BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
1
Természettudományi Tudástár és Élményközpont
Képes összefoglaló
EFOP-3.3.6-17-2017-00015 Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése. A projekt címe: Természettudományos Tudástár és Természettudományos Élményközpont A támogatás összege: 498.742.604 Ft, 100% intenzitás Várható befejezés: 2021.02.28. (+ 5 hónap) Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei TIT és Kecskemét Megyei jogú Város Önkormányzata
A projekt megvalósításához szükséges átépítéseket, felújításokat, és az esz - zök, bútorok és a személy szállítás köz beszerzésének, megvásárlásának meg valósításához 1 év állt ren delke - sünkre, mely munkálatokat 2017. no - vember 1-től, 2018. november 1-ig, kel lett elvégeznünk, befejeznünk. A projekt megvalósítására összesen: 498.742.604 Ft állt rendelkezésünkre, melyből kb. 150.000.000 Ft-ot köl töt - tünk a felújításokra és az eszközök meg vásárlására. Ez idő alatt a tan a - nya gokat tovább fejlesztettük és az
esz közparkhoz igazítottuk. A projektbe bevolt célcsoport a 8-18 é ves korosztály, mely az általános is kola valamennyi évfolyamát érin - tet te. Részt vettek foglalkozásainkon 1. és 2. évfolyamos tanulók is, de szá muk nem volt jelentős. Szerződéses partnereink voltak a lyá zat benyújtásának idő pil la na - ban 13 kecskeméti, és 13 vidéki is - ko la. A rendkívüli érdeklődésre te kin - tet tel menetközben 3 új iskola is be - kap csolódott a programba. (Jelen - tük a költségeket nem növelte, de a
TIT Élményközpont
2017. november 1. - 2021. július 31.
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
pro jekt szolgáltatásaiba több részt - ve vő kapcsolódhatott be.) A résztvevők összlétszáma a projekt ideje alatt összesen 10.003 volt. A látogatók összlétszáma a jelenléti íveken a projekt ideje alatt 23.736 volt, mely létszámba az ismétlődő részt vevők is szerepelnek.
Így  kezdődött …
2
EFOP 3.3.6.-17-2017-00015
Teljesen é letszerűnek tartottuk, hogy voltak olyan részt vevők, a kik egy adott téma valamennyi előadását meg hall gat ták. A 60 fős tanári kar, amely a kísérő tanárokat is az ön - kén teseket, az egyetemi hallgatókat is tartalmazta, az alábbi szakmai összetételű volt: Általános és középiskolai természettudományi sza - kos tanár (kb. egyenlő arányban), Egyetemi (műszaki-természettudományi) oktató, Környezetvédelmi tanár-szakember, Bűnügyi technikai tanár-szakember, Járműtechnikai szakember, járműépítő, Tudománytörténeti szakember, Aviatikai szakember (vadászrepülő pilóta), Robotikához értő szakember Csillagász szakember A projekt célkitűzéseinek megvalósításához, más szó - val a szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez 2018 no vember 1-én fogtunk hozzá. A közbeszerzési eljárás el húzódása, a megvásárolt termékek gyártásának i de - je egyes esetékeben ennél a dátumnál később kez - dött meg, de a programok zöme már decemberben meg kezdődhetett. Az eszközök egy részének megérkezését azzal tudtuk áthidalni, hogy a projekt keretében megvásároltuk a MO ZAIK kiadó legfontosabb szoftvereit, digitális ta na - nya gait, melyek kompatibilisek voltak a digitális táblák tu dásával, így mindenki előre megtervezhette a fog lal - ko zások valamennyi mozzanatát, szerteágazó szem - lél tetési lehetőségekkel. (Mozabook, mozaweb, moza - map, stb.) E programcsalád nagyon széleskörű szemléltetést tett lehetővé. A projekt teljes időtartama alatt digitális ok ta - si szakértő állt a tanárok rendelkezésére, annak ér - de kében a programok használhatóságát, betanítását
2
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
Mind a hat tanterem jobb és szebb lett.
3
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
A nyitó- rendezvény
se gítsék. Ez a távoktatás bevezetésekor vált különösen hasznossá. A beszerzések idején 2018-ban még nem tudtuk, hogy 2020 tavaszán világ - jár vány robban ki, mely hatással volt jelen projekt megvalósítására is. Nagy sze rencse volt, hogy sikerült olyan digitális tananyagokat beszereznünk, me - lyek segítették a tanárokat a távoktatásban felhasználható digitális tan a nya - gok elkészítésében. A projekt e fázisában az időközben beérkező eszközök késéseit tudták ideig - le nesen pótolni a digitális tananyagokkal. Voltak azonban olyan veszélyesebb bemutató kísérletek is melyeket a ok ta - cso mag részét képező applikációk segítségével veszélytelenül sikerült be mu - tat ni. Tantermeink felújítása, korszerűsítése során valamennyi tanterem korszerű LED világítást kapott, minden oktatótermünkben interaktív tábla és hang - rendszer került kiépítésre, korszerűsödött a fűtés-hűtés és szellőző rendszer is. Ebben az időben szereztük (és mutattuk) be a legfontosabb él mény esz - ket, a planetáriumot, a VR (virtuális valóság) eszközöket, a repülés és autó ve - ze tés szimulátort, a kerékpár szimulátort, a GeoDome-ot, drón, és még le ga - lább 120 egyéb korszerű oktatástechnikai és demonstrációs eszközt. Képeinken az iskolákban nem elérhető néhány kísérleti anyag eszköz sze re - pel.
4
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
A megnyitó rendezvényen részt vett prof. Dr. Hámori József a TIT Elnöke
5
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT

