer - vez zük a hiányzó helyek ellátását.

Közlekedés

Az Élményközpontot látogató diákok közül 13 iskola diákjai (közel 6000 fő) az Élményközpontot minden nap különjáratú autóbusszal fogja megközelíteni. A buszjáratok megszervezése és a szállítás lebonyolítása a projekt egyik feladata. A vidékiek beszállításával kapcsolatban az Élményközpont 28 hónapos működése alatt kb. 6000 vidéki diák be- és hazaszállításáról kell gondoskodnunk. A helyiek közlekedését a helyijáratos menetrend szerinti tömegközlekedéssel terveztük megoldani, mely esetben a diákok részére a menetjegyeket, vagy bérletet megtérítjük. Itt problémaként vetődött fel pl. a Katonatelepi iskola esetében, hogy a tömegközlekedés nem igazodik a tanítási órákhoz, így a beutazás hatalmas időveszteséggel jár, mely problémát jelent. Ezt a gondot még nem sikerült orvosolnunk. E pillanatban balesetvédelmi és munkabiztonsági okokból pontosan modelleznünk kell a diákok érkezését és távozását. A probléma felvetésének kezdetén nem volt biztonságos autóbusz parkolási lehetőség a Tudomány és Művészetek Háza előtt. Autóbusz nem tud parkolni az épület előtt, de a túloldalon sem. A merőleges befordulási lehetőség miatt, valamint a parkoló autók miatt a ház bal oldalán található szervízút sem alkalmas a biztonságos közlekedésre, sem biztonságos ki és beszállásra. Minden más esetben a leszálló diákoknak lámpával nem védett úttesten kellene áthaladniuk az Élményközpont meg zelí - se kor. Megoldásként vethető fel az épület előtti térrészen való parkolás, amely jelenleg korlátokkal leválasztott, így gépkocsi által nem megközelíthető járdarész. A megoldás megtalálása közlekedésbiztonsági szakismeretet igényel. Ötletként felvetődött a Tudomány és Művészetek Háza előtti járda megnyitása a buszok biztonságos megállása érdekében, ez egy 6-8 méteres sáv. Ehhez meg kell szüntetni a lezárást és lehetőséget kell teremteni az autóbusz biztonságos behajtására, vélhetően ez a gyalogosforgalom szűkítésével járhat vagy jár együtt, de mivel elég széles e sáv, így érdemben nem akadályozza a gyalogosforgalmat. Másik ötlet az volt, hogy a Tudomány és Művészetek Háza előtt levő úttest egy a járdához közel eső részének fel hasz - sával lehetővé tennénk autóbuszmegálló sziget kialakítását, mely az autóbusz biztonságos megállását lehetővé teszi. Ebben az esetben sem kell a diákoknak az úttesten áthaladniuk az Élményközpont megközelítésekor. Ez a megoldás leszűkíti a Ház előtti úttestet, az egyik sáv ideiglenes elfoglalásával, ami jelentős torlódást eredményezhet. Csökkenthető a torlódás — a szemben levő parkoló egy részének beáldozásával egy busznyi kerülő szakasz kialakí val. A teljesen merőleges beállás a ház melletti szervízútra attól problémás, mert mindkét oldalon parkolók vannak, melyek meg - szün tetése aggályos. Ront a helyzeten, hogy az udvarban magánparkolók vannak, melyek átjárását biztosítani szükséges. 1-1 busz várható szinte minden nap délelőtt és délután, a leszállás időtartama kb. 10-10 perc. E problémakör megoldásában dr. Homoki Tamás alpolgármester úr nyújtott se gít - get, és ötletet, azzal, hogy a TMH mel let ti Rákóczi úti buszmegálló alkalmas a buszok megállására, a fel és leszállás esetében. Így ebben az esetben nem kell úttesten áthaladniuk az érkező diákoknak, 10-15m táv megtételével elérik az Élményközpontot. Alpolgármester úr vállalta, hogy a helyi közlekedési vállalattal együttműködve a megállás lehetőségét biztosítja. E megoldás a legjobb és gyakorlatilag semmilyen forgalmi rend átalakítással nem jár. A felújított Rákóczi úton e pillanatban behajtani tilos táblával tiltották ki az autó buszokat, ezért szükséges a részvevőket szállító különjáratos autóbuszok számára a tiltás feloldása. A személyszállításra vonatkozó közbeszerzési folyamatot elindítottuk, felderítettük
5
az esetlegesen személyszállítással fog lal kozó erre alkalmas cégek körét. Fontos az alkalmasság, a megfelelő minőségű gépjármű igénybevétele, a gép kocsi ve ze alkalmassága, stb. Bízunk abban, hogy a személyszállítással kapcsolatos közbeszerzés hamarosan befejeződik. A vidéki diákok szállítására 23.430.000 Ft-ot fogunk fordítani a közbeszerzés sikeressége esetén.