GeoDome

ÓRAREND
6
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
A képviselők a környezetvédelem oktatásának játékos részeivel ismerkedtek, Lendvai Mária tanárnő segítségével.
Az egyik legnépszerűbb tárgy a csillagászat volt, és annak egyik eszköze a GeoDome. Oktatóink Szűcs László és Balogh Gábor voltak.
7
5
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
Érkeznek az eszközök
Érdemes kiemelni, hogy a fizikai és kémia kísérletek egy részét folyékony nitrogénnel végeztük. A folyékony nitrogén ro lása különleges körülményeket és különleges tároló eszközt igényel. Olyan edényre volt szükség mely biztonságosan moz gat ható. A folyékony nitrogén kezeléséhez, átfejtéséhez biztonsági szabályok betartására, és védőeszközökre volt szük ség. E zek nek az eszközöknek a szükségességét igazolja, hogy nem fordult elő baleset, sem a diákok, sem a tanárok körében, annak ellenére, hogy közvetlenül, tapasztalati úton is találkoztak a tanulók e különleges anyaggal. Bár a közbeszerzés elhúzódott, kevés eszközzel, de 2018. decemberében megkezdtük a szolgáltatások megvalósítását, meg - nyi tottuk az élményközpont kapuit. A megnyitót december 10-én tartottuk a helyszínen a Tudomány és Művészetek Házában. Az oktatás a tanrendnek megfelelő időben órarend szerint működött. Az TIT Élményközpont naponta 120 tanulót, 2-3 idő sáv - ban, azaz összesen maximum napi 360 főt, heti 1080 tanulót tudott fogadni. Nyaranta két egyenként 4 napos tábort szer vez - tünk. Tulajdonképpen 2019-ben zavartalanul megtartottuk a foglalkozásokat, melyeket több, mint 20 ezer résztvevő látogatott. Sokan visszatérő résztvevők voltak, volt olyan is hogy mindig ugyan az a két osztály látogatta a foglalkozásokat. Volt olyan is, a mi kor mások jöttek.
8
4
Naponta 360 diák vesz részt az Élményközpont programjain
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
Érkezés
Robotika
Környezetvédelem
Kémia
Járműtechnika
Akusztika
Kriminalisztika
Biológia
9
10

Lezsák Sándornak

a parlament alelnökének, mint a TIT tagjának nem hivatalos látogatása a TIT Élményközpontban.

KONZORCIUMI MEGBESZÉLÉS

BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
10
6
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
A tavalyi év tavaszán kitört a ko ro - na vírus járvány, ezért 2020. már ci - us 16-tól, június 15-ig táv ok ta tás - ban folytattuk a diákok oktatását, mert ebben az időben a járvány el - le ni védekezés nem tette lehetővé a jelenléti oktatást. Tanáraink ezeket a digitális is me - ret terjesztésre alkalmas esz - ket már 2019-ben is hasz nál ták, így a járvány kitörésekor (rá egy évvel) nem okozott nehézséget az átállás. Egyhetes felkészülést - ve tően lép csőzetesen 6, majd - sőbb 8 tárgy oktatásával el kez - dött a di gi tális élményközpont te - keny ge 6-8 virtuális tan te rem - ben. A tanulóknak nem okozott ne héz - séget az átállás, egyre emelkedő lét számmal végül 1800 re giszt - rált az e-tantermekbe. Ez a magas létszám, minden reményünket felül - múlta. A tanulók tevékenyégét mutatta, hogy az üzenőfalon egyes témák nagy érdeklődést váltottak ki. Volt ol yan téma, melynél napi 60-80 in - ter akciót mértünk. Júniusban ismét személyes jelen - lét tel volt megvalósítható a tábor a ta nulók legnagyobb örömére. Mivel 3 hónapig nem találkozhattak a ta nu lók egymással, ezért - sen lát ható volt az öröm, hogy is - mét zös ségben lehettek. Sze ren - csé re a tábor ideje alatt nem ta lál - koz tunk beteg résztvevővel így a jár vány ügyi szabályok betartása mel lett fer tőzés sem fordult elő. A szeptember 7-én újra induló sze - lyes oktatás mindössze csak
egy tig tartott, ugyanis a második héten már az iskolán kívüli e se - nyek, vagy az utazással járó rend ez - nyek nem voltak megvalósíthatók. Ekkor is digitális programokat ter vez - tünk és indítottunk el, azzal a ta pasz - ta lattal és a korábbihoz képest el - rés sel, hogy a tanítási órákat élőben az Élményközpont egyik terméből ki a - la kított stú dióból közvetítettük. Ez mindenképpen jobban hasonlít a je lenléti oktatáshoz, mert a helyszín is is merős volt, a tanárok is láthatóak vol tak, ez nagyobb érdeklődést váltott ki. Az e-tantermekben így megugrott a látogatottság 2200 főre. Az interaktivitás és a nézettség is jelentősen növekedett. Tanáraink szá - ra a kamera előtti tevékenyég a di - á kok hiánya miatt kezdetben ne héz - nek tűnt, de hamar túljutottak a kez - de ti idegenkedésen. A Tanárok hamar felépítették az új kre atív digitális Élményközpont prog - ram ját, sok-sok újszerű és látványos elem mel bővitettük. Eredményesek voltak a mia, a csil - la gászat, a környezetvédelem, a ro bo - t ika, a járműtechnika, a fizika és az akusz tika tantárgyak újszerű fog lal ko - sai. Hozzá kell tenni, hogy ilyen jellegű prog ramok megvalósítására ezt meg - e zően soha nem került sor Ma gyar - or szágon. Talán a régi nevén iskola te levízió, vagy manapság a nagy nem zetközi ismeretátadó televíziós csa tornák egyes műsoraihoz ha son lít - hat nánk e programok alap cél ki se - it - természetesen “kicsiben” és jóval sze rényebb lehetőségekkel. Egy, a 8 foglalkoztatási forma közül -