Üzemeltetés

Az üzemeltetés költségeinél a projektben nem lehetett forrásokra pályázni. Ez alatt a fűtés (jelen esetben áram fel hasz - lás, lásd alábbi táblázat), a világítás, vezetékes víz, egyéb energiafogyasztás, valamint a takarítás, portaszolgálat, a nyitva tar tás, hatósági ellenőrzési díjak időszakos vezetések felülvizsgálatának, a villámvédelem felülvizsgálatának, a tűzoltó be - ren dezések és vízcsapok, időszakos karbantartásának és felülvizsgálatának a költségei értendők. Ezek költségei évi kb. 7-8 millió forintot tesznek ki. A büfé helyiségcsoport bérbeadásából származó bevételek (melyek a kiadás növekedéséve is járnak) kb. 5 millió éves bevételt eredményeztek. Ez a bevétel az élményközpont folyamatos üzem ben tartásának költségeihez hozzájárult volna. Azonban a bérlő, mint már korábban említettük tevékenységét más irányban kívánta végezni, így a vendéglátói vállalkozói tevékenységgel (valamint a könnyűzenei koncertek szervezésével) felhagyott és a szerződéses jogviszonyát kérte meg - szün tetni. A pályázat benyújtása előtt már e forrás probléma ismert volt, konzorciumi partnerünk igért ebben segítséget. A kecskeméti Önkormányzat 2017 április 27-i ülésén arról határozott, hogy a működés segítése érdekében a pályázó TIT egyesülettel Közművelődési megállapodást köt, pontosabban megújítja a régit, melyben a szükséges forrásokat biz to - sít ja a pályázat nyertessége esetén. A TIT a projekt kidolgozása előtt „közszolgáltatási szerződést megkötésére tett javas - la tot, mivel tevékenysége jól igazolhatóan közfeladatokat tartalmaz. (A város több szervezett is támogat közművelődési megállapodással és közszolgáltatási szerződéssel így jó példák is találhatók az együttműködésre.) Polgármester asszony megbízásából e témákról egyeztető megbeszélést tartottunk dr. Mayer Endre aljegyző úrral, később dr. Szeberényi Gyula alpolgármester úrral, aki ígéretet tett arra, hogy a megállapodás a szeptemberi közgyűlésre bekerül. E költségek forrásainak hiányában az élményközpont el sem tud indulni, eddigi te - kenység ellehetelenül! A folyamatos büfészolgáltatás biztosítása szükséges a résztvevő diákoknak, különösen a nyári táborok esetén. Az erre alkalmas szolgáltató kiválasztását meg - kezd tük és vélhetően a kezdésig megoldjuk. Az üzemelési költségek (fűtés, hűtés világítás, szellőztetés) költségeinek meg ha - rozása érdekében, az élményközpont teljes időtartamára, maximális kihasz nált - ság esetén energetikus szakértő bevonásával elemeztük.
6
Az Élményközpont fűtése hűtése érdekében 14 db inverteres klímaberendezés épült ki. E berendezéseket a téli időszakban folyamatosan (24 órában kell üzemeltetnünk). Ebben az esetben érhetjük el az optimális hőteljesítményt a legalacsonyabb áron. A Temostar Kft. jelezte azirányú tervét és szándékát, hogy 2 éven belül be tudja kapcsolni a Tudomány és Művészetek - zát a távfűtésbe, azonban, ha ez nem tud megvalósulni az élményközpont indulása előtt, - akkor ennek kialakítására csak nyári szünetben lenne elvi lehetőség. A folyamatos üzemmód miatt erre tényleges lehetőség nem lesz. A távfűtés az energia költségeket egyharmaddal csökkentené. A közmunkaprogramban való munkaerő igénylés érdekében együttműködtünk a Kormányhivatal munkaügyi központjával, négy munkaerő biztosítása érdekében. Az üzemeltetési munkatársak tevékenységi leírásának elkészítettük, alkal mas - gu kat bevizsgáltuk, s az érintetteket munkavédelmi oktatásban részesítettük. Munka-, tűzvédelmi, villámvédelmi, stb. szabályzatot készítettünk és átdolgoztuk az élményközpont tevékenységének meg - fe lelően. Vészvilágításokat helyeztünk el, menekülési útvonalat jelöltünk ki a szabályoknak megfelelően. Készítjük az él - mény központ működési szabályzatát, és házirendjét.

A szakmai munka megszervezése

Az előkészítő munka egyik legfontosabb, egyben legbonyolultabb állomása volt az órarend elkészíté-se. Itt nemcsak 27 is - ko la beutazását kellett összehangolni, hanem az útvonalait is úgy kellett figyelembe venni, hogy a bejövő iskolák egy ész - szerű útvonal mentén legyenek. Figyelembe kellett venni, hogy az iskolák lehetőleg havi egy alkalommal vegyenek részt az élményközpont programjában, ne kelljen a hagyományos tanítást ennél gyakrabban megszakítani. Egy foglalkozáson lehetőleg több iskola tanulói ve gye - nek részt, mert ezzel a szaktanárok igénybe vétele is optimalizálható, fele/harmada annak a tanári létszámnak, amely egy- egy iskola szerepeltetésekor lenne. Szakkörök esetén 3 iskola, egyéb esetben két iskolához kell egy-egy szaktanár, vagy foglalkozásvezető. Az órarend május végére elkészült, s azt megküldtük az iskoláknak, annak érdekében, hogy a jövőben elkészülő óra rend - hez fel tudják használni. A szaktanárok egyeztetéséről már írtunk, az órarend végleges állapota azt tartalmazza, hogy mely napokon, mely foglalkozásokot mely iskolák veszek részt, az egyes foglalkozásokat kik vezetik. Mind az 5 szaktanteremben plusz a Planetáriumban zömében délelőtt hétfőn kedden és szerdán vannak foglalkozások. Az előadótermek befogadóképessége 20 fő, mely azt jelenti, hogy maximális kihasználtsággal a hét első 3 munkanapján naponta 120 fő vesz részt a programban. A táborok június második felében lesznek, július első hetébe nyúlóan. Ekkor 4 napig tart a munkahét és minden teremben zaj lanak foglalkozások. A nyári időszakban, valamint tanítási szünetekben és a munkaszüneti napokon nem lesznek foglalkozások, igazodva az is - ko la a rendjéhez.

Tájékoztatási kötelezettségek

A program egyik legfontosabb eleme a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása a projekt előrehaladásáról. Ez alapvetően az átláthatóságot is szolgálja. Óhatatlan, hogy az építkezés éppen a nyári időszakban nemcsak az épület látogatását zárja ki, de az irodai munka is akadályokba ütközött. E tekintetben az ügyfelek, partnerek tájékoztatása elengedhetetlen volt. A sajtókapcsolatokban a kommunikációs tervnek megfelelően szándékozunk eljárni, illetve a médiumokkal szerződést köt ni. A beszámolási időszak alatt volt egy projektnyitó sajtótájékoztató, a konzorciumi partner vezetője Szemereyné Pataki Klau - dia polgármester asszony jelenlétében. Más témákkal együtt tájékoztatás hangzott el a Gong Rádióban, a Kecskeméti Te le - zió ban, valamint egy másik sajtótájékoztató alkalmával 2018. április 12-én a Tudomány és Művészetek Házában.
7
8
Tájékoztató írás jelent meg a Petőfi Népében 2018. július 25-én. A magyarországi élményközpontok a Magyar Ter mészet tudo - nyi Múzeum javaslatára információs levelező listát hoztak létre melyhez mi is örömmel csatlakoztunk. Tapasztalatcsere megbeszélést tartottunk Lezsák Sándornál , a Lakitelek Népfőiskola Alapítvány elnökénél, hasonló jellegű be - ru házás egyes részleteiről, az együttműködés lehetőségéről. Felkeresett bennünket a Pécsi Állatkert szakmai vezetője és munkatársai, szintén 500 millió forintot nyertek az állatkertben kialakítandó élményközpont fejlesztésére. Összefoglalóan megállapítható, hogy az Élményközpont létrehozása a projekt tervezésnek megfelelően halad, fi nan szí rozása összhangban van a likviditás tervezésével. A munkafolyamatok tervezettek, intenzívek és egyenletesek, gaz dálkodásunk át lát - ha tó és egyensúlyban van. A létrehozás befejezését reálisan késlelteti a közbeszerzési folyamat általunk nem befolyásolható része, az esz köz be szer - sek közbeszerzésének elhúzódása. Ez vélhetően 1-2 hónapos késést jelenthet. A másik veszélyeztető tényező, amit viszont már a pályázat beadása előtt is láttunk és tudtunk, a pályázati források ál tal nem rített, s az élményközpont fűtését és működését biztosító források rendelkezésre állása. Harmadik veszélyeztető tényező, melynek megoldása már a vége felé közeledik a természettudományi szakos tanárok ala - csony létszáma, melynek eredményeként a fizika, biológia, ökológia területek ellátására nehéz megfelelő szak em bert ta lál - nunk.
Szabics István TIT megyei igazgató, a projekt szakmai vezetője
KÉPGALÉRIA
9
10
11
12
13
14
15
16