a verseny -, melynek távoktatásos meg valósítása - első végig gon do - lás ra - nem tűnt lehetségesnek. A jár vány ügyi prognózisok nem tették le he tővé a projektidő alatt egy ilyen ver seny személyes részvétellel való meg rendezését. Végül, találtunk olyan megoldást olyan saját kreatív feladatmegoldást - egy egy saját készítésű film, 5-10 per ces videoklip elkészítését, me - lyek tartalma a szaktanárok által meg adott feladatok és megoldások (kí sérleti bemutatók, és ma gya za - ta ik) rögzítéséből áll. A verseny első fordulója egy össze - tett tesztből és egyéb fe la da tok ból álló válogató volt. A 400 je lent ke - ből 250 adott be ér kel hető meg - ol dást. Ebből a 250 dol go z atból a leg jobb kb. 70 dolgozat ke rült ki - lasztásra, melyek részt ve hettek a dön tőn, ami a film szí tés ből állt. A gyerekek segítsége a szülő, test - vér vagy barát volt, és nagyon jól ol - dották meg a feladatot. Sokkal job - ban, mint amire számítottunk. - rom korcsoportban zajlott a verseny: az 1 kcs. a kicsikből állt 3-5. osz tály - ig, a 2. kcs. a 6-8. osztályosok bo - ra, végül a 3. kcs. a középiskolás ta - nu lókból álltak. A verseny 8 é ves től, a 18 éves korosztályig tartott. Ez - nyegében és kis túlzással az is ko - lás korú tanulók összessége, mely két intézménytípust is magában fog - lal. A tanárok kiválasztották tan tár gyan - ként és korcsoportonként a legjobb 3 tanulót. Ezzel párhuzamosan nyil nos ver - senyt is hirdettünk a zön ségdíj el - é rése érdekében. Ha szü lői hoz - rulást kaptunk, akkor a filmeket be mutattuk a TIT él mény köz pont ol - dalán. Kb. 40-45 film került be mu ta - tásra. A diákok által készített filmek ha tal - mas sikert arattak. Egy kisvárosnyi em ber kattintott a filmek meg te kin - re, a verseny idején 30 ezren néz ték meg. Mára már sokkal töb - ben. A lájkokkal lehetett szavazni.
A digitális e-tantermekben regisztráltak száma: 2.200 fő  A TIT digitális Élményközpont FB tagjainak száma: 400 fő, Az élményközpont 250 db oktatófilmet készített, és mutatott be, melynek átlagos nézettsége 70 fő/film.
Az első távoktatás
11
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
val 800 fölött volt a legtöbb sza va zat a verseny végén történő le ol va sáskor. A fil - mek fent maradtak, így ma már a lájkok szá ma magasabb. Hatalmas kampány indult a szülők, ba - tok, iskolák, ismerősök és ismeretlenek zött a közönségdíj megszerzéséért. Első megközelítésben úgy tűnt, hogy az fog nyerni, aki eredményes kampányt tu - dott szervezni. Ami igaznak is bizonyult, ám a szakmai végeredményt is tekintve, meg kellett állapítani, hogy sok esetben a szak mai bírálat és a közönség szavazata egybeesett. Így a közönség szavazásnál is fontos volt a minőség. Elcsodálkoztunk az elkészített videókon, hogy mennyi ötlet, ter szet es ség, és ismeret jelent meg bennük. A ta nu lók által készített videókon nem látszott szü let - len ség, mesterkéltség, át gon do lat lanság. Csillagászat tárgynál a kicsiknél hasz nálni kellett a fantáziát, de szinte át tött a képernyőn a csillagászat iránti ér dek - dés, a középiskolásoknál meg-meg vil lant az érdeklődésből táplálkozó tudás. Profi ismeretterjesztő előadásokat is hall - hat tunk-láthattunk. A kémiásoknál na gyon ügyesen megtervezett bemutatóknál sok ki egészítő ismeretet, tu do mány tör ne ti vo natkozást soroltak fel, mutattak be a ver senyzők. Másik tárgynál a környezetükben ta lál ható természet részleteit mutatták be. Kreatív, érdekes, szokatlan megközelítés, ter - sze tes előadásmód volt a jellemző. Pl. lát - hat tunk belvárosi kertben ma dár fészket to jásokkal, de láttunk rovar ho telt (darázs - ga rázst), gasztro-ma gaz in nak in dult, de min dent megmutatott, ami kör nye zet de - lem, táplálkozásbiológia. sen a ki - csik által készített csil la sza ti fil mek a képzelet és valóság ha rait fe sze gető tar ta lommal készültek. Sok értékes és hasznos ajándékot kaptak a nyertesek, melyek között voltak tár sas - tékok, szakkönyvek, kísérletező kész le - tek, madárodúk, mókus odú, denevérodú, elek tronikai eszközök, távcsövek csil la - sza ti térképek, robotok, stb. Minden versenyen résztvevő az Emléklap mel kapott egy-egy versenyuszoda és él ményfürdő belépőt. A közönségdíj, melyből minden kor cso - port győztese kapott egy-egy 30 ezer fo- ri ntos Decathlon vásárlási utalványt. A bol dog nyertesek egy-egy héliumos lufit is ha zavihettek a díjátadó ünnepségről. A közönségdíj és a tárgyjutalmak ün ne - lyes átadására a dobogós tanulók, a ta - rok és a szülők jelenlétében június 10-én 14 órai kezdettel kerül sor a TIT szék -
házában. A díjakat Dr. Szeberényi Gyula Ta - más alpolgármester és az érintett szak tanterem tanára adta át a leg - job baknak. A díjátadó eseményre a dobogós he - lye zett tanulók kaptak személyre szó ló meghívást. Akik a versenyben részt vettek, és nem értek el dobogós he lye zést, ők is kaptak emléklapot, és egy-egy él - mény fürdő és ver seny uszoda be - pőt, melyeket külön juttatunk el - szük re. A projekt vége felé, már látható volt, hogy a tanulók ha tal mas tudásanyag birtokába jutottak az Él mény központ közel 3 éve alatt, s az elkészített fil - mek érdekesek, öt le te sek, színesek, tar talmasak voltak. Nehéz objektív módon megvonni e rom év mérlegét, mert az élmény is már önmagában szubjektív ka te - ria. Annyi azonban biznyos, hogy az el múlt 20 évben, de elötte sem volt eh hez fogható a ter szet tu do - nyo kat népszerüsítő program. Az él mény pedagógiai módszerek ha tal - mas próbája volt ez, több mint húsz - e zer diák részvételével. Be bi zo nyo - so dott, hogy a digitális élmény át a - dás nak helye és szerepe van és lesz a korszerű tanulás-módszertan esz - köz ban. Bebizonyosodott, hogy az érdek - dés felkelthető, és fejleszthető a ter - szet tudományok terén is bármely meg célzott korosztály esetében. A gyerekek örömmel vettek részt a programokon, ha nem jöhettek bün - te tésként élték meg. A spontán ér - dek lődés és a rácsodálkozás jel le - mez te a látványos jelenségek be mu - ta tását, mely egyszersmind a ma - gya rázat, az okok megértésének ku - ta sának és értelmézésének ki fogy - ha tatlan igé nyé vel párosult. Meg győ désünk, hogy a tanulók élet re szó élményeket szereztek, sokan itt szerették meg a választott tár gyat, mely nyomokat hagyott a ta - nu lási fo lya mat palettáján, és akár a jövőbeni ta n ulás irányát is kijelölte. gül is, ez volt a rövid és hosszú - vú célunk is. Az iskolák tanulói érzésekkel élték meg a ta pasz talati alapú, sokszínű ér dekes is meretterjesztést (környe - ze t de lem, csillagászat, robotika, kri m i na lisz tika, stb.), melyek nem ér - hetők el a hagyományos iskolákban. Mindenki szeretné, a tanárok, di á - kok, szülők, ha e program ebben szel lem ben folytatódhatna tovább.
12
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
Tengerészeti napóra
13
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
Étkezés (nyári tábor)
Naptávcső
14
VR terem
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
Megérkezett a GEODOME Amerikából
Épül a Planetárium
15
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
Nyáron meghívtuk a sajtót és az önkormányzati képviselőket
Vendégeink voltak
16
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
Sajtó
17
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
Sajtó
18
3
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
Sikó Dezső
Mihálka Jenő és Brenyó Zsóka
Lendvai Mária
Drahos Gábor
A második távoktatás
19

A STUDIÓ KIALAKÍTÁSA ÉS A FILMFELVÉTELEK ELŐKÉSZÍTÉSE

BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
Kamera és hangpróba
Méhes Tamás
Kis Zsuzsanna
20
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
Akusztika
Rab Attila és Szénási Pál
Tóth Viktor
Csillagászat
Sikó Dezső tanár úr a fény terjedési sebességét állapítja meg egy mikrohullámú sütő és egy tábla csokoládé segítségével.
21
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
Papp Klaudia
Balogh Gábor és Szűcs László
22

A KÉMIA FOGLALKOZÁSOK ÉS KÍSÉRLETEK

BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
Mikulás idején is volt kémia adás hógömböt és egyéb ünnepi ajándékokat készítettek nagyszerű kémia tanáraink - Brenyó Zsóka és Mihálka Jenő.
A kémia órák jellegzetessége az volt, hogy otthon is, a konyhában is megismételhető veszélytelen kísérletek sorozatából állt. Később, amikor a diákok maguk mutattak be kísérleteket láthattuk, hogy ezek közül a lávalámpa, hógömb, és a Fáraó kígyója kísérletek voltak a legnépszerűbbek.
23
7
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
Az  élményeszközök
A stabil tudás megszerzésének egyik eszköze, módszere az élmányalapú oktatás. Tartósabb a tudás, ha azt saját élmény for - jában, motivált környezetben szerzi meg a tanuló. Fontos, hogy az élményszerzést értelmezés, magyarázat kövesse, a je - lenségek okát is meg kell ismerni. Ekkor válik a látvány, az ismeret alkalmazható tudássá.
24
8

A VERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE

BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
25
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
26
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
27
11

A zárórendezvény

A záróeseményen először dr. Szeberényi Gyula Tamás Kecskemét MJV alpolgármestere méltatta a projekt eredményeit. Alsó képünkön Szabics István a TIT megyei igazgatója a projekt szakmai vezetője számolt be az elmúlt 3 év történéseiről.
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
28
12

A zárórendezvény

BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
29
13

A zárórendezvény

BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
30
9
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
31
BÁCS-KISKUN MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT - KECSKEMÉT
32
Arany Tünde Ázsóth Ilona Balda Beatrix Balogh Rita Balogh Gábor Barta Zsuzsa Bozó Csaba Budayné Túri Andrea Cseh Lajos Drahos Gábor Geigerné Kovács Viktória Gilyán Erika Hadházy Zsófi Halász Gergely Herczendorfer Péter Horváth Tibor Juhászné Rigó Zita Kasza Kovács Klára Kiss Zsoltné Kollárné Cséplő Gabriella Korbélyné Oroszi Brigitta Lencse Kadicsa Lendvai Mária Martinusz Dávid
Brenyó Zsóka és Mihálka Jenő Nagy Géza Nagyné Szabó Klára Palotai András és robotépítő munkatársai Papp Klaudia Pethő Károly Sallai Szilvia Sándor Zoltán Sári Zoltán Sárköziné Megyesi Mária Schnell Kálmánné Sikó Dezső Szalai Péter Szűcs László Szabó Zoltán Róbert "TOPI" Szabóné Ronkó Erzsébet Szénási Pál Bertalan és Rab Attila Tímári Attila és a világbajnok járműépítők Tóth Viktor Trombitás Péter Vígh Norbert Vígh Norbertné

Szakmai megvalósítók

A projekt vezetői, munkatársai

A projektmenedzser: Fischer Róbertné A projekt pénzügyi vezető: Marton Henriett A projekt szakmai vezető: Szabics István A szakmai asszisztens: Kis Zsuzsanna A szakmai munkatárs: Méhes Tamás Konzorciumi tagintézmény vezetője: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és dr. Balogh Zoltán osztályvezető Külsős szakmai munkatársak: Győrfi Róbert és Pósfainé dr. Bakota Éva